Белокур Д. А.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У ЛИЦ ИЗ КОНТАМИНИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ


Об авторе:

Белокур Д. А.

Рубрика:

ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Исследовали изменения показателей гуморального звена системного иммунитета у лиц из контаминированных территорий Сумской области. Установили, что в 2017 году наблюдается тенденция к повышению относительного количества лимфоцитов на 27,3% и 22,5%; общего числа лимфоцитов (на 11,3% и 21,9% соответственно) относительно значений контрольной группы и исследуемой группы в 2016 году. У жителей территорий усиленного радиоэкологического контроля Сумской области в 2017 году наблюдается: тенденция к росту абсолютного и относительного количества СD3-лимфоцитов в исследуемой группе за период исследования (в 1,42 и 1,15 раз соответственно); повышение абсолютного количества СD8-лимфоцитов в исследуемой группе в 1,5 раза за период 20162017 гг. В 2017 году имунорегуляторный индекс (ИРИ) имеет тенденцию к снижению (до нижнего предела клинической нормы) как относительно показателей контрольной группы в 2016-2017 гг. (в 1,3 раза), так и относительно показателей исследуемой группы в 2016 году (в 1,24 раза). Таким образом, существует необходимость дальнейшего мониторинга показателей иммунной системы по данной категории населения.

Ключевые слова:

иммунная система, клеточное звено, низкоинтенсивное пролонгированное излучение, территория усиленного радиоэкологического контроля

Список цитируемой литературы:

  1. Bazyka DA, Tronko MD, Antypkin YuH, Serdyuk AM, Sushko VO. Trydtsyat rokiv Chornobylskoyi katastrofy: radiolohichni ta medychni naslidky: Natsionalna dopovid Ukrayiny. Kyyiv: DU “Natsionalnyi naukovyi tsentr radiatsiynoyi medytsyny Natsionalnoyi akademiyi medychnykh nauk Ukrayiny”; 2016. 177 s. [in Ukrainian].
  2. Bandazhevskіy YuI, Dubovaya NF, Bandazhevskaya GS. Chernobyl’ 25 let: inkorporirovannyye radionuklidy Cs-137 i zdorov’ye lyudey. Kyyiv: Koordinatsionnyy analiticheskiy tsentr «Ekologiya i zdorov’ye; 2011. [in Russian].
  3. Shchorichna dopovid pro stan zdorovya naselennya, sanitarno-epidemiolohichnu sytuatsiyu ta diyalnist systemy okhorony zdorovya. 2015 rik. MOZ Ukrayiny; 2015. 450 s. [in Ukrainian].
  4. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lypnya 1991 r. №106 Pro orhanizatsiyu vykonannya postanov Verkhovnoyi Rady Ukrayinskoyi RSR pro poryadok vvedennya v diyu zakoniv Ukrayinskoyi RSR “Pro pravovyy rezhym terytoriyi, shcho zaznala radioaktyvnoho zabrudnennya vnaslidok Chornobylʹsʹkoyi katastrofy” ta “Pro status i sotsialnyi zakhyst hromadyan, yaki postrazhdaly vnaslidok chornobylskoyi katastrofy”. 1991. D/b 106a-91-p. Dostupno: http:// zakon.rada.gov.ua/go/106a-91-p [in Ukrainian].
  5. Volosovetsʹ OP, Кryvopustov SP, Mozyrsʹka OV, Skvarsʹka OO, Saltanova SD, Yemetsʹ OV, ta in. Dynamika zmin u poshyrenosti khvorob ta zakhvoryuvanosti dytyachoho naselennya rayiny za okremymy lasamy khvorob pislya avariyi na Chornobylʹsʹkiy AES. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2018;3(65):33-42. [in Ukrainian].
  6. Sokolenko VL, Sokolenko SV, Sheiko VI, Kovalenko OV. Interconnection of the immune system and the intensity of the oxidative processes under conditions of prolonged exposure to small doses of radiation. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018;9(2):167-76.
  7. Godekmerdan A, Ozden M, Ayar A. Diminished cellular and humoral immunity in workers occupationally exposed to low levels of ionizing radiation. Arch. Med. Res. 2004;35:324-8.
  8. Yakobisyak M. Imunolohiya. Vinnytsya: Nova knyha; 2004. 672 s. [in Ukrainian].
  9. Men’shikov VV. Laboratornyye metody issledovaniya v klinike. M.: Meditsina; 1987. 368 s. [in Russian].
  10. Dodatkovyy protokol do konventsiyi pro prava lyudyny ta biomedytsynu v haluzi biomedychnykh doslidzhenʹ (ETS N 195). Verkhovna Rada Ukrayiny. Dostupno: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_686/ [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (147), 2018 год, 113-116 страницы, код УДК 612.017.1

DOI: