Лабий Ю. А., Гавалешко В. П., Рожко В. И., Котельбан И. С.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ У ДЕТЕЙ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)


Об авторе:

Лабий Ю. А., Гавалешко В. П., Рожко В. И., Котельбан И. С.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье представлен обзор литературных данных, касающихся ортопедического протезирования зубов у детей. В статье приведены данные о распространенности дефектов зубных рядов у детей, причины их возникновения и потребности в ортопедическом лечении. Отечественные и зарубежные специалисты отмечают значительный рост частоты дефектов зубов и зубных рядов среди детского населения, что свидетельствует об актуальности изучения этой достаточно острой проблемы в детской стоматологии. Представлен анализ данных отечественной литературы об особенностях протезирования детей с временным, сменным и постоянным прикусом. Обработаны данные литературных источников, в которых авторы описывают результаты внедрения усовершенствованных ортопедических конструкций несъемных и съемных протезов.

Ключевые слова:

дети, дефекты зубных рядов, протезы, коронки, зубочелюстные аномалии, профилактика.

Список цитируемой литературы:

 1. Mitin NE, Abdirkin M, Andreitseva EI. Detskoe zubnoe protezyrovanye: vchera, sehodnia, zavtra. The Journal of scientific articles “Health and Education Millennium”. 2017;19(10):240-2. [in Russian].
 2. Gavrilenko MA. Osoblyvosti ortopedychnoho likuvannia defektiv zubnykh riadiv u ditei z osoblyvymy potrebamy v period tymchasovoho prykusu. Innovatsii v stomatolohii. 2014;2:40-5. [in Ukrainian].
 3. Flis PS, Vozniuk VP, Petrus VV. Problemy rannoho zminnoho prykusu. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2011;3:85-7. [in Ukrainian].
 4. Kaskova LF, Marchenko KV, Berezhna OE, Amosova LI. Dynamika pokaznykiv kariiesu u ditei iz zuboshchelepnymy anomaliiamy pid vplyvom profilaktychnykh zakhodiv. Likarska sprava. 2015;1-2(1133):63-7. [in Ukrainian].
 5. Oliynyk RP, Melnychuk AS, Moroz RG. Poshyrenist chastkovoi vtraty zubiv ta potreba yunatstva m. Ivano-Frankivska v ortopedychnii dopomozi. Halytskyi likarskyi visnyk. 2012;19(3(1)):90-2. [in Ukrainian].
 6. Makieiev VF, Martinek HB. Chastota defektiv zubiv i zubnykh riadiv u pidlitkiv 13-17 rokiv zalezhno vid viku. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2012;4:106-10. [in Ukrainian].
 7. Doroshenko SI, Kul’ginskij EA, Ievleva YuV, Saranchuk OV, Zvolinskaja AN, Prokhnitskaja VA. Rozpovsiudzhenist zuboshchelepnykh anomalii ta deformatsii, a takozh defektiv zubiv ta zubnykh riadiv sered ditei shkilnoho viku m. Kyieva. Visnyk stomatolohii. 2009;2(67):76-81. [in Ukrainian].
 8. Kaskova LF, Marchenko KV, Berezhna OE. Poshyrenist zuboshchelepnykh anomalii u ditei z urakhuvanniam shkidlyvykh zvychok ta vidnoshennia do ortodontychnoho likuvannia. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2015;15(1(49)):17-20. [in Ukrainian].
 9. Gavrylenko MA. Odnomomentne protezuvannia defektiv postiinykh zubiv u ditei-invalidiv pid zahalnym znebolenniam u period zminnoho prykusu. Suchasna stomatolohiya. 2014;3:96-9. [in Ukrainian].
 10. Venatovskaya NV, Pudovkina EA, Suetenkov DYe, Proshin AG. Protezirovanie defektov tverdykh tkaney zubov i zubnykh ryadov kak profilaktika zubochelyustnykh anomaliy u detey: ot neobkhodimosti k vozmozhnostyam. Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011;7(1):226- 30. [in Russian].
 11. Gavrilenko MA. Vykorystannia provizornykh mostovydnykh proteziv u ditei z osoblyvymy potrebamy u skladnykh klinichnykh sytuatsiiakh. Sovremennaya stomatologiya. 2014;4:115-7. [in Ukrainian].
 12. Makhnytskyi DM. Vtorynni zuboshchelepni deformatsii u ditei, yikh profilaktyka ta likuvannia. Scientific Journal «ScienceRise». 2015;5/4(10):111-7. [in Ukrainian].
 13. Khoroshilkina FIa. Ortodontiia. Deffekty zubov, zubnykh riadov, anomalii prikusa morfofunktsionalnye narusheniia v cheliustno-litsevoioblasti i ikh kompleksnoe lechenie. M.: Meditsinskoe informativnoe agentstvo; 2010. s. 436-48. [in Russian].
 14. Betelman AI. Ortopedicheskaia stomatologiia. M.: Medicine; 1965. s. 261-7. [in Russian].
 15. Kutsevlyak VI. Ortodontiya. Khar’kov: Krokus; 2006. s. 171-230. [in Russian].
 16. Fanakin VA, Filimonova OI, Dulkin LA, Baev AA. Osobennosty protezyrovanyia u detei defektov peredneho otdela zubnykh riadov. Permskyi medytsynskyi zhurnal. 2006;6:59-62. [in Russian].
 17. Doroshenko SI, Makhnytskyi DM, vynakhidnyky. Deklaratsiinyi patent na korysnu model № 88065. Ukraina, MPK A61S 13/007 (2006.01). Chastkovyi znimnyi protez. № u 2013 12264; zaiavl. 21.10.2013; opubl.25.02.2014, Biul. № 4. [in Ukrainian].
 18. Doroshenko SI, Makhnytskyi DM, Irkha SV, Petrushanko PA, vynakhidnyky. Deklaratsiinyi patent na korysnu model № 91423. Ukraina, MPK A61S 13/00 (2014.01). Mostopodibnyi protez. № u 2013 12427; zaiavl. 23.10.2013; opubl. 10.07.2014, Biul. № 13. [in Ukrainian].
 19. Samsonov AV, Lisitsa NA. Otdalennye rezul’taty protezirovaniya defektov zubnykh ryadov u detey semnymi plastinochnymi protezami s dvukhsloynym bazisom. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2010;2(1):44-6. [in Russian].
 20. Doroshenko SI, Kulhinskyi YeA, Doroshenko KV, Fedorova OV. Kompleksna pidhotovka do zubnoho protezuvannia patsiientiv iz vtorynnymy zuboshchelepnymy deformatsiiamy, pov‘iazanymy z vtratoiu zubiv. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2011;5:24-32. [in Ukrainian].
 21. Polyanyk NYa. Zakhody profilaktyky vtorynnykh zuboshchelepovykh deformatsii u ditei. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2015;2(2):202-5. [in Ukrainian].
 22. Mandziuk TB. Osoblyvosti profilaktyky kariiesu zubiv u ditei serednoho shkilnoho viku. Klinichna stomatolohiia. 2015;3-4:142-3. [in Ukrainian].
 23. Makieiev VF, Krupnyk AS. Dentalna implantatsiia u ditei i pidlitkiv. Mozhlyvosti i problemy (ohliad literatury). Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2015;4(2):29-34. [in Ukrainian].
 24. Wei-Yan Vergnes, Jean-Noel Vergnes, Jean Dumoncel, Pascal Baron, Christine Marchal-Sixou, José Braga. Asynchronous dentofacial development and dental crowding: a cross-sectional study in a contemporary sample of children in France. J Physiol Anthropol. 2013;22(1):22. DOI: 10.1186/1880-6805-32-22
 25. Mishra SK, Chowdhary N, Chowdhary R. Dental implants in growing children. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2013;1:3-9.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (154), 2019 год, 28-33 страницы, код УДК 616.314.2-77-053.2

DOI: