Походенько-Чудакова І. О., Вількицька К. В., Попова І. Й.

ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО ТОКСИЧНОГО УШКОДЖЕННЯ НИЖНЬОГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА В ЕКСПЕРИМЕНТІ


Про автора:

Походенько-Чудакова І. О., Вількицька К. В., Попова І. Й.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження – визначити динаміку рівня змісту іонів Са2+ і рівня активності лужної фос-фатази сироватки крові при різних видах комплексного лікування травматичного токсичного ушкодження нижнього альвеолярного нерва в експерименті. При різних видах комплексного лікування (операції видалення чужорідного тіла з нижньощелепно-го каналу з резекцією пошкодженої ділянки нижнього альвеолярного нерва, і хірургічного лікування з по-дальшим застосуванням рефлексотерапії) зміна досліджуваних біохімічних параметрів мала протилежну спрямованість. Підвищення рівня змісту іонів Са2+ може свідчити не лише безпосередньо про процеси ре-моделювання кісткової тканини, але і побічно – про активацію репаративних процесів в нервовому волокні і відновленні його провідності. Зміна рівня активності лужної фосфатази в післяопераційному періоді відбиває динаміку компенсаторних реакцій перебудови кісткової тканини нижньої щелепи в результаті проведеного оперативного втручання.

Ключові слова:

нижній альвеолярний нерв, травматичне токсичне ушкодження, лужна фосфатаза, іони кальцію

Список цитованої літератури:

  • Авдеева Е. А. Динамика процессов резорбции и образования костной ткани при травматическом повреждении ниж-него альвеолярного нерва в условиях эксперимента / Е. А. Авдеева, Р. Ю. Карпович // БГМУ : 90 лет в авангарде меди-цинской науки и практики : сб. науч. тр. / Белорус. гос. мед. ун-т; редкол. : А. В. Сикорский [и др. ]. – Минск : ГУ РНМБ, 2011. – Т. 2. – С. 81–82.
  • Бова А. А. Клиническая манифестация и этиология остеомаляции / А. А. Бова, А. А. Королёва // Военная медицина. – 2009. – № 1. – С. 36–38.
  • Казеев Г. В. Ветеринарная акупунктура: научно-практическое руководство / Г. В. Казеев // М. : РИО РГАЗУ, 2000. – 398 с.
  • Карпович Р. Ю. Влияние травматического повреждения нижнего альвеолярного нерва на процессы резорбции и об-разования костной ткани в условиях эксперимента / Р. Ю. Карпович // Студенческая медицинская наука XXI века. Материалы XI Международной научно-практической конференции. – Витебск: ВГМУ, 2011. – С. 251–252.
  • Кондрахин И. П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. Справочник; под ред. И. П. Кондра-хина. – М. : КолосС, 2004. – 520 с.
  • Подольский И. В. Клиника, диагностика и лечение осложнений, связанных с выведением пломбировочного матери-ала в зону нижнечелюстного канала / И. В. Подольский, Ю. П. Сердюков // Журнал теоретической и практической медицины. – 2009. – Т. 7, № 1. – С. 57–58.
  • Ремизов Н. В. Остеопороз / Н. В. Ремизов, А. П. Степаненко, О. А. Каимшиди // Медицинский журнал. – 2008. – № 5. – С. 25–34.
  • Стояновский Д. Н. Рефлексотерапия: Справочник; под ред. С. М. Зольникова. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1986. – 384 с.
  • Табеева Д. М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии / Д. М. Табеева // М. : Медпрессинформ, 2004. – 440 с.
  • Фролькис В. В. Экспериментальный остеопороз (модели, механизмы развития возрастного остеопороза) / В. В. Фролькис, В. В. Поворознюк, О. А. Евтушенко // Пробл. остеологii. – 1999. – T. 2. – № 3. – С. 4–22.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 089-093 сторінки, код УДК 617. 528 – 001 – 08 – 06: 616. 151 – 092. 4