Руда І. В., Попова О. І.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ВІКОМ 5-7 РОКІВ М. ВІННИЦІ


Про автора:

Руда І. В., Попова О. І.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В даній статі представлені результати аналізу розповсюдженості та інтенсивності карієсу мо-лочних і постійних зубів у дітей 5-7-ми років м. Вінниці. У ході проведеного дослідження було встановлено, що показник поширеності карієсу тимчасових і постійних зубів є досить високим і складає 88,1±1,35%. Не відмічено суттєвих відмінностей в показниках у дівчаток та хлопчиків (87,64±1,98% та 89,78±1,83% відпо-відно). У віці від 5-ти до 7-ми років відбувається зростання поширеності та інтенсивності карієсу як в молоч-них, так і в постійних зубах. Отримані дані необхідні для вдосконалення існуючих методів профілактики, роз-робки та впровадження лікувально-профілактичних програм для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ключові слова:

карієс, інтенсивність, поширеність, діти

Список цитованої літератури:

  • Боровников В. П. Популярное введение в программу STATISTICA / В. П. Боровиков. – Компьютер Пресс, 1998. – 267 c.
  • Воєвода О. О. Особливості мінерального обміну у дітей в періоди активного росту / О. О. Воєвода // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2007. – С. 51-52.
  • Дубецька І. С. Особливості клінічного перебігу та профілактики молочних зубів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук: спец. 14. 01. 22 «Стоматологія» / І. С. Дубецька. – Львів, 2007. – 19 [2] с.
  • Загайнова Н. Н. Состояние стоматологического статуса детей г. Луганска и г. Северодонецка / Н. Н. Загайнова // Сто-матологический альманах. – 2006. – №5. – С. 1719.
  • Казакова Р. В. Оцінка стоматологічного стану дітей екологічно-забрудненого району Івано-Франківської області / Р. В. Казакова, М. А. Лучинський, Ю. А Лабій [і інш.] // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2007. – С. 71.
  • Федак П. П. Оцінка стоматологічного статусу дітей м. Чернівці / П. П. Федак, М. М. Рожко, Р. М. Назарук // Буковинсь-кий медичний вісник. – 2010. – Т. 4, №3(55). – С. 63- 67.
  • Хоменко Л. А. Ранній карієс тимчасових зубів: перспективи вирішення проблеми / Л. А. Хоменко, І. В. Біденко // Клінічна стоматологія. – 2011. – №1-2. – C. 64-68.
  • Чухрай Н. Л. Показники карієсу молочних зубів у дітей шкільного віку / Н. Л. Чухрай // Вісник стоматології. – 2010. – №3. – C. 68-72.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 126-129 сторінки, код УДК 616. 314-002-053. 5(447. 44)