Капустник В. А., Сухонос Н. К.

ПОРІВНЯНИЙ АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ ПРИ СПОЛУЧЕНОМУ ПЕРЕБІГУ ВІБРАЦІЙНОЇ ТА ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ


Про автора:

Капустник В. А., Сухонос Н. К.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Ціллю дослідження була оцінка динаміки напруженості імунної та нейро-ендокринної систем у хворих на вібраційну хворобу (ВХ) в поєднанні з гіпертонічною хворобою (ПХ) за методом кореляційної адаптометрії. У дослідження включено n = 107 хворих з діагнозом ВХ від дії локальної вібрації I и II ступеня у поєднанні з ПХ (n = 60) та без неї (n = 47), які були розподілені на 4 групи: ВХ-I (I гр., n = 21); ВХ-II (II гр., n = 26); ВХ-I ± ПХ (III гр., n = 26); ВХ-II ± ПХ (IV гр., n = 34). Контрольну групу склали 22 практично здорових чоловіків. В роботі використовано 27 фізіологічних показників метаболічного стану (імунна, нейро-ендокринна системи) хворих. Проведено аналіз парної кореляції параметрів за Спирманом за допомогою пакета прикладних програм SPSS v. 13. Встановлено наявність «ефекту групового стресу» у хворих на ВХ у порівнянні з контролем: збільшена кількість вірогідних кореляційних зв’язків свідчить про значну напруженість в діяльності імунної, нейро-ендокринної систем та маркерних метаболічних показників у хворих на ВХ. Ступінь пов’язанності аналізованих параметрів оцінювали за допомогою ваги кореляційного графа. Встановлено однотипову поведінку ваги кореляційного графа для обстежених груп хворих G > G > G ± ПБ > G ± ПБ. Результати свід чать про те, що ГХ як додаткове навантаження на організм послабляє адаптаційні можливості й призводить до зрушення гомеостатичних функцій організму (структурні та функціональні порушення нейро-ендокринної регуляції), причому у категорії хворих на ВХ-II ± ГХ здійснюється додаткове пригнічення функціональної активності імунної та нейро-ендокринної систем. Використання результатів кореляційної адаптометрії як інформації про адаптаційні перебудови в організмі працівників підприємств зі шкідливими умовами здається доцільним у розробці профілактичних заходів.

Ключові слова:

кореляційна адаптометрія, вібраційна хвороба, гіпертонічна хвороба, нейро-ендокринна регуляція, показники метаболізму

Список цитованої літератури:

  • Горбань А. Н. Динамика корреляций между физиологическими параметрами при адаптации и эколого-эволюционный принцип полифакториальности / А. Н. Горбань, В. Т. Манчук, Е. В. Петушкова // Проблемы экологического мониторинга и моделирование экосистем. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - Т. 10. - С. 187-198.
  • Колісник Н. В. Оцінка впливу зовнішнього навантаження на клітинну ланку вродженого імунітету міських мешканців у різні сезони року / Н. В. Колісник // Питання біоіндікації та екології. - Запоріжжя: Просвіта, 2009. - Випуск 14, № 1. - С. 41-46.
  • Покидышева Л. И. Метод корреляционной адаптометрии в оценке напряженности иммунной системы у лиц с аллергической риносинусопатией, осложненной хламидиозом и без него / Л. И. Покидышева, И. А. Игнатова, С. В. Смирнова // Математическое и компьютерное моделирование, 2005. - С. 256-264.
  • Разжевайкин В. Н. Вопросы моделирования в задачах корреляционной адаптометрии / В. Н. Разжевайкин, М. И. Шпи- тонков. - М.: ВЦ РАН, 1995. - 39 с.
  • Разжевайкин В. Н. Модельные оценки в многомерной диффузионной модели корреляционной адаптометрии / В. Н. Разжевайкин, М. И. Шпитонков // Исследование операций, ВЦ РАН им. А. А. Дородницына. - М., 2006. - С. 3-13.
  • Разжевайкин В. Н. Применение метода корреляционной адаптометрии в медико-биологических задачах / В. Н. Разжевайкин, М. И. Шпитонков, А. Н. Герасимов // Исследование операций, ВЦ РАН им. А. А. Дородницына. - М., 2003. - С.51-55.
  • Сапожников А. Н. Эколого-эволюционные основы корреляционной адаптометрии / А. Н. Сапожников, Е. В. Смирнова, Г. В. Булыгин, С. Ю. Скобелева // Эволюционное моделирование и кинетика. - Новосибирск : Наука, 1992. - С. 220242.
  •  Седов К. Р. Корреляционная адаптометрия как метод диспансеризации населения/К. Р. Седов, А. Н. Горбань, Е. В. Петушкова//Вестник АМН СССР. - 1988. - № 10. - С. 69-75.
  • Седов К. Р. Мониторинг состояния антропоэкологического напряжения у коренного населения Крайнего Севера / К. Р. Седов, Е. В. Смирнова, А. В. Кулинский [и др.] // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. - Л.: Гидрометеоиздат, 1992. Т. 14. - С 78-87.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 116-122 сторінки, код УДК 616. 12-008. 331. 1-001.34-057:577. 17