Холод Д. А., Шкурупій Д. А.

СИНДРОМ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В СТРУКТУРІ ПОЛІОРГАННИХ УРАЖЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ: ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ


Про автора:

Холод Д. А., Шкурупій Д. А.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведено дослідження консервованого трупного гістологічного матеріалу тканини стінки голодної кишки, головного мозку, легень, міокарду, печінки, нирок, тимусу, селезінки 14 новонароджених, померлих від наслідків перинатальної патології у відділеннях інтенсивної терапії. Серед патоморфологічних змін кишкової трубки найбільш часто зустрічались набряк, парез та повнокрів’я судин, запальна інфільтрація та десквамації епітелію слизового шару, крововиливи в слизову оболонку та некроз шарів кишкової стінки. Ці патоморфологічні зміни не залежали від характеру основного захворювання. Дані зміни були наслідком тривалого вмирання, тяжкої тканинної гіпоксії і альтерації. Схожі зміни були виявлені і в інших органах і системах, що дозволило зробити висновок про єдність і універсальність системних уражень у новонароджених в критичних станах, пусковим механізмом яких може бути гастроінтестинальна недостатність. Імовірно, однією з провідних патогенетичних ланок системних уражень є імунопатологічні механізми, про що свідчить значна частота лейкоцитарної інфільтрації тканин, яка сполучається із акцидентальною трансформацією тимусу і редукцією пульпи селезінки.

Ключові слова:

новонароджені, синдром гастроінтестинальної недостатності, синдром поліорганної недостатності

Список цитованої літератури:

  1. Pironi L, Arends J, Baxter J, Bozzetti F, Peláez RB, Cuerda C, et al. ESPEN endorsed recommendations. Definition and classification of intestinal failure in adults. Clin Nutr. 2015;34(2):171-80.
  2. Pironi L, Arends J, Bozzetti F, Cuerda C, Gillanders L, Jeppesen PB, et al. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults. Clin Nutr. 2016;35(2):247-307.
  3. Rossaint J, Zarbock A. Pathogenesis of Multiple Organ Failure in Sepsis. Crit Rev Immunol. 2015;35(4):277-91.
  4. Aufieri R, Picone S, Paolillo P. Multiple organ failure in the newborn. Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. 2014;3(2):e030254.
  5. Shkurupii DA. Morfolohichni ekvivalenty patohenetychnykh lanok orhannykh urazhen u novonarodzhenykh, pomerlykh vid naslidkiv perynatalnoho infikuvannia. Problemy ekolohii i medytsyny. 2011;15(3-4):167-8. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 191-194 сторінки, код УДК 616-06-07.-092,19

DOI: