Козакевич Е. Б., Козакевич В. К., Демиденкова Г. Г., Мартыненко Н. В., Кащенко А. Ю.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕРМИНАНТЫ, КОТОРЫЕ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮТ


Об авторе:

Козакевич Е. Б., Козакевич В. К., Демиденкова Г. Г., Мартыненко Н. В., Кащенко А. Ю.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Цель: определить клинико-генетические детерминанты формирования задержки психоэмоционального развития детей, рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела и разработать алгоритм прогнозирования указанного состояния. Объект и методы. Проведено когортное проспективное исследование, в которое включено 155 детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Изучено их психоэмоциональное развитие в 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев жизни и с помощью простого и множественного логистического регрессионного анализа установлены определяющие его детерминанты. Результаты. В 24 месяца скорректированного возраста задержку психоэмоционального развития имеют 19% детей, в 36 месяцев – почти 15% детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Выводы. Предложенная модель прогнозирования задержки психоэмоционального развития у преждевременно рожденных детей имеет умеренную чувствительность (37,04%) и высокую специфичность (92,86%), что свидетельствует о возможности ее применения в практической медицине.

Ключевые слова:

прогнозирование, психоэмоциональное развитие, очень низкая масса тела, экстремально низкая масса тела, преждевременно рожденные дети.

Список цитируемой литературы:

 1. Shunko YeYe, Laksha OT, Bielova OO. Shliakhy rozvytku neonatolohii v Ukraini u ХХI stolitti – vprovadzhennia svitovykh standartiv nadannia medychnoi dopomohy hlyboko nedonoshenym ditiam ta yikh podalsha medyko-sotsialna reabilitatsiia. Sovremennaia pedyatryia. 2010;1(29):10-2. [in Ukrainian].
 2. Shunko YeYe, Bielova OO, Laksha OT. Analiz perynatalnoi patolohii ditei, yaki narodylys z duzhe maloiu masoiu tila, i stanu zdorovia yikh materiv. Zdorove zhenshchynу. 2016;1(107):176-9. [in Ukrainian].
 3.  Yablon OC, Vlasenko DYu. Nadzvychaino mala masa tila pry narodzhenni katamnez yakosti zhyttia. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2014;2(12):62-8. [in Ukrainian].
 4. Znamenska TK, Shunko YeYe, Kovalova OM, Pokhylko VI, Mavropulo TK. Priorytety natsionalnoho planu dii z prypynennia smertei novonarodzhenykh, yaki mozhna poperedyty, v ramkakh hlobalnoi stratehii OON «Kozhna zhinka, kozhna dytyna». Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2016;6(19):5-11. [in Ukrainian].
 5. Gladstone M, White S, Kafulafula G. Post-neonatal Mortality, Morbidity, and Developmental Outcome after Ultrasound Dated Preterm Birth in Rural Malawi: A Community-Based Cohort Study. PLoS Med. 2011;8(11):1001-121.
 6. Kumar P, Shankaran S, Kendrick DE. Characteristics of extremely low birth weight infant survivors with unimpaired outcomes at 30 months of age. J. Perinatol. 2013;33(10):800-5.
 7. Iwata S, Nakamura T, Hizume E. Qualitative Brain MRI at Term and Cognitive Outcomes at 9 Years After Very Preterm Birth. Pediatrics. 2012;129(5):1138-47.
 8. Linda D, Breeman D, Jaekel J, Baumann N, Bartmann P. Preterm Cognitive Function Into Adulthood. Pediatrics [Internet]. 2015. [cited 2016 Feb 19];136(3):415-22. Available from: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/08/05/peds. 2015
 9.  Moore T, Hennessy EM, Myles J. Neurological and developmental outcome in extremely preterm children born in England in 1995 and 2006: the EPICure studies. BMJ. 2012;345:7961.
 10. Orchinik LJ, Taylor HG, Espy KA. Cognitive Outcomes for Extremely Preterm/Extremely Low Birth Weight Children in Kindergarten. J Int Neuropsychol Soc. 2011;17(6):1067-79.
 11. Korzhynskyi YuS, Slivinska-Kurchak KhB. Osoblyvosti fizychnoho, psykhomotornoho rozvytku ta zakhvoriuvanosti u ditei rannoho viku, yaki potrebuvaly provedennia shtuchnoi ventyliatsii lehen u neonatalnomu periodi. Medytsyna transportu Ukrainy. 2013;4(48):69-76. [in Ukrainian].
 12.  Fevang SE, Hysing M, Markestad T, Sommerfelt K. Mental Health in Children Born Extremely Preterm Without Severe Neurodevelopmental Disabilities. Pediatrics [Internet]. 2016 [cited 2016 Feb 19];137(4). Available from: http://pediatrics.aappublications.org/content/137/4/ peds.2015-3002
 13. Spittle A, Orton J, Doyle LW, Boyd R. Early developmental intervention programmes post-hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Apr 18;(2):CD005495.
 14. Kozakevych OB. Fizychnyi rozvytok vkrai nedonoshenykh ditei uprodovzh pershykh trokh rokiv zhyttia ta faktory ryzyku, shcho vplyvaiut na yoho znachnu zatrymku. Sovremennaia pedyatryia. 2016;4(76):36-9. [in Ukrainian].
 15. Horovenko NH, Znamenska TK, Kovalova OM. Henetychnyi monitorynh novonarodzhenykh u viddilenniakh intensyvnoi terapii (napryklad i heniv simeistva hlutation-s-transferaz). Metodychni rekomendatsii. Poltava. 2010. 35 s. [in Ukrainian].
 16. Znamenska TK, Horovenko NH, Pokhylko VI. Analiz polimorfizmu heniv GSTT1, GSTM1 u novonarodzhenykh, yaki perenesly perynatalnu asfiksiiu. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 2009;71(5):28-9. [in Ukrainian].
 17. Pokhylko VI, Kozakevych OB, Kaliuzhka OO. Vplyv polimorfizmu heniv simeistv hlutation-S-transferaz na rozvytok ta zakhvoriuvanist peredchasno narodzhenykh ditei z bronkholehenevoiu dysplaziieiu. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta hinekolohii. 2015;1(15):75-80. [in Ukrainian].
 18. Rossokha ZI. Rol henetychnykh ta seredovyshchnykh faktoriv u rozvytku patolohichnykh staniv na rannikh etapakh ontohenezu [avtoreferat]. Kyiv; 2007. 149 s. [in Ukrainian].
 19. Salminen LE, Schofield PR, Pierce KD. Impact of the AGTR1 A1166C polymorphism on subcortical hyperintensities and cognition in healthy older adults. Age (Dordr). 2014;36(4):9664.
 20. Klinichnyi protokol medychnoho dohliadu za zdorovoiu dytynoiu vikom do 3 rokiv: Nakaz MOZ Ukrainy №149 vid 23.03.2008. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2008. 67 s. [in Ukrainian]
 21.  Arand MA, Muhlbauer R, Hengstler J. Multiplex Polymerase Chain Reaction Protocol for the Simultaneous Analysis of the Glutathione S-Transferase GSTM1 and GSTT1 Polymorphisms. Analytical Biochemistry. 1996;236:184-6.
 22. Riha OO. Rezultaty katamnestychnoho sposterezhennia za ditmy hrupy ryzyku. Likarska sprava. 2016;1(2):96-101. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (150), 2019 год, 139-144 страницы, код УДК 616.89-008-053.32

DOI: