Соколова І. І., Волченко Н. В.

ІНДЕКСИ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ШКОЛЯРІВ 8 – 11 РОКІВ З РІЗНИМ УЧБОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ


Про автора:

Соколова І. І., Волченко Н. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчення впливу навчального навантаження, створюваної різними системами навчання, до-водить, що збільшення обсягів розумової діяльності не минає безслідно для організму учнів. Метою нашого дослідження було вивчення гігієнічного стану порожнини рота школярів 8-11 років, що займаються по різним навчальним програмам. Матеріали і методи: в даному дослідженні взяли участь 60 дітей у віці 8-11 років, з яких 35 школярів навчаються по колегіальній програмі, і 25 – по загальноосвітній. Оцінювання проводили за допомогою гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною, і спрощеного індексу гігієни порожнини рота – JC Green, JR Vermillion. В результаті з’ясували, що рівень гігієни порожнини рота згідно з двома основни-ми індексами говорить про те, що у дітей, які займаються по колегіальній програмі, гігієна порожнини рота гірше, ніж у школярів загальноосвітньої програми.

Ключові слова:

гігієна порожнини рота, діти, школярі, навчальне навантаження, індекси гігієни порож-нини рота

Список цитованої літератури:

  • Баранов А. А. Медицинские и социальный аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, об-учения и трудовой деятельности / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 352 с.
  • Вирабова А.Р. Развитие здоровьесберегающей среды в системе образования на основе интеграции ресурсного обе-спечения / А. Р. Вирабова. – М. : ПРОБЕЛ-2000, 2012. – С. 292.
  • Мусалимова Р. С. Влияние предметных олимпиад на функциональное состояние организма старшеклассников / Р. С. Мусалимова // Гигиена и санитария. – 2012. – № 2. – С. 61–63.
  • Потупчик Т. В. Критерии оценки адаптации детей к высоким учебным нагрузкам / Т. В. Потупчик, М. В. Макарова, Е. И. Прахин [и др.] // Гигиена и санитария. – 2011. – № 6. – С. 41–44.
  • Степанова М. И. Гигиенические основы организации начального обучения детей в современной школе : автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра. мед. наук : спец. 14. 00. 07 «Гигиена» / М. И. Степанова. – Москва, 2003. – 35 с.
  • Туаева И. Ш. Гигиеническая оценка режима дня и его влияние на здоровье школьников старших классов в совре-менных условиях : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14. 00. 07 «Гигиена» / И. Ш. Туаева. – С. -Петербург, 2005. – 28 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 157-159 сторінки, код УДК 616. 31-083:613. 955:373