Аветіков Д. С., Гутник А. А.

БІОМЕХАНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ


Про автора:

Аветіков Д. С., Гутник А. А.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Протягом усієї історії людства люди замислювалися над тим, як визначити і виміряти красу, а отже, як зробити можливим її відтворення. Індивідуальні погляди на естетику унікальні і співвідносяться з особливостями особистості та громадськими тенденціями. Нові дані зазвичай з’являються при об’єднанні кількох дисциплін. Наглядним прикладом є зародження і розвиток вчення про опір біологічних матеріалів, що з’явилась при об’єднанні медико-біологічних наук та одного з розділів сучасної фізики, нове направлення отримало відповідну назву: вчення про механічні влас-тивості живої речовини на всіх рівнях її структурної організації – від субклітинної до органної та цілісного організму. Дерма має здатність до деформації, та володіє при цьому нелінійними властивостями. Реологічні власти-вості шкіри пов’язують з структурою волокнистих компонентів (колагенових та еластичних волокон) і аморф-ного матриксу. Просторова організація волокнистих структур визначає реакцію шкіри при деформаціях.

Ключові слова:

шкіра, рітідектомія, біомеханіка, пластична деформація

Список цитованої літератури:

 • Аветіков Д. С. Гістотопографічне обгрунтування підйому та мобілізації клаптів у фіксованих зонах / Д. С. Аветіков, А. А. Гутник // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2010. – Т. 10, №4(32). – С. 51-53.
 • Аветіков Д. С. Деформативні можливості м’яких тканин різних ділянок голови при одноосному розтягненні / Д. С. Аветіков, О. М. Проніна, А. А. Гутник // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – №4. – С. 178-182.
 • Аветіков Д. С. Сучасні методики проведення розрізів при виконанні верхньої рітідектомії / Д. С. Аветіков, А. А. Гутник, Д. В. Стебловський // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Т. 1, №3 – С. 148-150.
 • Аветіков Д. С. Особливості проведення верхньої та середньої рітідектомії з урахуванням біомеханіки шкіри / Д. С. Аветіков, І. В. Яценко, А. А Гутник / Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, №1. – С. 4-6.
 • Антохин Н. Закрытие обширных и комбинированных дефектов покровных тканей головы и шеи свободными состав-ными лоскутами / Н. Антохин, Г. Цыбырнэ, А. Бежан [и др.] // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2007. – №3. – С. 45–78.
 • Березовский В. А. Биофизические характеристики тканей человека : справочник / В. А. Березовский, Н. Н. Колоти-лов. – К. : Наукова думка, 2004. – 192 с.
 • Богатов В. В. Современные способы коррекции мягких тканей лица и шеи / В. В. Богатов, Е. Л. Клестова, И. Е. При-ходько – М. : Медицинскаое информационное агенство, 2010. – 127 с.
 • Голубков Н. А. Реабилитация в клинике пластической хирургии / Н. А. Голубков, А. Е. Сорокина // Анналы пластиче-ской, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2004. – №4. – С. 63-64.
 • Деформативно-прочностные свойства мягких биологических тканей в аспекте пластической хирургии / А. Н. Черно-машенцев, Г. Д. Бурдей, М. М. Горелик [и др.] // Биомеханика кровообращения, дыхания и биологических тканей. – 2004. – №5. – С. 272–27.
 • Дирш А. В. Возрастные изменения кожи / А. В. Дирш, Е. Е. Фаустова, К. Е. Авдошенко [и др.] // Актуальные вопросы пластической, эстетической хирургии и дерматокосметологии. – 2004. – №1. – С. 53.
 • Курс пластической хирургии / [Под ред. К. П. Пшенисова]. – Ярославль, Рыбинск : ОАО «Рыбинский дом печати», 2010. – Т. 2. – С. 531–747.
 • Лупатин Е. Б. Мастер-класс пластического хирурга / Лупатин Е. Б. – М. : Косметик интернешнл форум, 2007. – 303 с. 13. Пластическая реконструктивная хирургия лица / [Под ред. А. Д. Пейпла]. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 391 с.
 •  Сергиенко Е. Н. Пластическая коррекция кожных покровов / Е. Н. Сергиенко, В. В. Ботагов, А. М. Шабанов. – Тверь : СпецЛит, 2003. – 67 с.
 • Соколов В. М. Щелепно-лицева хірургія / В. М. Соколов, В. І. Митченок, Д. С. Аветіков. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 113 с.
 • Сэдик Н. Косметическая хирургия кожи / Н. Сэдик, Н. Лоуренс, Р. Мой. – М. : МЕДпрес, 2009. – С. 20–41, 111-140.
 • Черномашенцев А. Н. Деформативно-прочностные свойства мягких биологических тканей в аспекте пластической хи-рургии / А. Н. Черномашенцев, Г. Д. Бурдей [и др.]//Биомеханикакровообращения, дыхания и биологических тканей.– 2004. – №5. – С. 272–277.
 • Davis R. V. Autologous free dermal fat graft. Reconstruction of facial contour defects / R. V. Davis, R. A. Guida, T. A. Cook // Arch. Otoloryngol. Head Neck Surg. – 1995. – Vol. 121, №January. – P. 95–100.
 • Оxlund H. . . The . . role . . of . . elastin. . in . . the . . mechanical . . properties. . of . skin / H. Оxlund, J. Manschot, A. Viidik // J. Biomechanics. – 1988. – Vol. 21, №3. – P. 276.
 • Weerda Н. Reconstructive facial plastic surgery / Н. Weerda. – Stuttgaгt : Tieme, 2001. – 148 р.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 029-032 сторінки, код УДК 616. 742-089