Нідзельський М. Я., Давиденко В. Ю., Давиденко Г. М., Кузнецов В. В., Соколовська В. М.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ ЗАЛИШКОВОГО МОНОМЕРУ В БАЗИСАХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ ІЗ АКРИЛОВИХ ПЛАСТМАС, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ


Про автора:

Нідзельський М. Я., Давиденко В. Ю., Давиденко Г. М., Кузнецов В. В., Соколовська В. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Багаторічний досвід використання акрилових композицій виявив ряд недоліків цих матеріалів: присутність в базисі залишкового мономеру – метилметакрилату; недостатньо високі міцностні властивості і, як наслідок цього, – невисока довговічність акрилових протезів. Сам полімер є нешкідливим матеріалом, в той же час мономер, який завжди присутній у полімері, може спричиняти негативну та шкідливу дію на організм людини. В статті проведено порівняння показників рівня залишкового мономеру у базисах протезів із акрилових пластмас, виготовлених за різними технологіями полімеризації. Встановлено достовірні відмінності показ-ників рівня залишкового мономеру між зразками, виготовленими за класичною методикою з полімеризаці-єю на водяній бані та зразками, які виготовлені за технологією електромагнітної обробки і з використанням ультразвуку.

Ключові слова:

залишковий мономер, знімні пластинкові протези, акрилова пластмаса, полімеризація

Список цитованої літератури:

  • Деклараційний патент України 45777А, МКВ 7 А61К6/00, А61С9/00. Спосіб виготовлення базисного матеріалу для стоматологічних протезів: Деклараційний пат. 45777А, Україна, МКВ 7 А61К6/00, А61С9/00 /В. В. Кузнецов, М. Я. Нідзельський, Г. М. Давиденко (UA). – Заявка № 2001074598; заявл. 03.07.2001; опубл. 15.04.2002; Бюл. № 4.
  • Згонник О. С. Сравнительная оценка физико-химических свойств некоторых стоматологических пластмасс / О. С. Згонник // Український стоматологічний альманах. – 2004. – № 1–2. – С. 4–6.
  • Кіндій Д. Д. Клінічні та технологічні аспекти різних методів полімеризації стоматологічних базисних пластмас : ав-тореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 22 «Стоматологія» / Д. Д. Кіндій; Укр. мед. стомат. академія. – Полтава, 1999. – 18 с.
  • Кузнецов В. В. Вплив електромагнітної обробки на наявність залишкового мономеру в акриловій пластмасі «Фторакс» та її водопоглинання / В. В. Кузнецов, М. Я. Нідзельський, М. Я. Червіц // Галицький лікарський вісник. – 2002. – Т. 9, № 2. – С. 40-42.
  • Материаловедение в стоматологии / М. М. Гернер, М. А. Нападов, Д. М. Каральник ; под ред. А. И. Рыбакова. -  М. : Медицина, 1984. - 424 с.
  • Палійчук І. В. Експрес-метод визначення мономеру в знімних пластинчатих протезах / І. В. Палійчук, М. М. Рожко // Актуальні проблеми ортопедичної стоматології: Мат. науково-практичної. конф. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 87.
  • Патент на корисну модель № 10807 UA, А61К6/00, А61С9/00. Спосіб виготовлення базисного матеріалу за допомо-гою ультразвукової дії /В. М. Соколовська, М. Я. Нідзельський. – Заявка № u 2005 06397; заявл. 29. 06. 2005; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11.
  • Поюровская И. Я. Стоматологическое материаловедение: учеб. пособ / И. Я. Поюровская. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 192 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 045-048 сторінки, код УДК 616. 314. -77-085. 462