Скрипник В. М., Аветіков Д. С., Бойко І. В.

ГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО УТВОРЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ


Про автора:

Скрипник В. М., Аветіков Д. С., Бойко І. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Аналіз алельних частот показав, що алель G достовірно частіше зустрічалась в групі хворих, що схильні до утворення патологічних рубців (2 =5,19, р=0,023). Виявлено достовірну залежність між на-явністю поліморфного алеля G та підвищеним ризиком утворення патологічних рубців (ВШ= 3,58, 95% ДІ= 1,3-9,87, р= 0,023). Розглядаючи отримані результати можливо припустити, що наявність у хворого мутант-ної алелі G при місенс мутації g28197A>G в гені ELN є одним із факторів розвитку схильності до утворення патологічних рубців в процесі рубцювання ран.

Ключові слова:

поліморфізм, ген еластину, патологічні рубці

Список цитованої літератури:

  • Аветіков Д. С. Особливості будови та біомеханічних властивостей сполучнотканинних структур голови / Д. С. Аветіков // Вісник морфології. – 2010. – №16(3). – С. 721-726.
  • Скрипник В. М. Поліморфізм G28197A>G  гену еластину визначає схильність до утворення патологічних рубців / В. М. Скрипник, І. П. Кайдашев, О. А. Шликова, Д. С. Аветіков // Проблеми екології і медицини. – 2012. – Т. 16, №5-6. – С. 61-64.
  • Резникова А. Е. Клинико-морфологические особенности лечения, профилактики рубцов лица и шеи у детей : авто-реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. мед. наук : спец. 14. 00. 27 «Хирургия» / А. Е. Резникова. – М., 1999. – 26 с.
  • Cho Michael H. Analysis of Exonic Elastin Variants in Severe, Early-Onset Chronic Obstructive Pulmonary Disease / Michael H. Cho, Dawn M. Ciulla, Barbara J. Klanderman [et al.] // Am. J. Respir. Cell. Mol. Biol. – 2009. – Vol. 40(6). – P. 751–755.
  • Curran M. E. The elastin gene is disrupted by a translocation causing supravalvular aortic stenosis / M. E. Curran, D. L. Atkin-son, A. K. Ewart [et al.] // Cell. 1993. – Vol. 73. – P. 159-168]

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 142-144 сторінки, код УДК 617. 51/. 53-003. 9-084