Олійник А. Є.

Динаміка морфологічних змін стінки тонкої кишки при моделюванні гострої кишкової непрохідності. Оцінка протективної дії різних антибіотиків


Про автора:

Олійник А. Є.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В експерименті було проведено вивчення динаміки морфологічних змін стінки тонкої кишки у 40 щурів з моделлю гострої тонкокишкової непрохідності. Тварини були розподілені на 5 груп, 4 з яких відповідали різним антибактеріальним препаратам (ампіцилін, гентаміцин, офрамакс, цифран), що призна- чаються з метою уповільнення деструктивних процесів, розвитку яких сприяють в основному запальні зміни стінки кишки. 5 група була контрольною, тварини в цій групі не одержували антибактеріальних препаратів, не дивлячись на прогресування гострої кишкової непрохідності. Дані, отримані в ході експерименту, здатні вплинути на вибір хірургічної тактики і об’єму хірургічного втручання при даній патології.

Ключові слова:

кишкова непрохідність, стінка кишки, гнійні ускладнення.

Список цитованої літератури:

  • Абдулжалилов М. К. Пути повышения эффективности назоинтестинального дренирования у больных с кишечной не- проходимостью и перитонитом / М. К. Абдулжалилов // Хирургия. – 2003. – № 4. – С. 39-41.
  • Андрющенко В. П. Патоморфологічні зміни тонкої кишки при її декомпресії шляхом інтубації / В. П. Андрющенко, С. Т. Федоренко, В. З. Макара, О. Я. Михайлишин // Клінічна хірургія. – 1995. – № 2. – С. 22-24.
  • Андрющенко В. П. Синдром ентеральної недостатності: погляд на проблему у світлі досвіду клініки / В. П. Андрющен- ко, С. Т. Федоренко, О. М. Дворчин // Харківська хірургічна школа. – 2004. – № 1-2. – С. 127-129.
  • Аруин Л. И. Морфологический диагноз болезней желудка и кишечника / Л. И. Аруин, Л. Л. Капуллер, В. А. Исаков. – Москва : Триада, 1998. – 483 с.
  • Бойко В. В. Особенности современной хирургической доктрины при лечении больных с острой непроходимостью кишечника / В. В. Бойко, И. А. Криворучко, М. П. Брусницына [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2004. – № 1-2. – С. 6-8.
  • Островский В. К. Лейкоцитарные индексы в диагностике гнойных и воспалительных заболеваний и в определении тяжести гнойной интоксикации / В. К. Островский, Р. Р. Алимов, А. В. Мащенко // Вестник хирургии. – 2003. – Т. 162,№6. – С. 102-105.
  • Розенсон О. Л. Периоперационная антибиотикопрофилактика в хирургии / О. Л. Розенсон, Л. С. Страчунский, С. Н. Козлов. – Современная антимикробная химиотерапия. – Москва : Богрес, 2002. – С. 395-403.
  • Саєнко В. Ф. Роль бактерійної транслокації в розвитку септичних ускладнень при обтураційній кишковій непрохідності ободової кишки / В. Ф. Саєнко, Л. С. Білянський, І. В. гомоляко [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. – Ужгород, 2001. – Вип. 14. – С. 41-43.
  • Тамм Т. И. Этапы развития флегмонозного энтерита, как источника гнойно-септических осложнений при обтураци- онной непроходимости кишечника / Тамм Т. И., Бардюк А. Я., Богун Е. А. [и др.]. // Сучасна хірургія та колопроктологія– №2(2) 2012. – С. 49-51

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 (106), 2014 рік , 299-303 сторінки, код УДК 616. 341-091. 8:616. 34-007. 272-092. 9:615. 33