Іленко Н. В., Петрушанко Т. О., Іленко Н. М.

КОЕФІЦІЄНТ СТАЛОСТІ МІКРОФЛОРИ ЯСЕННОЇ РІДИНИ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ОСІБ


Про автора:

Іленко Н. В., Петрушанко Т. О., Іленко Н. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті представлені результати вивчення коефіцієнта сталості (КС) мікрофлори ясенної ріди-ни у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. У ході дослідження було виявлено, що у дослідній групі КС мікрофлори ясен-ної рідини достовірно нижчий порівняно з групою порівняння. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів виявлена стійка тенденція до зсуву КС мікрофлори ясенної рідини вліво з прогресуванням захворювань тканин пародонта та із зростанням тяжкості імунодефіциту. Зміни КС мікрофлори ясенної рідини у ВІЛ-інфікованих осіб вказують на зростання кількості Грам «-» форм. Виходячи з того, що переважна більшість пародонтопатогенів є Грам «-», можемо стверджувати, що виявлена тенденція є фактором, що вказує на прогресування пародонтальної деструкції.

Ключові слова:

ВІЛ-інфекція, ясенна рідина, мікрофлора, захворювання тканин пародонта

Список цитованої літератури:

  • Быков В. Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / В. Л. Быков. – Санкт-Петербург «Специальная литература», 1998. – 247 с.
  • Заболотний Т. Д. Генералізований пародонти / Т. Д. Заболотний, А. В. Борисенко, А. В. Марков, І. В. Шилівський. – Львів : ГалДент, 2011. – 240 с.
  • Мюллер Х. -П. Пародонтология. Науч. ред. изд. на русск. яз. проф. А. М. Политун. Пер. с нем. / Х. -П. Мюллер. – Львов: ГалДент, 2004. – 256 с.
  • Пародонтит / [Л. А. Дмитриева, А. В. Алимский, С. М. Будылина, Е. А. Волков и др.] ; Под ред. Л. А. Дмитриевой. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – 504 с.
  • Пат. №54041 Україна, МПК (2009) A61B 5/00. Спосіб оцінки ризику запальних захворювань пародонта / В. В. Череда, Т. О. Петрушанко, Г. А. Лобань – №u201001414; Заявл. 23. 04. 2010; Опубл. 25. 10. 2010, бюл. №20.
  • Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. №356-р // Офіційний вісник України. – 2013. – №41. – С. 48-52.
  • Справочник по стоматологи / [Т. М. Лурье, Т. П. Осокина, Л. Д. Иванова и др.] ; Под ред. В. М. Безрукова. – М. : Меди-цина, 1998. – 656 с.
  • Череда В. В. Оцінка ризику запальних захворювань пародонта / В. В. Череда, Т. О. Петрушанко, Г. А. Лобань // Вісник стоматології. – 2011. – №4(77). – С. 29-31.
  • Череда В. В. Спосіб оцінки ризику запальних захворювань пародонта: Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я / В. В. Череда, Т. О. Петрушанко, Г. А. Лобань – К. : Укрмедпатентінформ МОЗ України. – 2012. – 3 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 155-159 сторінки, код УДК 616. 31 – 008. 8 : 616. 98 : 578. 828