Valko О. О., Holovatskyi A. S.

CHANGES IN RELATIVE AREAS OF STRUCTURAL COMPONENTS OF THE ILIAC LYMPH NODES OF RATS AFTER THREE AND FIVE WEEKS OF OPIOID INFLUENCE


About the author:

Valko О. О., Holovatskyi A. S.

Heading:

MORPHOLOGY

Type of article:

Scentific article

Annotation:

The data on changes in relative areas of structural components of the iliac lymph nodes of white male rats of reproductive age of a three-week and five-week opioid nalbuphine influence on their bodies have been represented in the article. The experimental research was performed on 19 mongrel white male rats of reproductive age (1.5-2 months old) with an initial body weight of 150-200 g. The animals were divided into 3 groups: I – intact animals; II – animals that received nalbuphine daily for three weeks, according to the scheme: week 1 – 8 mg/kg, week 2 – 15 mg/kg, week 3 – 20 mg/kg; III – animals that received nalbuphine for five weeks according to the scheme: week 1 – 8 mg/kg, week 2 – 15 mg/kg, week 3 – 20 mg/kg, week 4 – 25 mg/kg, week 5 – 30 mg/kg. Experiments on the animals were carried out in accordance with the provisions of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1986), European Council Directive 86/609/EEC of November 24, 1986, Law of Ukraine No. 3447 On the Protection of Animals from Cruelty. It has been defined by the morphometric method on the histological preparations of the iliac lymph nodes that a three-week injection of nalbuphine leads to the structural reconstruction of the parenchyma of the iliac lymph nodes. The relative area of cortical substance increases by 4.35% and it is probable (p <0.001) that the relative area of the medulla decreases. Such changes in the relative areas of cortical and medulla lead to a reliable (p <0.01) increase in the cortical-medullary index. The parameters of the structural components of the cortical substance also change: the relative area of the lymphoid nodes of the cortical substance increases – 47.76±1.20 %, at 44.11±1.23 % of the animals of the intact group, and it has been histologically defined that among them the secondary ones prevail, and this leads to the significant increase (p <0.05) of the relative area of their germinals centres that almost double: 15.49±0.43 %, at 7.97±0.09 % of the animals of the intact group whereas their mantle zone reliably decreases (р<0.05). The relative area of the paracortical region is likely to increase (p <0.05). Indicators of relative areas of marginal and cortical intermediate lymph nodes remain almost unchanged. Structural components of the medulla are also affected: there is a decrease of 9.7% of the relative area of the medullary sinusis (p <0.001) and a 5.6% increase in the relative area of medullary cords (p <0.001). In this case, the relative area of cerebral matter remains (p <0,001) reliably smaller by 4,35% after three weeks of the experiment. After five weeks of the experiment, changes in the relative areas of the structural components of the iliac lymph nodes increase. They definitely (p <0.05) differ from the indicators of the intact animals, but they slightly differ from the indicators of group III of the animals (three-week injection of nalbuphine). After five weeks of the experiment, changes in the relative areas of the structural components of the iliac lymph nodes increase. They are likely to differ (p <0.05) from the indicators of the intact animals, but they slightly differ from the indicators of group III of the animals (three-week injection of nalbuphine). Such changes may indicate a chronization of a negative effect of nalbuphine on the organisms of the experimental animals.

Tags:

lymph node, parenchyma, structural components, influence, nalbuphine

Bibliography:

 1. Bekesevych AM. Morfolohichni osoblyvosti struktury kory mozochka shchura v normi ta za umov tryvaloho vplyvu opioidu. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2015;3(90):82-5. [in Ukrainian].
 2. Valko OO, Holovatskyi AS. Dynamika mikroskopichnykh zmin strukturnykh komponentiv klubovykh limfatychnykh vuzliv pry dovhotryvalomu vplyvi opioida nalbufinu. Visnyk morfolohii. 2017;2(23):181-6. [in Ukrainian].
 3. Viievskyi AM, Zhdanova MP, Sydiak SV, Beznohykh VS, Hryshchenko AI, Lepekha KI, ta in. Zriz narkotychnoi sytuatsii v Ukraini 2012 (dani 2011 roku). Kyiv: DU UMMTsAN MOZ Ukrainy; 2012. 25 s. [in Ukrainian].
 4. Harapko TV, Holovatskyi AS. Morfofunktsionalnyi stan tymusa shchuriv za umov trytyzhnevoho ta piatytyzhnevoho vplyvu na orhanizm nalbufinu. Visnyk morfolohii. 2016;1(22):75-9. [in Ukrainian].
 5. Zairatiants OV, Hasanov AB. Patolohyia ymmunnoi y еndokrynnoi systemу pry opyatnoi narkomanyy. Khyrurh. 2009;8:27-3. [in Russiаn].
 6. Kobeliatskyi YuIu. Sovremennуe aspektу yspolzovanyia smeshannoho ahonysta-antahonysta opyoydnуkh retseptorov nalbufyna v klynycheskoi praktyke. Ostrуe y neotlozhnуe sostoianyia v praktyke vracha. 2012;1:61-4. [in Russiаn].
 7. Mykhnevych NV, Starostyna MV, Kolosova NH. Vlyianye myelopyda y taktyvyna na formyrovanye khronycheskoi opyatnoi zavysymosty u krуs Vystar y OXYS. Vestnyk Uralskoi medytsynskoi akdemycheskoi nauky. Tematycheskyi vуpusk po allerholohyy y ymmunnolohyy. 2010;2/1(29):165-74. [in Russiаn].
 8. Onysko IO, Onysko RM, Koral AP, Maievskyi OIe. Zminy na elektronnomikroskopichnomu rivni v tkanynakh yazyka pid vplyvom malykh doz opioidu v kintsi 6 i 8 tyzhniv (eksperymentalne doslidzhennia). Biomedical and Biosocial Antropology. 2013;2:13-9. [in Ukrainian].
 9. Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuIa, Yakymiv NIa, Fitkalo OS, vynakhidnyky; Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk. Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv. Patent Ukrainy № 76564. 2013 Sich 10.[in Ukrainian].
 10. Pidvalna UIe. Morfometrychna kharakterystyka perebudovy sudynnoi obolonky ochnoho yabluka pid vplyvom nalbufinu. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny. 2013;8(3):94-7. [in Ukrainian].
 11. Popyk PM, Mateshuk-Vatseba LR. Ultrastrukturna orhanizatsiia endokrynnoi chastyny ta hemomikrotsyrkuliatornoho rusla pidshlunkovoi zalozy za umov dovhotryvaloho vplyvu opioidu v eksperymenti. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2015;14(2(52):72-6. [in Ukrainian].
 12. Eisenstein TK. Effects of opioid tolerance and withdrawal on the immune system. J. Neuroimmune Pharmacol. 2006;1:237-49. 
 13. Harapko TV, Holovatskyi AS. The features of arterial thymus at nalbuphine action. «EURICA Helth Sciences». 2016;2:31-7.
 14. Pourmotabbed A. Facilitating effects of morphine dependence on spacital leaming and memory in rat. PARU J. Pharmaceutical Sciences. 2007;15(3):156-61.
 15. Rosenblum A, Marsch LA, Joseph H, Portenoy RK. Opioids and the treatment of chronic pain: controversies, current status, and future directions. Exp. Clin. Psychopharmacol. 2008;16(5):405-16. 
 16. Trigub MM, Bogdanova NG, Kolpakov AA. Effect of peripheral opioid receptor agonists on depressive activity of ethanol. Bull. Exp. Biol. Med. 2014;156(6):778-80.

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 1 Part 1 (142), 2018 year, 270-274 pages, index UDK 611.428:599.23:612.014.46:615.212.7

DOI: