Boychenko O. M., Kotelevska N. V., Zaytsev A. V., Nikolishyn A. K., Sidash Yu. V.

ANALYSIS OF THE STUDY OF CARIES BY MEANS OF MICROBIOLOGICAL TESTS


About the author:

Boychenko O. M., Kotelevska N. V., Zaytsev A. V., Nikolishyn A. K., Sidash Yu. V.

Heading:

METHODS AND METHODOLOGIES

Type of article:

Scentific article

Annotation:

The paper attempts to analyze methods for assessing the risk of caries based on the quantitative assessment of cariogenic microorganisms through the prism of microbiological studies carried out on the basis of UMSA (Poltava). The greatest role in the initiation of caries was determined in microorganisms that are active against the formation of acids and the polysaccharides produced by them, which have adhesive properties – streptococci, lactobacilli and actinomycetes. Some researchers include Candida mushrooms in this series. Therefore, in the arsenal of a modern dentist, in addition to methods for studying saliva, buffer capacity, secretion rate and pH of saliva in the dental office, methods have also appeared that allow us to estimate the number of cariogenic microorganisms – Streptococcus mutans and Lactobacillus. In addition, under such tests, individual programs for the prevention of caries have been compiled.The UMSA employees conducted a study of the microbiocenosis of the oral cavity in young people with different intensities of caries. We studied the percentage and quantitative microflora of the oral biotope in individuals with different KPI indices. His results showed that with an increase in the intensity of caries, a change in the balance in the composition of the microflora of the oral cavity occurs. Actinomycetes and fungi of the genus Candida have the largest dynamics of increase in the number, and lactobacilli and streptococci multiply rather slowly with an increase in CPU. This indicates a large functional activity of actinomycetes and fungi. It follows that tests reflecting the number of representatives of microbiocenosis are not objective enough. More objective should be tests that reflect the indicators of the function of representatives of the microbiota.

Tags:

caries, microorganisms, functional activity of microorganisms.

Bibliography:

 1. Nikolishin AK. Terapevtychna stomatolohiya: pidruchnyk dlya studentiv stomatolohichnoho fakulʹtetu vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladiv IV rivnya akredytatsiyi. Vyd 2-he, vypravlennya y dopovnene. Vinnytsya: Nova Knyha; 2012. 680 s. [in Ukrainian].
 2. Borovsʹkyy EV, Leontʹyev VK. Biolohiya porozhnyny rota. Medytsyna; 2001. 301 s. [in Ukrainian].
 3. Petrushanko TA, Chereda VV, Lobanʹ HA. Rolʹ kolonizatsiynoyi rezystentnosti porozhnyny rota v rozvytku kariyesu. Stomatolohiya. 2013;92(1):43-5. [in Ukrainian].
 4. Featherstone JD. The caries balance: the basis for caries management by risk assessment. Oral. Health. Prev. Dent. 2004;2(1):259-64.
 5. Hao YQ, Zhou XD, Xiao XR, Lu JJ, Zhang FC, Hu T, et al. Effects of cecropin-XJ on growth and adherence of oral cariogenic bacteria in vitro. Chin. Med. J. 2005 Jan 20;118(2):155-60.
 6. Ivanytsʹkyy IO, Ivanytsʹka OS, Petrushanko TO. Hiperchutlivistʹ zubiv: navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv stomatolohichnykh fakulʹtetiv vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladiv IV rivnya akredytatsiyi. Poltava: Dyvosvit; 2019. 108 s. [in Ukrainian].
 7. Petrushanko TA, Chereda VV, Lobanʹ HA. Rolʹ kolonizatsiynoyi rezystentnosti porozhnyny rota v rozvytku kariyesu. Stomatolohiya. 2013;92(1):43-5. [in Ukrainian].
 8. Harford J. Population ageing and dental care. Community Dentistry Oral Epidemiology. 2009;37(2):97-103.
 9. Bukhar MI. Populyarno pro mikrobiolohiyi. Znanye; 1989. 64 s. [in Ukrainian].
 10. Elina NP. Korysna i shkidlyva diyalʹnistʹ mikroorhanizmiv. Medytsyna; 1970. 80 s. [in Ukrainian].
 11. Perederiy NA. Funktsionalʹnistʹ mikrobioty pry patolohiyi. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2017;6(31):177-81. [in Ukrainian].
 12. Zaytsev AV, Vyzhenka YiYi, Nykolyshyn AK. Do pytannya pro biomodelirovanii kariyesu zuba. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny. Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2014;14(1):124. [in Ukrainian].
 13. Boychenko ON, Kotelevsʹka NV, Nykolyshyn AK, Zaytsev AV. Morfofunktsionalʹna kharakterystyka nazubnoho nalʹotu. Visnyk problem biolohiyi y meditsini. 2016;4(2):9-15. [in Ukrainian].
 14. Modrinskaya YuV. Otsenka riska vozniknoveniya i prognozirovaniye kariyesa zubov: ucheb.-metod. posobiye. Minsk: BGMU; 2013. 23 s. [in Russiаn].
 15. Caries Risk Test – ru – VivaDens. Dostupno: https: //vivadens.eu/ru/caries-risk-test-ru/ [in Russiаn].
 16. Modrinskaya YuV. Prognozirovaniye kariyesa zubov na osnove opredeleniya kariyesogennykh mikroorganizmov i bufernoy yemkosti slyuny [avtoreferat]. Minsʹk: HVVU «BDMU»; 2002. 15 s. [in Russiаn].
 17. Zharkova OA. Suchasni pidkhody do diahnostyky faktoriv ryzyku vynyknennya kariyesu. Visnyk VHMU. 2010;9(3):6-12. [in Ukrainian].
 18. Petrushanko TO, Chereda VV, Lobanʹ HA. Yakisnyy sklad mikrobiotsenozu porozhnini rota osib molodoho viku z riznoyu intensivnistyu kariyesu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2013;1:57-9. [in Ukrainian].
 19. Kuskova VF. Mikrobnyye fermenty pri kariyese zubov. Eksperimental’naya i klinicheskaya stomatologiya. Materialy yubileynoy sessii 9 oktyabrya 1967. Izd-e TSNDIZ: Moskva; 1968. s. 117-23. [in Russiаn].
 20. Cherkasov SV. Bakterialʹni mekhanizmy rezystentnosti kolonizatsiyi. Zhurn. mikrobiol. 2006;4:100-5. [in Ukrainian].
 21. Semenov AV. Antagonizm kak rezul’tat mezhmikrobnykh otnosheniy. Byulleten’ Orenburgskogo nauchnogo tsentra UrO RAN [Internet]. 2013;1. [in Russiаn].
 22. Cherkasov SV, Semenov AV. Mikrobnaya regulyatsiya antagonisticheskoy aktivnosti laktobakteriy. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal. 2012;2:78-82. [in Russiаn].
 23. Welch JM. Using Spatial Structure to Understand Microbial Community Function. Available from: http://www.mbl.edu/jbpc/staff/jmarkwelch/

Publication of the article:

«Bulletin of problems biology and medicine» Issue 4 Part 1 (153), 2019 year, 190-193 pages, index UDK 616.314-002-071

DOI: