Кочержат О. И.

ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ


Об авторе:

Кочержат О. И.

Рубрика:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье обсуждена тема важности самостоятельной работы студента в высших медицинских учебных заведениях, в частности на терапевтических кафедрах. Проанализированы структура, функции и типы самостоятельной работы. Доказано важную роль преподавателя в проведении самостоятельной работы, а также особенность и виды методических рекомендаций для ее проведения. Проведены параллели между структурой, функцией и типами самостоятельной работы, которую используют на терапевтических кафедрах в высшей медицинской школе.

Ключевые слова:

самостоятельная работа, болонский процесс, медицина.

Список цитируемой литературы:

  1. Burianov OA, Zadnichenko MO, Hrek VP. Kredytno-modulna systema u vykladanni travmatolohii ta ortopedii v systemi vyshchoi medychnoi osvity. Litopys travmatolohii ta ortopedii. 2012;1-2:260-1. [in Ukrainian].
  2. Virstiuk NH, redaktor. MOZ Ukrainy Vyshchyi derzhavnyi navchalnyi medychnyi zaklad Ukrainy Ivano-Frankivskyi natsionalnyi medychnyi universytet. Kafedra vnutrishnoi medytsyny stomatolohichnoho fakultetu im. profesora M.M. Berezhnytskoho; kafedra infektsiinykh khvorob ta epidemiolohii. Navch.-metod. kompleks vnutrishnia medytsyna u tomu chysli infektsiini khvoroby ta epidemiolohiia, klinichna farmakolohiia «221 Stomatolohiia». 2018;25-7. [in Ukrainian].
  3. Ortynskyi VL, redaktor. Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury; 2009. 472 s. [in Ukrainian].
  4. Ilnytska OM, Rozhko MM, Kosenko SV, Pelekhan LI, Kateryniuk VIu. Optymizatsiia navchalnoho protsesu u pidhotovtsi likariv-internivstomatolohiv. (Povidomlennia 6. Metodolohichne zabezpechennia efektyvnosti navchalnoho protsesu zasobamy ta zakhodamy navchannia protiahom 2007-2011 rokiv). Halytskyi likarskyi visnyk. 2012;19;4:105-8. [in Ukrainian].
  5.  Litvinchuk SB. Suchasni pidkhody do orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv u vyshchii shkoli [Internet]. 2012. s. 65-9. Dostupno: http://lib. chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2012/199-187-11.pdf
  6. Shumskyi OL. Shliakhy aktyvizatsii samostiinoi roboty studentiv. Naukovi zapysky. 2016;147:180-3. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (150), 2019 год, 223-225 страницы, код УДК 378.147+614.253.4

DOI: