Валько О. О., Головацький А. С.

ЗМІНИ ВІДНОСНИХ ПЛОЩ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ КЛУБОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЩУРІВ ЧЕРЕЗ ТРИ ТА П’ЯТЬ ТИЖНІ ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ


Про автора:

Валько О. О., Головацький А. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведені дані щодо змін відносної площі структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку за тритижневого та п’ятитижневого впливу на організм опіоїду налбуфіну. Експериментально встановлено, що тритижневе введення налбуфіну призводить до структурної перебудови паренхіми клубових лімфатичних вузлів. Достовірно (р<0,001) збільшується на 4,35% відносна площа кіркової речовини, змінюються також показники її структурних компонентів: достовірно (р<0,01) збільшується відносна площа лімфоїдних вузликів, серед яких переважають вторинні вузлики, достовірно (р<0,05) вдвічі збільшується відносна площа їх зародкового центру, а їх плащова зона зменшується. Достовірно збільшується (р<0,05) відносна площа прикіркової ділянки. Майже не змінюється відносна площа крайової та кіркових проміжних лімфатичних пазух. Відносно площа мозкової речовини у порівнянні з тваринами інтактної групи достовірна зменшується (р<0,001): це пояснюється різким, майже вдвічі, зменшенням відносної площі мозкових проміжних лімфатичних пазух (р<0,001) та зростання відносної площі мозкових тяжів (р<0,001). Через п’ять тижнів дії налбуфіну значно змінюються показники відносної площі структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів, що підтверджує достовірне (р<0,01) збільшення кірково-мозкового індексу.

Ключові слова:

лімфатичний вузол, паренхіма, структурні компоненти, вплив, налбуфін

Список цитованої літератури:

 1. Bekesevych AM. Morfolohichni osoblyvosti struktury kory mozochka shchura v normi ta za umov tryvaloho vplyvu opioidu. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2015;3(90):82-5. [in Ukrainian].
 2. Valko OO, Holovatskyi AS. Dynamika mikroskopichnykh zmin strukturnykh komponentiv klubovykh limfatychnykh vuzliv pry dovhotryvalomu vplyvi opioida nalbufinu. Visnyk morfolohii. 2017;2(23):181-6. [in Ukrainian].
 3. Viievskyi AM, Zhdanova MP, Sydiak SV, Beznohykh VS, Hryshchenko AI, Lepekha KI, ta in. Zriz narkotychnoi sytuatsii v Ukraini 2012 (dani 2011 roku). Kyiv: DU UMMTsAN MOZ Ukrainy; 2012. 25 s. [in Ukrainian].
 4. Harapko TV, Holovatskyi AS. Morfofunktsionalnyi stan tymusa shchuriv za umov trytyzhnevoho ta piatytyzhnevoho vplyvu na orhanizm nalbufinu. Visnyk morfolohii. 2016;1(22):75-9. [in Ukrainian].
 5. Zairatiants OV, Hasanov AB. Patolohyia ymmunnoi y еndokrynnoi systemу pry opyatnoi narkomanyy. Khyrurh. 2009;8:27-3. [in Russiаn].
 6. Kobeliatskyi YuIu. Sovremennуe aspektу yspolzovanyia smeshannoho ahonysta-antahonysta opyoydnуkh retseptorov nalbufyna v klynycheskoi praktyke. Ostrуe y neotlozhnуe sostoianyia v praktyke vracha. 2012;1:61-4. [in Russiаn].
 7. Mykhnevych NV, Starostyna MV, Kolosova NH. Vlyianye myelopyda y taktyvyna na formyrovanye khronycheskoi opyatnoi zavysymosty u krуs Vystar y OXYS. Vestnyk Uralskoi medytsynskoi akdemycheskoi nauky. Tematycheskyi vуpusk po allerholohyy y ymmunnolohyy. 2010;2/1(29):165-74. [in Russiаn].
 8. Onysko IO, Onysko RM, Koral AP, Maievskyi OIe. Zminy na elektronnomikroskopichnomu rivni v tkanynakh yazyka pid vplyvom malykh doz opioidu v kintsi 6 i 8 tyzhniv (eksperymentalne doslidzhennia). Biomedical and Biosocial Antropology. 2013;2:13-9. [in Ukrainian].
 9. Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuIa, Yakymiv NIa, Fitkalo OS, vynakhidnyky; Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk. Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv. Patent Ukrainy № 76564. 2013 Sich 10.[in Ukrainian].
 10. Pidvalna UIe. Morfometrychna kharakterystyka perebudovy sudynnoi obolonky ochnoho yabluka pid vplyvom nalbufinu. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny. 2013;8(3):94-7. [in Ukrainian].
 11. Popyk PM, Mateshuk-Vatseba LR. Ultrastrukturna orhanizatsiia endokrynnoi chastyny ta hemomikrotsyrkuliatornoho rusla pidshlunkovoi zalozy za umov dovhotryvaloho vplyvu opioidu v eksperymenti. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2015;14(2(52):72-6. [in Ukrainian].
 12. Eisenstein TK. Effects of opioid tolerance and withdrawal on the immune system. J. Neuroimmune Pharmacol. 2006;1:237-49. 
 13. Harapko TV, Holovatskyi AS. The features of arterial thymus at nalbuphine action. «EURICA Helth Sciences». 2016;2:31-7.
 14. Pourmotabbed A. Facilitating effects of morphine dependence on spacital leaming and memory in rat. PARU J. Pharmaceutical Sciences. 2007;15(3):156-61.
 15. Rosenblum A, Marsch LA, Joseph H, Portenoy RK. Opioids and the treatment of chronic pain: controversies, current status, and future directions. Exp. Clin. Psychopharmacol. 2008;16(5):405-16. 
 16. Trigub MM, Bogdanova NG, Kolpakov AA. Effect of peripheral opioid receptor agonists on depressive activity of ethanol. Bull. Exp. Biol. Med. 2014;156(6):778-80.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (142), 2018 рік , 270-274 сторінки, код УДК 611.428:599.23:612.014.46:615.212.7

DOI: