Мартиненко І. М.

ХРОНОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІНІЧНОГО ЕТАПУ ОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВІДБИТКУ ПРИ ВИГОТОВЛЕНІ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ


Про автора:

Мартиненко І. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджено характер і тривалість клінічних маніпуляцій лікаря-стоматолога ортопеда при отри-манні функціонального відбитку у пацієнтівпри виготовленні повних знімних протезів. Проведене хрономе-тричне дослідження та порівняння загальноприйнятих та запропонованих методик. Виявлені відмінності в тривалості активного часу, які мають пряму залежність від використовуваних матеріалів.

Ключові слова:

функціональний відбиток, хронометричне дослідження, відбиткові термопластичні ма-теріали, повні знімні протези

Список цитованої літератури:

  • Большев Л. Н. Таблицы математической статистики / Л. Н. Большев, Н. В. Смирнов. – М. : Наука, 1983. – 413 с.
  • Доля А. В. Об’ємне моделювання меж ложки-базису термопластичним відбитковим матеріалом «Ортокор-СТ» при виготовленні повних знімних пластинкових протезів : дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Анна Вікторівна Доля. – Харківський нац. мед. ун-т. – Харків, 2010. – 170 с.
  • Лабунец В. А. Продолжительность элементов врачебной работы на клинических этапах оказания основных видов ор-топедической помощи / В. А. Лабунец, Т. В. Дієва // Вісник стоматології. – 2003. – №3. – С. 39-45.
  • Мартиненко І. М. Клінічне розв’язання проблеми фіксації повних знімних протезів / І. М. Мартиненко // Український стоматологічний альманах. – 2013. – №1. – С. 65-67.
  • Пат. №75234 Україна, МПК(2012. 01) А61С 9/00 А61К 6/10 (2006. 01)Термопластичний відбитковий матеріал «ВОС-КОПЛАСТ» / Мартиненко І. М., Рубаненко В. В., Дворник В. М., Черняев С. В., Довгопол Ю. І. / Заявл. 11.05.12. ; опубл. 26.11.12. Бюл. №22.
  • Ортопедическая стоматология: [учеб. для студ. вузов] / Н.Г.Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль-Хаким.– М. : МЕДпресс – информ, 2003. – 496 с.
  • Романенко И. Г. Пути повышения фиксации съемных протезов / И. Г. Романенко, С. М. Горобец, И. Ф. Андропов [и др.] // Стоматолог. – 2011. – №7/8. – C. 42-46.
  • Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полном отсутствии зубов / И. Ю. Лебеденко Э. С. Каливраджиян, Г. И.Ибрагимова, Е. А. Брагин; Под ред. И. Ю. Лебеденко. – М., 2005. – С. 271-275, 290-296, 309-314.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 242-244 сторінки, код УДК 616. 314-76-77