Шешукова О. В., Онищенко А. В.

СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-10 В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НОРМАЛЬНОЙ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА


Об авторе:

Шешукова О. В., Онищенко А. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

На формирование общесоматического и стоматологического здоровья детей влияют многие факторы. Показательными для диагностики избыточной массы тела является значение окружности талии и бедра, толщина жировой складки, которые в дальнейшем можно использовать для диагностики ожирения у детей младшего школьного возраста. Индекс гигиены у детей с избыточной массой тела отвечал удовлетворительной гигиене, у детей с нормальной массой тела, при наличии гингивита, отвечал неудовлетворительной гигиене. Степень воспаления десен в группе детей с избыточной массой тела был достоверно выше, хотя находился в пределах легкой степени тяжести. Высокие показатели уровня ИЛ-10 могут реализовать защиту от заболеваний тканей пародонта на фоне избыточной массы тела, тогда как низкие показатели уровня ИЛ-10 могут выступать фактором прогрессирования заболевания.

Ключевые слова:

дети, катаральный гингивит, избыточная масса тела, младший школьный возраст.

Список цитируемой литературы:

 1. Ohiyenko VP. Statystychni dani po poshyrennyu ozhyrinnya v Ukrayini i sviti zahalom [Internet]. Dostupno: http://medstat.gov.ua/ukr [in Ukrainian].
 2. Pylypchuk VV, Avhustynovych MB, Kurinov OY. Nadlyshkova masa tila yak problema metabolizmu i fizychnoyi aktyvnosti. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. 2011;4:122-4. [in Ukrainian].
 3. Sheshukova OV, Veretilʹnyk AV. Vplyv hihiyenichnykh ta kharchovykh zvychok na urazhenistʹ kariyesom ditey molodshoho shkilʹnoho viku z normalʹnoyu ta nadmirnoyu masoyu tila. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny. 2019;4(68):77-82. [in Ukrainian].
 4. Opanasenko OO. Vyznachennya vahomosti faktoriv ryzyku vynyknennya khronichnoho kataralʹnoho hinhivitu u ditey. Profilaktychna ta dytyacha stomatolohiya. 2011;2(5):34-40. [in Ukrainian].
 5. Bezvushko EV, Bodnaruk NI. Chynnyky ryzyku vynyknennya kariyesu zubiv u ditey z patolohiyeyu oporno-rukhovoho aparatu. Novyny stomatolohiyi. 2015;3:82-6. [in Ukrainian].
 6. Klitynsʹka OV, Bilyshchuk LM, Korenʹ IM. Analiz vyznachennya stanu orhaniv porozhnyny rota u ditey z neyrosensornoyu pryhlukhuvatistyu. Novyny stomatolohiyi. 2013;2:74-7. [in Ukrainian].
 7. Romanenko OH, Kondratʹyev VO. Umovy rozvytku zakhvoryuvanʹ parodontu v dytyachomu vitsi y patolohiya verkhnikh viddiliv travnoho traktu. Zdorovʹe rebenka. 2010;4:145-8. [in Ukrainian].
 8. Dutzan N, Gamonal J, Silva A. Over-expression of forkhead box P3 and its association with receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand, interleukin (IL) -17, IL-10 and transforming growth factor-beta during the progression of chronic periodontitis. J Clin Periodontol. 2009;36(5):396-403.
 9. Thandrayen Kebashni, John M. Pettifor. Endocrinology and Metabolism. Clinics of North America. 2010;39:303-20.
 10. Miyazaki H, Takabe K, Yeudall WA. Chemokines, chemokine receptors and the gastrointestinal system. World J Gastroenterol. 2013;19:2847-63.
 11. Shmarov DA, Pohorelov BM, Kozynets HY. Sovremennye aspekty otsenky prolyferats y apoptoza v klynyko-laboratornoy dyahnostyke (obzor lyteratury). Klynycheskaya laboratornaya dyahnostyka. 2013;1:36-9. [in Russian].
 12. Onyshchenko AV, Sheshukova OV, Mamontova TV. Vmist interleykinu-6 u rotoviy ridyni ditey molodshoho shkilʹnoho viku z normalʹnoyu ta nadmirnoyu masoyu tila. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2020;2:211-5. [in Ukrainian].
 13. Hua Y, Shen J, Song Y, Xing Y, Ye X. Interleukin-10 -592C/A, -819C/T and -1082A/G Polymorphisms with Risk of Type 2 Diabetes Mellitus: A HuGE Review and Meta-analysis. PLoS One. 2013;8:e66568.
 14. Anirudh BA, Srinath T, Muddapur MV. Evaluation of serum interleukin-10 levels as a predictor of glycemic alteration in chronic periodontitis and type 2 diabetes mellitus. J Indian Soc Periodontol. 2015;19(4):388-92.
 15. Nakaz MOZ [Internet]. Dostupno: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13 [in Ukrainian].
 16. Oral Health Surveys, Basic Methods. 5th edition. Geneva: WHO; 2013. 44 р.
 17. Danylevsʹkyy NF, Borysenko AV. Zabolevanyya parodonta. Kyev: Zdorovʹe; 2000. 464 s. [in Russian].
 18. Shalmin OS, Raznatovska OM. Rol protyzapalnykh tsytokiniv ta klityn leykotsytarnoyi formuly krovi u formuvanni imunnykh reaktsiy pry khimiorezystentnomu tuberkulozi legen. Suchasni med. tekhnologiyi. 2014;2:83-9. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 (157), 2020 год, 374-377 страницы, код УДК 616.311.2-002+616-002.4-057.874

DOI: