Татарчук Л. В., Гнатюк М. С.

КІЛЬКІСНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ АРТЕРІАЛЬНОГО І ВЕНОЗНОГО РУСЕЛ ПОРОЖНЬОЇ КИШКИ ПРИ РЕЗЕКЦІЇ РІЗНИХ ОБ’ЄМІВ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ


Про автора:

Татарчук Л. В., Гнатюк М. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В експерименті на лабораторних білих щурах встановлено, що резекція 58,1 % паренхіми печінки призводить до пострезекційної портальної гіпертензії і вираженої структурної перебудови ендотеліальних клітин артеріального і венозного русел порожньої кишки, яке характеризується нерівномірними, диспропорціональними змінами морфометричних параметрів їх цитоплазми і ядер, порушеннями відношень між ними, значним зростанням відносних об’ємів пошкоджених ендотеліоцитів. Вираженість структурних змін ендотеліоцитів домінує у венах порожньої кишки і залежить від видаленого об’єму паренхіми печінки

Ключові слова:

резекція печінки, ендотеліоцити, артерії, вени, порожня кишка

Список цитованої літератури:

 1. Vishnievskii VA, Yefanov MG, Kazakov IV. Segmentarnyye rezektsyi, otdaliennyye rezultaty pri zlokachestvennykh opukholiakh piechieni. Ukr. zhurnal khirurgii. 2012;1(16):5-15. [in Russiаn].
 2. Hnatiuk MS, Tatarchuk LV, Jasinovskyy OB. Morphometrychna octinka osoblyvostey remodeliuvanja struktur dvanadtsiatypaloi kyshky pry resekcyy riznych objemiv pechinky. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia “Medycyna”. 2016;1(49):3-5. [in Ukrainian].
 3. Nakajima K, Takanashi S, Saito N. Efficacy of the predicted operation time strategy for syndromus colorectal liver metastasis feasibility study for staged resection in patients in long predicted operation time. Gastrointest. Surg. 2013;17(4):688-95.
 4. Sawada K, Ohtake T, Veno N. Multiple portal hypertensive polyps of the jejunum accompanied by anemia of the unknown origin. Gastrointest., Endosc. 2011;73:179-82.
 5. Reznikov OH. Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh. Endokrynolohiia. 2003;8(1):142-5. [in Ukrainian].
 6. Sorochinnikov AG, Dorosievich AYe. Gistologichieskaya i mikroskopicheskaya tiekhnika. Moskow: Meditsyna; 2007. 448 s. [in Russian].
 7. Avtandilov GG. Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii. Moskow: Medicyna; 2002. 240 s. [in Russian].
 8. Lapach SN, Gubenko AV, Babich PN. Statistichieskiie metody v medico-biologicheskikh issledovaniyakh Excell. Kiev: Morion; 2001. 410 s. [in Russian].
 9. Kukhar ID. Morfometrychni zminy yader klityn sitchastoyi zony kory nadnyrkovykh zaloz pislya vplyvu opikiv i kriodestruktsiyi na shkiru tvaryn. Visnyk naukovykh doslidzhen′. 2002;2:111-3. [in Ukrainian].
 10. Sarkysov DS. Strukturnye osnovy adaptatsyy y kompensatsyy narushennykh funktsyy. Moskva: Medytsyna; 1998. 230 s. [in Russian].
 11. Makarov MA, Avdeyev SN, Chuchalin AG. Rol′ dysfunktsyy éndotelyya y rehydnosty arteriy v patoheneze khronycheskoy obstruktyvnoy bolezny lehkykh. Terapevtycheskyy arkhyv. 2012;3:74-7. [in Russian]. 

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (145), 2018 рік , 322-325 сторінки, код УДК 616.36-089.87-06:616-091]-092.9

DOI: