Аветіков Д. C., Ахмеров В. Д., Бондаренко В. В., Данильченко C. І., Ву В’ет Куонг

ЗМІНИ АКТИВНОСТІ А-АМІЛАЗИ В ТКАНИНАХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ НА ФОНІ ХРОНІЧНОЇ НІТРАТНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ


Про автора:

Аветіков Д. C., Ахмеров В. Д., Бондаренко В. В., Данильченко C. І., Ву В’ет Куонг

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було вивчення впливу нітритів на активність а-амілази в тканинах слинних залоз на фоні хронічної нітратної інтоксикації, що свідчить про зниження енергозалежних процесів в ткани-нах слинних залоз, цим підтверджує що утворення а-амілази є енергозалежний процес в слинних залозах. Оксид азоту який при надходженні в організм перетворюється в більш реактивні сполуки нітрити, які на-копичуються в тканих слинних залоз в вигляді динітрозильних комплексів заліза, призводять до гіпоергозу в тканинах, що блокує в першу чергу донатори та акцептори в тканинах, які містять в активних центрах іони міді та заліза. Всі ці процеси призводять до розвитку тканинної гіпоксії, зростання вільнорадикального окиснення, порушення активності в мітохондріях клітин. На фоні цього відбувається зниження енергозалежних процесів.

Ключові слова:

слинні залози, а-амілаза, нітрати, нітрити, нітратна інтоксикація

Список цитованої літератури:

  • Аветіков Д. С. Тензіометричні характеристики нижньощелепної кістки щурів при моделюванні її перелому за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію / Д. С. Аветіков, К. П. Локес // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2013 – Т. 13, №2. – C. 177-179.
  • Беспалова Н. А. Влияние подслизистого введения перфторана на процессы перекисного окисления липидов и актив-ность антиоксидантной системы жидкости в полости рта у больных хроническим генерализованным пародонтитом / Н. А. Беспалова, К. Н. Конторщикова, А. В. Воробьёва // Стоматология. – 2010 – Т. 89, №2. – C. 22-25.
  • Горідько Т. М. Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ензимів антиоксидантного захисту та вміст стабільних метаболітів NO в гонадах та плазмі крові щурів із початковими стадіями стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / Т. М. Горідько [та ін.] // Український біохімічний журнал. – 2012 . – Т. 84, №3. – C. 37-43
  • Дзугкоев С. Т. Влияние эндогенных регуляторов эндотелиальной NO-синтазы на гомеостаз оксида азота и липопро-теины сыворотки крови при экспериментальном сахарном диабете / С. Т. Дзугкоев, В. А. Метельская, Ф. С. Дзугкое-ва // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2013 – Т. 156, №8. – C. 171-174
  • Лазарева З. О. Механізми порушення мітохондріального дихання і окислювального фосфорилювання в головному мозку білих щурів у ранньому і відновлювальному періодах гострої інтоксикації нітратом натрію / З. О. Лазарева // Актуальні питання морфогенезу. – 1996 – C. 166.
  • Леонтьев В. К. Биохимические методы исследования в клинической и экспериментальной стоматологии / В. К. Леон-тьев, Ю.,А. Петрович. – Омск, 1976. – 94 с.
  • Титов В. Ю. Может ли суммарное содержание нитрита и нитрата служить показателем интенсивности синтеза оксида азота (NO) в тканях организма. / В. Ю. Титов [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2012 – Т. 153, №6. – C. 816-819
  • Костенко В. О. Роль слинних залоз у механізмах ауторегуляції рівня оксиду азоту в організмі ссавців та їх пору-шень / В. О. Костенко [и др.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2013 – Т. 13, №2. – C. 10-14
  • Нетюхайло Л. Г. Кореляційний взаємозв’язок між клітинними реакціями ушкодженої шкіри і периферійної крові при експериментальній опіковій хворобі / Л. Г. Нетюхайло, С. В. Харченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – №1 – C. 127-131

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 025-028 сторінки, код УДК 616. 316:615. 916’175