Дурягіна Л. Х., Седих В. П., Дорофєєва О. В.

СТАН СИСТЕМНОГО ТА МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ХВОРИХ ІЗ ОДНОЧАСНИМ УРАЖЕННЯМ ТКАНИН ПАРОДОНТА І СОПР ПРИ ПОЄДНАННІ З ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ


Про автора:

Дурягіна Л. Х., Седих В. П., Дорофєєва О. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчено стан загального та місцевого імунітету у 186 осіб із захворюваннями пародонта і СОПР у поєднанні з високим рівнем депресивних переживань. Встановлено, що розвиток даних захворювань су-проводжується значним пригніченням механізмів системного і місцевого імунітету. Це підтверджується ста-тистично вірогідними змінами вмісту імунокомпетентних клітин в плазмі крові (CD25, CD95) і імуноглобулінів та прозапальних цитокінів в ротовій рідині (sIgA, mIgA, IgG, IL-1, ФНП-ά, IФ-) зі ступенем достовірності різниці показників відносно здорових осіб 99-99,9%, що вказує на необхідність їх корекції в комплексному лікуванні.

Ключові слова:

захворювання пародонта і СОПР, депресивні розлади, системний та місцевий імунітет

Список цитованої літератури:

 • Булгакова А. И. Изменения показателей местного иммунитета десны и ротовой полости больных при лечении хрони-ческого пародонтита / А. И. Булгакова // Пародонтология. – 2002. – №1-2. – С. 55-59.
 • Вербенко Н. В. Депрессии в общесоматической практике / Н. В. Вербенко, В. А. Вербенко // Таврический терапевти-ческий журнал. – 2004. –№1. – С. 7-15.
 • Годована О. І. Захворювання пародонту (гінгівіт, пародонтит, пародонтоз). / О. І. Годована. – Львів-Тернопіль : Джура, 2009. – 199 с.
 • Генералізований пародонтит / [Заболотний Т. Д., Борисенко А. В., Марков А. В. та ін.] – Львів : ГалДент, 2011. – 240 с. 5. Гударьян А. А. Содержание интерферона у больных генерализованным пародонтитом и его коррекция циклофероном / А. А. Гударьян, А. Ю. Хмара // Вісник стоматології. – 2004. – №1. – С. 20-23.
 • Депресія як загальномедична проблема / [М. І. Винник [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2011. – Т. 18, №3. – С. 5-7.
 • Данилевский Н. Ф. Захворювання пародонта / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – Київ : Здоров’я, 2000. – 461с. 8. Земсков А. М. Клиническая иммунология / А. М. Земсков. - М. : ГЭОТАР – Медицина, 2005. – 320 с.
 • Зубачик В. М. Місцева гуморальна протибактеріальна резистентність у хворих на генералізований пародонтит / В. М. Зубачик, М. В. Ліснічук // Современная стоматология. – 2009. – №1. – С. 38-42.
 • Коленко Ю. Г. Iмуннi порушення у хворих на генералiзований пародонтит та iх корекцiя у комплексному лiкуваннi : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 21» Стоматологія» / Ю. Г. Коленко. – К., 2002. – 18 с.
 • Мащенко И. С. Обмен цитокинов у больных генерализованным пародонтитом / И. С. Мащенко // Современная стома-тология. – 2004. – №1. – C. 73-75.
 • Неспрядько В. П. Особливості імунологічної адаптації при генералізованому пародонтиті / В. П. Неспрядько, І. О. Жда-нович // Современная стоматология. – 2011. – №3. – С. 60-62.
 • Сергеева И. В. Показатели местного иммунитета у больных генерализованным пародонтитом / И. В. Сергеева // Вісник стоматології. – 2011. – №1. – С. 32-36.
 • Чумакова Ю. Г. Характер изменений в системе местного гумморального иммунитета полости рта у больных генерали-зованным пародонтом различной степени тяжести / Ю. Г. Чумакова // Вісник стоматології. – 2002. – №4. – С. 31-34.
 • Abdel-Razzak M. Y. Immunopathology of T-lymphocyte subsets in juvenile and rapidly progressive periodontitis / M. Y. Abdel-Razzak // Egypt. Dent. J. – 1994. – Vol. 40, №l. – P. 581-588.
 • Genco R. J. Current view of risk factors for periodontal diseases: Review / R. J. Genco // J. Periodontol. – 1996. – Vol. 67, Suppl. 10. – P. 1041-1049.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 140-145 сторінки, код УДК 616:314 – 616. 89 – 008. 454