Орлова Л. Д., Жук М. В.

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЕ «ПОЧВА-РАСТЕНИЕ» РАЗНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ УКРАИНЫ В XXI ВЕКЕ


Об авторе:

Орлова Л. Д., Жук М. В.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Проанализированы и обобщены сведения об исследованиях украинских ученых круговорота веществ в системе «почва–растение». Установлено, что основное внимание исследователей в XXI веке сосредоточено на изучении интенсивности поглощения и динамики миграции химических элементов в агроландшафтах, лесных и парковых биогеоценозах, однако данные о луговых биогеоценозах частичные и неполны. Выделены три основных направления исследований миграции веществ: изучение влияния радиоактивных элементов, тяжелых металлов, органогенных и минеральных веществ на систему «почва–растение».

Ключевые слова:

круговорот веществ, система «почва–растение», миграция в системе «почва–растение».

Список цитируемой литературы:

 1. Bohovin AV. Rol vzaiemovidnosyn roslyn u stanovlenni ta funktsionuvanni ekosystem. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva UAAN». 2008;1:3-19. [in Ukrainian].
 2. Rodyn LE, Bazylevych NY. Dynamyka orhanycheskoho veshchestva y byolohycheskyi kruhovorot v osnovnуkh typakh rastytelnosty. Moskva, Lenynhrad: Nauka; 1965. 247 s. [in Russian].
 3. Pronevych VA. Mihratsiia 137Ss u lisovykh biotsenozakh Polissia. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2014;24(7):145-50. [in Ukrainian].
 4. Dolhilevych MI, Vinichuk MM. Polisakharydy orhanichnoi rechovyny gruntiv lisovykh ekosystem yak inkorporatory 137Ss. Visnyk DAU. 2005;1(14):29-34. [in Ukrainian].
 5. Zaimenko NV, Sliusarenko OM, Yunosheva OP. Vplyv kremniievmisnykh sumishei na mihratsiiu radionuklidiv u systemi grunt–roslyna. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2017;27(1):106-8. [in Ukrainian].
 6. Liashenko O, Piskun O, Khrystenko Yu, Peredrii V, Soldatkina I. Transformatsiia 137Cs ta Sr u systemi grunt–roslyna na dernovo-pidzolystomu grunti pid vplyvom dobryv ta meliorantiv. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia fizychna. 2010;45:78-85. [in Ukrainian].
 7. Troitskyi MO, Dmytriieva LA. Mihratsiia vazhkykh metaliv u lantsi «grunt-roslyny» v ahrolandshaftakh stepu Ukrainy. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seriia: Ekolohiia. 2012;179(167):37-40. [in Ukrainian].
 8. Povorotnia MM. Ekoloho-fiziolohichnyi analiz stiikosti vydiv rodu Acer u tekhnohennykh umovakh teplovykh elektrostantsii Dnipropetrovshchyny [avtoreferat]. Dnipropetrovsk: Dnipropetr. nats. un-t im. Olesia Honchara; 2016. 24 s. [in Ukrainian].
 9. Anisimova LB. Osoblyvosti biohennoi mihratsii marhantsiu, zaliza, nikeliu, midi, tsynku i svyntsiu u biloakatsiievykh (Robinia pseudoacacia L.) kulturbioheotsenozakh stepovoho Prydniprovia [avtoreferat]. Dnipropetrovsk; 2006. 20 s. [in Ukrainian].
 10. Skopetska OV. Ekoloho-fiziolohichna otsinka svyntsevoho navantazhennia v systemi «hrunt–roslyna» ta prohnozuvannia stupenia zabrudnennia ahrotsenoziv [avtoreferat]. Kyiv: Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka; 2001. 20 s. [in Ukrainian].
 11. Sytina OM. Mihratsiia vazhkykh metaliv u systemi grunt–roslyna tekhnohennykh landshaftiv (na prykladi m. Luhanska) [avtoreferat]. Kharkiv: NNTs «In-t gruntoznavstva ta ahrokhimii im. O. Sokolovskoho»; 2010. 22 s. [in Ukrainian].
 12. Diadkova K, Romaniuk N, Kozlovskyi V. Bioheokhimiia Cu, Zn, Cd, Mn, Fe, Co v zelenykh zonakh mista Melitopol (Zaporizka oblast, Ukraina). Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser.: Biolohichna. 2013;62:188-95. [in Ukrainian].
 13. Lutsyshyn OH, Radchenko VH, Palapa NV, Yavorovskyi PP. Monitorynh zabrudnennia system hrunt–roslyna fitotoksychnymy elementamy v zelenykh zonakh m. Kyiv. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2010;2:194-9. [in Ukrainian].
 14. Saranenko II. Vplyv vazhkykh metaliv na pidsystemu «hrunt-roslyna» v lisovykh kulturbioheotsenozakh m. Kremenchuka [avtoreferat]. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi natsionalnyi un-t; 2006. 20 s. [in Ukrainian].
 15. Herasymchuk LO, Valerko RA. Mihratsiia Cu, Zn, Pb, Cd U systemi «grunt–roslyna». Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser.: Hruntoznavstvo, ahrokhimiia, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo. 2013;1:244-8. [in Ukrainian].
 16. Matviichuk BV, Riabchuk OP. Kruhoobih orhanichnoho vuhletsiu v ahrotsenozi Pivnichnoho Lisostepu. Visnyk ZhNAEU. 2011;1(1):136-44. [in Ukrainian].
 17. Bobrus SV, Matviichuk BV. Osoblyvosti kruhoobihu orhanichnoho vuhletsiu v ahrotsenozakh Polissia. Visnyk DAU. 2006;2(17):181-93. [in Ukrainian].
 18. Demydenko OV, Shapoval IS, Boiko PI, Litvinov DV. Kruhoobih orhanichnoho vuhletsiu v ahrotsenozakh riznorotatsiinykh sivozmin Livoberezhnoho Lisostepu. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva NAAN». 2017;2:3-20. [in Ukrainian].
 19. Kupchyk VI, Prymak ID, Kolesnyk TV. Biolohichnyi kruhoobih elementiv zhyvlennia v korotkorotatsiinii sivozmini. Ahrobiolohiia. 2013;11:34-9. [in Ukrainian].
 20. Tsvietkova NM, Yakuba MS. Biokruhoobih rechovyn u bioheotsenozakh Prysamaria Dniprovskoho. Dnipropetrovsk: RVV DNU; 2008. 112 s. [in Ukrainian].
 21. Iehorova TM, Mokliachuk LI. Ekoloho-heokhimichni protsesy mihratsii molibdenu v ahrolandshaftakh Ukrainy. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2014;2:17-25. [in Ukrainian].
 22. Sytnikova IO. Transformatsiia spoluk azotu v lantsiuhu hrunt–roslyna Sbornyk nauchnуkh trudov SWORLD. 2013;50(4):32-5. [in Ukrainian].
 23. Bondar IV. Kruhoobih pozhyvnykh rechovyn ta yoho vplyv na grunty lisostaniv Kyivskoho Polissia. Naukovyi visnyk Ukrainskoho derzhavnoho lisotekhnichnoho universytetu. 2003;13.3:63-9. [in Ukrainian].
 24. Rozhak V, Kozlovskyi V. Zapasy y elementnyi sklad opadu ta pidstylky v lisovykh ekosystemakh Stryisko-Sianskoi Verkhovyny (Ukrainski Karpaty). Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser.: Biolohichna. 2013;62:160-9. [in Ukrainian].
 25. Perepelytsia OO. Autekolohichni osoblyvosti pohlynannia fluorydiv roslynamy luchnykh biotopiv Chernivetskoi oblasti [avtoreferat]. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t im. Yu. Fedkovycha; 2009. 19 s. [in Ukrainian].
 26. Orlova LD. Bioekolohichni osoblyvosti luchnykh fitotsenoziv Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy (produktyvnist ta ratsionalne vykorystannia) [monohrafiia]. Poltava: PNPU imeni V.H. Korolenka; 2011. 278 s. [in Ukrainian].
 27. Orlova LD. Formuvannia zapasiv pidstylky na sukhodilnykh lukakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Visnyk Dnipropetrov. un-tu. 2011;1(19):130-6. [in Ukrainian].
 28. Orlova LD. Zapasy pidstylky na zaplavnykh lukakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal. 2012;5:652-61. [in Ukrainian].
 29. Kovtun KP, Veklenko YuA, Kopaihorodska HO. Khimichnyi sklad ta yakist kormu vyrodzhenoho starosiianoho travostoiu luchnykh uhid pry riznykh sposobakh yikh polipshennia v umovakh Lisostepu Pravoberezhnoho. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2016;82:204-9. [in Ukrainian].
 30. Kotiash UO, Panakhyd HIa. Khimichnyi sklad kormu luchnykh travostoiv za riznykh system udobrennia ta strokiv skoshuvannia. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo. 2010;52(1):50-4. [in Ukrainian].
 31. Bohovin AV, Ptashnik MM, Bodnar OV. Vplyv udobrennia i chastoty skoshuvannia na strukturu y produktyvnist spontanno vidnovliuvalnykh fitotsenoziv. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva UAAN». 2009;1-2:152-63. [in Ukrainian].
 32. Kurhak VH, Voloshyn VM. Mineralnyi sklad kormu riznotypnykh luchnykh travostoiv zalezhno vid udobrennia ta rezhymiv vykorystannia. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva NAAN». 2018;1:110-9. [in Ukrainian].
 33. Mashchak YaI, Liubchenko LM, Vyhovskyi IV. Vplyv udobrennia i stymuliatoriv rostu na vydovyi ta mineralnyi sklad travostoiu. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo. 2011;53(2):77-82. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (154), 2019 год, 37-41 страницы, код УДК 631.41:631.811]:581.55(477)«20»

DOI: