Кирилів М. В.

СПОСІБ КОРЕКЦІЇ АКТИВНОСТІ ФОСФОЛІПАЗИ А2 ТА ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ КОМБІНОВАНОГО УРАЖЕННЯ СОЛЯМИ КАДМІЮ ТА КОБАЛЬТУ


Про автора:

Кирилів М. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджено вплив токсичних доз хлоридів кадмію та кобальту на активність фосфоліпази А2 та процеси ліпопероксидації у тканинах білих щурів. Встановлено, що за умов дії даних полютантів вірогідно підвищується активність фосфоліпази А2 у печінці тварин, зростає вміст дієнових кон’югатів та ТБК-активних продуктів як у плазмі крові, так і печінці щурів. Застосування з метою корекції металокомплексу тирозина- ту цинку сприяло зниженню активності фосфоліпази А2 та сповільненню процесів перекисного окиснення ліпідів.

Ключові слова:

кадмий, кобальт, фосфолипаза А2, липопероксидация, тирозинат цинка

Список цитованої літератури:

 • Гонський Я. І. Динаміка вмісту активних форм кисню і вільнорадикального окиснення ліпідів та білків у щурів уражених хлоридами кадмію та кобальту / Я. І. Гонський, М. В. Чорна // Медична хімія. - 2008. -Т. 10, №1. - С. 102-105.
 • Губский Ю. И. Химические катастрофы и экология / Ю. И. Губский, В. Б. Долго-Сабуров, В. В. Храпак. - К.: Здоров’я, 1993. - 224 с.
 • Гутилин С. А. Метод определения фосфолипазы А2 в сыворотке крови / С. А. Гутилин, А. И. Салуенья // Лаб. дело. - 1975. - № 6. - С. 35 - 39.
 • Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике / В. С. Камышников. - Москва : МЕДпресс-информ, 2004. - 911 с.
 • Котельникова С. В. Сравнительная характеристика перекисного окисления липидов при интоксикации солью кадмия в разных органах и тканях белых крыс в зимний и летний периоды / С. В. Котельникова, А. В. Котельников, Н. Г. Соколова // Вестник АГТУ. - 2006. - № 3. - С. 214-217.
 • Курашвили Л. В. Липидный обмен при неотложных состояниях / Л. В. Курашвили, В. Г. Васильков. - Пенза, 2003 - 198 с.
 • Ланкин Г. Ф. Биметрия / Г. Ф. Лакин. - М.: Высш. школа, 1990. - 352 с.
 • Михалків М. М. Вплив унітіолу та гістидинату міді на активність каталази та фосфоліпази А2 у тварин з хімічним ураженням печінки / М. М. Михалків // Медична хімія. - 2001. - Т. 3, № 2. - С. 59-61.
 • Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили; под ред. В. Н. Ореховича // Современные методы в биохимии. - М.: Медицина, 1977. - С. 66-68.
 • Черных Н. А. Экологический мониторинг токсикантов в биосфере / Н. А. Черных, С. Н. Сидоренко. - М.: РУДН, 2003. - 430 с
 • Чорна М. В. Корекція металокомплексами вільнорадикальних порушень в організмі щурів, уражених кадмію та кобальту хлоридами / М. В. Чорна // Світ біології та медицини. - 2009. - № 2 - С. 102-106.
 • Adibhatla R. M. Phospholipase A2, hydroxyl radicals and lipid peroxidation in transient cerebral ischemia / R. M. Adibhatla, J. F. Hatcher, R. J. Dempsey // Antioxid. Redox. Signal. - 2003. - Vol. 5. - P. 647-654.
 • Chalimoniuk M. Secretory phospholipase A2 and its role in oxidative stress and inflammation / M. Chalimoniuk // Postepy Biochem. - 2012 - Vol. 58(2). - R 204-8.
 • Flora S. J. Heavy metal induced oxidative stress & its possible reversal by chelation therapy / S. J. Flora, M. Mittal, A. Mehta // Indian J. Med. Res. - 2008. - Vol. 128(4) - R 501-23.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 129-133 сторінки, код УДК 612. 015. 1-02:615. 916’1:546. 48/. 73]-092. 9