Челпанова І. В.

Мікроструктурна організація тканин серединного нерва білих щурів в нормі


Про автора:

Челпанова І. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Представлена нами праця детально висвітлює морфологічну організацію структурних ком- понентів серединного нерва щурів в нормі. Зазначимо, що судинно – нервовий фактор, підґрунтям якого є порушення іннервації та кровопостачання периферійних нервів, лежить в основі патогенезу нейропатій. Враховуючи значне поширення даної патології, різноманітність ускладнень, важкість проявів та складність у підборі лікування необхідним є глибоке та комплексне вивчення питань, що стосуються зміни мікроскопічної організації структур периферійних нервів. Вивчення мікроскопічної будови структурних компонентів серед- инного нерва щура в нормі є актуальним питанням, пов’язаним, перш за все, з широким використанням їх у вивчені різноманітних, експериментально змодельованих патологічних процесів. У досліді використовували 10 білих щурів-самців лінії Вістар масою 100 г. В результаті проведеного мікроструктурного вивчення будови тканин серединного нерва щура в нормі нами було встановлено, що він має набір морфологічних елементів притаманних загальному плану будови периферійних нервів. Нами було з’ясовано, що в складі епіневрію та периневрію серединного нерва добре розвинена система мікроциркуляції представлена артеріолами, капілярами та венулами. Васкуляризація ендоневральної оболонки у порівнянні з кровопостачанням епіневрію та периневрію розвинена набагато слабше. Можна стверджувати, що таке співвідношення судинно-стромальних елементів та окремих нерво- вих волокон свідчить про наявність у складі нерва бар’єру «нерв-кров», порушення якого, при патології, при- зводить до ушкодження окремих волокон і порушення проведення нервового імпульсу.

Ключові слова:

серединний нерв, щур, норма.

Список цитованої літератури:

 • Бобрик І. І. Загальні закономірності ангіогенезу мікроциркуляторного русла / І. І. Бобрик, В. г. Черкасов // Вісник морфології. – 2001. –Т. 7, № 1. –С. 1–4.
 • геращенко С. Б. Периферійний нерв (нейро-судинно-десмальні взаємовідношення в нормі та при патології) / С. Б. геращенко, О. І. Дєльцова, А. К. Коломійцев, Ю. Б. Чайковський. – Т.: «Укрмедкнига», 2005. – 341 с.
 • Волошин П. В. Аналіз поширеності та захворюваності на нервові хвороби в Україні / П. В. Волошин, Т. С. Міщенко // Міжнародний неврологічний ж-л. – 2006. – С. 9-13.
 • гусев Е. И. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания / Е. И. гусев, И. А. Завалишин, А. Н. Бой- ко. – 2004. – 526 с.
 • Касымов Э. К. гистотопография и состав микроциркуляторного русла седалищного нерва крысы / Э. К. Касымов // Архив анатомии, гистологии и ембриологии. – 1989. – Т. 97, №11. – С. 15-20.
 • Меркулов г. А. Курс патологогистологической техники / г. А. Меркулов. – Л., 1969. – 406 с.
 • Умовист М. Н. Современные представления о строении и функции оболочек нерва / М. Н. Умовист, Ю. Б. Чайковский// Архив анатомии, гистологии и ембриологии. – 1987. – Т. XСII, №1. –С. 89-96.
 • Glauert A. M. Fixatson, dehydration and embedding of biologicalspecimens. -In: Practical methods in electron microscpi /
  1. M. Glauert. – North-Hollond ( American Elsevier), 1975. – 207 p.
 • Stempac J. G. An improved staining method for electron microscopy / J. G. Stempac, R. T. Ward // J. Cell Biology. – 1964. – Vol. 22. – P. 697-701.
 • Reynolds E. S. The use of lead citrate at high pH as an electronopague stain in electron microscopy / E. S. Reynolds // J. Cell.Biology. – 1963. – № 17. – P. 208-212.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 273-276 сторінки, код УДК 611. 833. 5:611. 16]-0. 18-0. 19