Неробєєв О. І., Аветіков Д. С., Соколов В. М., Проніна О. М., Данильченко С. І.

ХІРУРГІЧНА АНАТОМІЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ ГІЛОК ЗОВНІШНЬОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ СТОСОВНО ДО АНГІОСОМНИХ КЛАПТІВ ГОЛОВИ ТА ШИЇ


Про автора:

Неробєєв О. І., Аветіков Д. С., Соколов В. М., Проніна О. М., Данильченко С. І.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У клінічній практиці відновлення втрачених тканин голови і шиї становить велику проблему для пластичних хірургів і, насамперед, пошуки найбільш раціональних донорських тканин. Дефекти тканин на голові і, особливо, на обличчі, становлять досить складну функціональну і косметичну проблему самі по собі, а використання місцево-пластичних операцій, що приносять додаткову травму свідомо нераціонально з ме-дичних і соціальних показань. З огляду на проведені топографоанатомічні дослідження термінальних гілок зовнішньої сонної артерії нами був запропоновані клапті для пластики субтотальних дефектів вуха, лате-рального краю очниці і крила носа, а також верхньої губи. Основні параметри, що характеризують хід термі-нальних гілок зовнішньої сонної артерії залежать від форми голови.

Ключові слова:

зовнішня сонна артерія, задня вушна артерія, верхньощелепна артерія, м’які тканини голови

Список цитованої літератури:

 • Данильченко С. І. Різниці в зовнішній будові верхньощелепної артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. н. : спец. 14. 03. 01 «Нормальна анатомія» / С. І. Данильченко. – Харків, 1996. – 23 с.
 • Неробеев А. И. Морфоклиническая характеристика ангиосомных лоскутов из волосистой части головы для замещения дефектов головы и шеи / А. И. Неробеев, В. Н. Соколов, Д. С. Аветиков // Український стоматологічний альманах. – 2006. – №3. – С. 22-25.
 • Проніна О. М. Гістотопографічне обґрунтування підойму та мобілізації клаптів у ділянках, що побудовані за типом ков-зання / О. М. Проніна, Д. С. Аветіков, С. І. Данильченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – №3. – С. 241-246.
 • Соколов В. М. Ускладнення, які виникають при проведенні відновлювальних операцій ангіосомними аутотрансплан-татами / В. М. Соколов, Д. С. Аветіков, Р. В. Соколов // Актуальні питання сучасної медицини. – 2004. – Т. 4, №1. – С. 53-55.
 • Соколов В. М. Щелепно-лицева хірургія. Реконструктивна хірургія голови та шиї : підручник [для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. закл.] / В. М. Соколов, В. І. Митченок, Д. С. Аветіков. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 114 с.
 • Богатов В. В. Современные способы коррекции мягких тканей лица и шеи / В. В. Богатов, Е. Л. Клестова, И. Е. При-ходько – М. : Медицинское информационное агентство, 2010. – 127 с.
 • Мулдашев Э. Р. Регенеративная хирургия на основе трансплантационных технологий аллоплант / Э. Р. Мулдашев, С. А. Муслимов, Р. Т. Нигматуллин // Морфология – 2002. – Т. 121, №2-3. – С. 109-110.
 • Нигматуллин Р. Т. Лицо человека: аспекты хирургической и функциональной анатомии / Р. Т. Нигматуллин, А. Г. Габба-сов, М. Ю. Кийко // Морфология. – 2002. – Т. 121, №2-3. – С. 113-117.
 • Трофимов Е. И. Микрохирургическая аутотрансплантация тканей в реконструктивно-пластической хирургии головы и шеи / Е. И. Трофимов, Н. В. Соловьева, Е. Г. Кузьмина // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2008. – №3. – С. 52–53.
 • Ali-Salaam Р. Persing Anatomy of the Caucasian alar groove / Р. Ali-Salaam, М. Kashgarian, J. Davila // Plast. Reconstr. Surg. – 2002. – Vol. l10, №1. – P. 261-266.
 • Jelks G. W. Medial canthal reconstruction using a medially based upper eyelid myocutaneous flap / G. W. Jelks, P. M. Glat, E. B. Jelks, M. T. Longaker // Plast. Reconstr. Surg. – 2002. – Vol. 110, №7. – Р. 1636-1643.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 041-044 сторінки, код УДК 616-089. 844-545