Смаглюк Л. В., Шешуков Д. В., Ляховская А. В.

ОСОБЕННОСТИ ЕМГ-АКТИВНОСТИ ЖЕВАТЕЛЬНЬІХ МЬІШЦ МОЛОДЬІХ ЛЮДЕЙ РАЗНЬІХ СОМАТОТИПОВ


Об авторе:

Смаглюк Л. В., Шешуков Д. В., Ляховская А. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Изучены особенности ЕМГ-активности жевательных мышц у 42 молодых людей без зубо-челюстных аномалий в зависимости от соматотипа. По соматотипу пациенты разделились таким образом: нормостеников – 12 (28,6%), гиперстеников – 15 (35,7%), астеников – 15 (35,7%) человек. У лиц гиперстенического строения тела наблюдались достоверно более высокие показатели ЕМГактивности жевательных мышц по сравнению с нормостениками и астениками (р<0,05), самые низкие показатели наблюдали у лиц астенического соматотипа. У лиц астенического типа строения определены самые низкие показатели ЕМГ-активности жевательных мышц по сравнению с группой нормо- и гиперстенического строения тела. У обследованных нормостеников происходило наиболее пропорциональное разделение в активности жевательных мышц на рабочей и балансирующей сторонах, чем височных мышц. Наибольший процент нормостеников (72,7%) имели симметричную работу мышц левой и правой сторон.

Ключевые слова:

ЕМГ-активность, жевательные мышцы, соматотип.

Список цитируемой литературы:

  1. Smahlyuk LV, Voronkova AV, Karasyunok AYe, Lyakhovsʹka AV, Smahlyuk VI. Vzayemozvʺyazok mizh zuboshchelepnymy anomaliyamy i zahalʹnosomatychnym stanom lyudyny (ohlyad literatury). Ukrayinsʹkyy stomatolohichnyy alʹmanakh. 2019;4:45-51. [in Ukrainian].
  2. Smahlyuk LV, Sheshukov DV. Deyaki vidminnosti u rozmirakh zubiv molodykh lyudey riznykh somatypiv. Svit medytsyny i biolohiyi. 2018;2(64):78-80. [in Ukrainian].
  3. Hunas IV, Shkolʹnik YA, Belyayev EV. Modelyuvannya za dopomohoyu rehresiynoho analizu kompʺyuterno-tomohrafichnykh rozmiriv verkhnʹoshchelepnykh pazukh u zdorovykh misʹkykh yunakiv ta cholovikiv v zalezhnosti vid antropo-somatotypolohichnykh pokaznykiv Svit medytsyny ta biolohiyi. 2015;2(49):33-7. [in Ukrainian].
  4. Marchenko AV, Hunas IV, Petrushanko TO. Rehresiyni modeli indyvidualʹnykh liniynykh rozmiriv, neobkhidnykh dlya pobudovy korektnoyi formy zubnoyi duhy v yunakiv-mezotsefaliv v zalezhnosti vid osoblyvostey odontometrychnykh i kefalometrychnykh pokaznykiv. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2017;2(60):83-8. [in Ukrainian].
  5. Ferrario VF, Tartaglia GM, Galletta А. The influence of occlusion on jaw and neck muscle activity: a surface EMG study in healthy young adults. J Oral Rehabil. 2006;33(5):341-8.
  6. Sforza C, Montagna S, Rosati R, DE Menezes M. Immediate effect of an elastomeric oral appliance on the neuromuscular coordination of masticatory muscles: a pilot study in healthy subjects. J Oral Rehabil. 2010 Nov;37(11):840-7.
  7. Tartaglia GM, Lodetti G, Paiva G, De Felicio CM, Sforza C. Surface electromyographic assessment of patients with long lasting temporomandibular joint disorder pain. J Electromyogr Kinesiol. 2011 Aug;21(4):659-64.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (157), 2020 год, 347-352 страницы, код УДК 611.9+616.742-053.6

DOI: