Костенко С. О.

МІКРОПОПУЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОДИНАХ РІЗНИХ ПОРІД SUS SCROFA ЗА ГЕНОМ ESR


Про автора:

Костенко С. О.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджені мікропопуляціЙні процеси в різних родинах свиней великої білої, української мясної та уельської порід. Встановлено, що усі досліджені родини поліморфні за геном рецептору естрогену ESR і характеризуються широким спектром частот генотипів та алелів. Частоти алелів та генотипів гену ESR відображають мікропопуляціЙні процеси, обмовлені конкуренцією господарсько-корисних алелів (А і В), коливанням рівня гетерозиготності, спрямованим, на його збільшення внаслідок переваг гетерозигот.

Ключові слова:

ген рецептору естрогену, свиня свійська, велика біла, українська м’ясна, уельська порода, родина.

Список цитованої літератури:

  • Епишко О. А. Гены, детерминирующие воспроизводительную функцію свиноматок / О. А. Епишко // Весці нацыяналь- най акадэмп навук Бэларус - 2008. - № 2. - С. 81 - 85.
  • Калайчакова О. Популяционно-генетический анализ гена ESR свиней / О. Калайчакова // Животноводство России [спецвыпуск свиноводство]. - 2008 - С. 19.
  • Костенко С. А. Влияние полиморфизма гена рецептора эстрогена на репродуктивные и откормочные качества свиней / С. А. Костенко, Е. В. Сидоренко // Известия аграрной науки. - 2012. - Т. 10, № 1. - С. 73-78.
  • Метлицька О. І. Застосування молекулярно-генетичних маркерів різних класів при визначенні внутрішньо- та міжпородної мінливості свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с. -г. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / О. І. Метлицька. - с. Чубинське (Київська обл.). - 2001. - 20 с.
  • Саєнко А. М. Поліморфізм QTL-генів в породах свиней різного напряму продуктивності / А. М. Саєнко, В. М. Балаць- кий // Науковий вісник НУБіП України [Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред. та ін.)]. - К., 2009. - С. 272-279.
  • Goliasova E., Impact of the ESR gene on litter size and production traits in Czech Large White pigs / Е. Goliasova, J. Wolf // Anim. Gen. -2004. - Vol. 4. - P. 293-297.
  • Humpolicek Р. Effect of estrogen receptor, follicle stimulatinghormone and myogenin genes on the performanceof Large White sows / P. HumpolMek, [et al.] // Czech J. Anim. Sci. - 2007. - Vol. 52, № 10. - Р. 334-340
  • Rothschild M. The estrogen receptor locus is associated with a major gene influencing litter size in pigs / M. Rothschild, C. Jacobcon, D. Vaske [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA- 1996. - № 93 - P. 201 - 205.
  • Santana B. A. Association of the estrogen receptor gene Pvu II restriction polymorphism with expected progeny differences for reproductive and performance traits in swine herds in Brazil / B. A. Santana, F. H. Biase, R. C. Antunes [et al.] // Genetics and Molecular Biology. - 2006. - Vol. 29, № 2. - Р. 273 - 277.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 57-60 сторінки, код УДК 636. 4:636. 082:575. 827