Гладка О. М.

ВПЛИВ МАГНІЙВМІСНОГО КОМПЛЕКСУ НА БІОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ У ПАЦІЄНТІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ КАРІЄСРЕЗИСТЕНТНОСТІ


Про автора:

Гладка О. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Профілактика карієсу зубів, що проводилася пацієнтам молодого віку з низьким рівнем карієс-резистентності зубів за допомогою комплексного використання 5% розчину сульфату магнію та мінераль-ного бальзаму на основі бішофіту – «Эликсир для полости рта», привела до нормалізації біофізичних по-казників ротової рідини та довготривалого стабільного результату, який спостерігався навіть через 3 місяці після її завершення.

Ключові слова:

ротова рідина, в’язкість, мікрокристалізація слини

Список цитованої літератури:

  • Зырянов Б. Н. Влияние различных способов профилактики кариеса зубов на иммунитет полости рта у рабочих производства антибиотиков / Б. Н. Зырянов, Т. Ф. Соколов, А. В. Лебедев // Маэстро стоматологии. – 2007. – №2. – С. 77–80.
  • Леонтьев В. К. Биохимические методы исследования в клинической и экспериментальной стоматологи / В. К. Леон-тьев, Ю. А. Петрович. – Омск, 1976. – 93 с.
  • Леус П. А. Клинико-экспериментальное исследование патогенеза, патогенетической консервативной терапии и про-филактики кариеса зубов : автореф. дис. на соискание научной степени доктора мед. наук : спец. 14.00.21 «Стомато-логия» / П. А. Леус. – М., 1977. – 30 с.
  • Попруженко Т. В. Профилактика основных стоматологических заболеваний / Т. В. Попруженко, Т. Н. Терехова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 464 с. : ил.
  • Сайфулина Х. М. Оценка микрокристаллизации слюны у детей при кариесогенной ситуации в полости рта / Х. М. Сайфулина, Л. Р. Поздеев, Л. Р. Гунчев // Методические рекомендации для субординаторов и врачей-интернов.– Казань,1992. – С. 32-46.
  • Слюна и кариес зубов : диагностические тесты в зубоврачебной практике / Д. Ростока, Ю. Кройча, В. Кузнецова [и др.] // Стоматология. – 2001. – №5. – С. 7–9.
  • Спасов А. А. Магний в медицинской практике / Александр Алексеевич Спасов – Волгоград : Отрок, 2000. – 272 с. – (монография).
  • Тарасенко Л. М. Биохимия органов полости рта / Л. М. Тарасенко, К. С. Непорада // Учебное пособие для студентов факультета подготовки иностранных студентов. – Полтава, 2007. –59 с.
  • Трачук Ю. М. Прогнозування карієсу постійних зубів та його індивідуальна профілактика у дітей : автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 22 «Стоматологія» / Ю. М. Трачук. – К., 2008. – 19 с.
  • Фастовець О. О. Результати клінічної апробації комплексної ремінералізуючої терапії, доповненої препаратами магнію, у хворих на патологічне стирання зубів / О. О. Фастовець // Український стоматологічний альманах. – 2007. – Т. 4, №4. – С. 96–100.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 100-103 сторінки, код УДК 616. 314–002–084–085. 31:546. 46