Голубков П. Е.

ВПЛИВ ІМПЛАНТАЦІЇ МІДІ В ВЕЛИКОГОМІЛКОВУ КІСТКУ БІОГЕННОГО ГІДРОКСИЛАПАТИТУ ЛЕГОВАНОГО МІДДЮ У РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЯХ НА ГІСТОЛОГІЧНУ БУДОВУ РІЗЦЯ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ЩУРІВ


Про автора:

Голубков П. Е.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В експерименті на 252 білих щурах було досліджено гістологічну будову дентина різця після на-несення на межі між проксимальним метафізом і діафізом великогомілкових кісток наскрізного дірчастого дефекту та його запонення біогенним гідроксилаапатитом легованим міддю у різних концентраціях. Вста-новлено, що введення в імплантат міді у концентрації 0,10% незначно посилює процесс дентиноутворення на 90 добу експеримента, а введеннф в імплантат міді у концентрації 0,25% стимулює творення преденти-на з 30 по 90 добу та посилює його мінералізацію на 90 добу єксперимента, а введення в імплантат міді в концентрації 0,50% приводить до біль вираженому ослабленню дентиногенез, ніж при нанесенні дефекта великогомілкової кістки та заповненні його біогенною керамікою, що не містить домішок.

Ключові слова:

щури, дентиногенез, синдром перелому, мідь

Список цитованої літератури:

 • Грунтовский Г. Х. Гидроксиапатитная керамика. Особенности взаимодействия с костной тканью / Г. Х. Грунтовский, С. В. Малышкина // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здра-воохранения. – Симферополь : Сонат. – 1999. – T. 135. – С. 126-127.
 • Денисов-Никольский Ю. И. Структура и функция костной ткани в норме. В кн. : Руководство по остеопорозу. Под ред. Л. И. Беневоленской / Ю. И. Денисов-Никольский, А. А. Докторов, И. В. Матвейчук – М. : Бионом, Лаборатория знаний, 2003. – С. 54-68.
 • Керамопластика в ортопедии и травматологии / А. А. Корж, Г. Х. Грунтовский, Н. А. Корж, В. Т. Мыхайлив. – Львов : Світ, 1992. – 112 с.
 • Лузин В. И. Рост и формообразование костей скелета белых крыс при нанесении дырчатого дефекта большеберцо-вых костей на различных этапах постнатального онтогенеза / В. И. Лузин, В. Н. Прочан // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т. 6, №4. – С. 69-74.
 • Методика моделирования костного дефекта у лабораторных животных / [Лузин В. И., Ивченко Д. В., Панкратьев А. А. и др.] / Український медичний альманах. – 2005. – Т. 8, №2 (додаток). – С. 162.
 • Овчаренко В. В. Комп’ютерна програма для морфометричних досліджень «Morpholog» / В. В. Овчаренко, В. В. Маврич / Свідотство про реєстрацію авторського права на твір №9604, дата реєстрації 19. 03. 2004.
 • Саркисов Д. С. Микроскопическая техника: Руководство для врачей и лаборантов / Д. С. Саркисов, Ю. Л. Перов. – М. : «Медицина», 1996. – 544 с.
 • Стрий В. В. Особенности роста и формообразования костей скелета при имплантации в большеберцовую кость ги-дроксилапатита, насыщенного медью / В. В. Стрий, В. И. Лузин // Мат. V з’їзду анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України, Вінниця. – 2–5 червня 2010. – С. 112–113.
 • Ультраструктура минерального компонента тазовой кости при имплантации в большеберцовую кость биогенного ги-дроксилапатита / [В. И. Лузин, А. А. Лубенец, В. В. Стрий, и др.] // Український журнал екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва. – 2009. – Т. 10, №3. – С. 66-69.
 • Berkovitz B. K. B. Oral Anatomy, Histology and Embryology / B. K. B. Berkovitz, G. R. Holland, B. J. Moxham. – Mosby : «El-sevier Limited», 2009. – 416 р.
 • Dapson R. Hematoxylin shortages: their causes and duration, and other dyes that can replace hemalum in routine H & E stain-ing / R. Dapson, R. W. Horobin, J. A. Kiernan // Biotechnic and Histochemistry. – 2010. – Vol. 85. – P. 55–63.
 • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose: Council of Europe 18. 03. 1986. – Strasbourg, 1986. – 52 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 115-118 сторінки, код УДК 611. 71:616. 71-089. 843