Шкробот Л. В.

Ультраструктурні зміни у віддалених від обтурації ділянках тонкої кишки за умов експериментальної гострої тонкокишечної непрохідності


Про автора:

Шкробот Л. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

. В експерименті на білих щурах моделювали гостру низьку тонкокишкову непрохідність, а також усували її причину і вивчали структурно-функціональні зміни у гемомікроциркуляторному руслі та в епіте- лії слизової оболонки віддалених від непрохідності відділів привідної петлі з використанням електронної мікроскопії. Було встановлено, що гостра тонкокишкова непрохідність на ранніх стадіях викликає рефлек- торне посилення кровотоку в судинах тонкої кишки, яке проявляється розширенням просвіту мікросудин і наявністю у них скупчень еритроцитів, а також посиленням функціональної активності епітеліальних еле- ментів слизової. У віддалені терміни відбувалося зниження пропускної здатності гемомікроциркуляторного русла внаслідок звуження просвіту мікросудин, що приводить до погіршення кровпостачання тонкої кишки з дистрофічно-дегенеративними змінами у клітинах її слизової оболонки. При відновленні прохідності кишки спочатку не відбувається покращення кровопостачання і відновлення стану епітелію. Навпаки, зміни, які сформувалися під впливом непрохідності поглиблюються, що може бути важливим елементом морфогене- зу реперфузійного синдрому і поліорганної недостатності.

Ключові слова:

кишечна непрохідність, капіляри, ентероцити, ультраструктура.

Список цитованої літератури:

  • Гаин Ю. М. Синдром энетеральной недостаточности при перитоните: теоретические и практические аспекты, диа-гностика и лечение / Ю. М. гаин, С. И. Леонович, С. А. Алексеев. – Молодечно, 2001. – 265 с.
  • герасимюк І. Є. Рентгенангіографічна харарктеристика тонкої кишки щурів при моделюванні низької тонкокишечної непрохідності в експерименті / І. Є. герасимюк, Л. В. Шкробот // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 10,№ 2. – С. 22 – 25.
  • Лечение синдрома кишечной непроходимости у больных с перитонитом / Т. П. Македонская, г. В. Пахомова. Т. С. По- пова [и др.] // Хирургия. – 2004. – №1. – С. 31 – 34.
  • Мизиев И. А. Коррекция синдрома энтеральной недостаточности у больных с острой кишечной непроходимостью / И. А. Мизиев, З. М. Абдулаев, А. К. Жигунов // Скорая медицинская помощь. – 2004. – Т. 5, №3. – С. 109 – 110.
  • Милюков В. Е. Патогенетические механизмы развития перитонита при острой тонкокишечной непроходимости / В. Е. Милюков, М. Р. Сапин // Хирургия. 2005. – №7. – С. 40 – 46.
  • Попова Т. С. Синдром кишечной недостаточности в хирургии / Т. С. Попова, Т. Ш. Томазашвили, А. Е. Шестопалов. – М.: Медицина, 1991. – 240 с.
  • Теплий В. В. Роль кишечника у розвитку поліорганної недостатності при гострій хірургічній патології / В. В. Теплий // Український медичний часопис. – 2004. – № 5 (43). – С. 84 – 92.
  • Шкробот Л. В. Порівняльна морфофункціональна характеристка змін в над- і підстрангуляційних відділах тонкої кишки при експериментальному моделюванні її непрохідності / Л. В. Шкробот // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 75– 79.
  • Шляхи поліпшення результатів комплексного лікування ентеральної недостатності хворих на гострий розлитий перитоніт / Р. В. Бондарєв, В. В. Лєсний, О. А. Орєхов, С. С. Селіванов // Шпитальна хірургія. – 2012. – №3. – С. 12 – 14.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 287-293 сторінки, код УДК 616. 341-007. 272-036. 11-091. 8 ] – 092. 9