Комський М. П.

КОНЦЕНТРАЦІЯ АУГМЕНТИНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ОДОНТОГЕННИМ ОСТЕОМІЄЛІТОМ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ РІЗНИХ ШЛЯХАХ ВВЕДЕННЯ


Про автора:

Комський М. П.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Результати мас-спектрометричного дослідження концентрації аугментину дозволили встановити, що, при проведенні лімфотропного лікування в післяопераційному періоді хронічного одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи, антибіотик вже через 5 хвилин з’являється в крові, що відтікала від осередку ураження, в концентрації, яка в 4-5 разів перевищує при традиційному (в/в) використанні.

Ключові слова:

остеомієліт щелеп, концентрація аугментину в сироватці крові, лімфотропна терапія, реґіонарне внутрішньоартеріальне введення

Список цитованої літератури:

 • Ивасенко П. И. Регионарная лимфотропная терапия в комплексном лечении больных с травматическим остеомиели-том нижней челюсти / П. И. Ивасенко, А. В. Чекин, А. К. Попов // Клин. стоматология. – 2004. – №4. – С. 58 – 59.
 • Комский М. П. Внутриартериальная регионарная лимфотропная терапия травматических повреждений нижней челю-сти / М. П. Комский. – Днепропетровск : ДМИ НМ, 1998. – 132 с.
 • Комський М. П. Технічне забезпечення довготривалої реґіонарної внутрішньоартеріальної лімфотропної терапії за-пальних процесів щелепнолицевої ділянки / М. П. Комський // Матеріали наук. -практ. конф. : «Актуальні проблеми стоматології. Нові методики та технології». – Львів : Галдент, 1998. – С. 123-124.
 • Комский М. П. Оригинальная методика лечения хронической стадии травматического остеомиелита / М. П. Комский // Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины: тез. конф. – Днепропетровск, 1992. – С. 214 – 215.
 • Комский М. П. Экспериментально- морфологическое обоснование нового метода внутриартериальной регионар-ной лифмотропной терапии / М. П. Комский // Фахове видання наукових праць II Національного Конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографо-анатомів [«Актуальні питання морфології»]. – Луганськ, 1998. – С. 138-141.
 • Робустова Т. Г. Сравнительная оценка травмы лицевого скелета за 1985 – 1989 г.г. / Т. Г. Робустова // Тез. докл. VI съез-да Стоматологической Ассоциации России. – М., 2000. – С. 337– 339.
 • Робустова Т. Г. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / Т. Г. Робустова. – М. : Медицина, 2000. – 488 с.
 • Рачинский Ф. Ю. Техника лабораторных работ / Ф. Ю. Рачинский, М. Ф. Рачинская. – Л. : Химия, 1982. – 432 с.
 • Уртаев Б. М Лимфологическая профилактика воспалительных осложнений при протезировании зубов несъемными ортопедическими конструкциями / Б. М. Уртаев, Т. Ю. Гусов, Р. И. Ярема // Хирург. – 2007. – №6. – С. 42-45.
 • Шаргородский А. Г. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи / А. Г. Шаргородский. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 352 с.
 • Янушевич О. О. Эндолимфатическая терапия в комплексе лечебных мер одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области / О. О. Янушевич, Н. В. Ярыгин, Р. И. Ярема // Хирург. – 2009. – №3. – С. 8-17.
 • Ярема Р. И. Комплексная лимфолологическая терапия воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (лимфотропно претрахеально и эндолимфатически) / Р. И. Ярема // Сб. тр. VI Всерос. науч. -практ. конф. «Образова-ние, наука и практика в стоматологии». – С. - Петербург : «Человек», 2009. – С. 221-223.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 181-184 сторінки, код УДК 616. 716. 4:(616-006. 34:616-002. 32:615. 281. 9)-08-052