Тарасенко О. М., Шармазанова О. П., Мирончук Л. В.

РУХОМІСТЬ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА В САГІТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ ЗА РЕНТГЕНОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ПРИ ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ В ПРАКТИЦІ МСЕК


Про автора:

Тарасенко О. М., Шармазанова О. П., Мирончук Л. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було вивчення рухомості окремих відділів хребта в сагітальній площині у пацієнтів з наслідками хребетно-спинномозкових травм шийного відділу, для чого були проаналізовані рент-генограми і функціональні спондилограми в бічній проекції 136 пацієнтів віком від 25 до 75 років. Визначення величин лордозу проводилося за методикою Cobba. Прийнято виділяти чотири типи порушення рухомості хребта: гіпермобільність, гіпомобільність, нестабільність, повна відсутність рухомості. Клиноподібна деформація зі зниженням висоти до 1/2 тіла хребця була виявлена у 58% пацієнтів, що відповідало II ступеню компресії, зі зниженням висоти більше ніж на половину тіла, що відповідало III ст. компресії – у 37% пацієнтів. У переважної більшості (75%) пацієнтів виявляли кістковий (або кістково-фіброзний) блок травматично ураженого хребця, частіше блок формував-ся з каудально розташованим хребцем. У 5% пацієнтів виявляли кістковий блок між суставними відростками тіл хребців. У всіх пацієнтів з наслідками хребетно-спинномозкових травм шийного відділу хребта відмічено порушення рухомості в шийному відділі: у 10% – у вигляді гіпермобільності уражених сегментів, у 15% – у вигляді гіпомобільності, у 38% у вигляді нестабільності та у 37% – у вигляді повної відсутності рухомості.

Ключові слова:

лордоз, функціональні рентгенограми, хребетно-спинномозкові травми

Список цитованої літератури:

  • Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (Вертебрология): Руководство для врачей [Текст] – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2003. – 627 с.
  • Функциональное рентгенологическое исследование шейного відділу позвоночника с использованием угла аксиса [Электронный ресурс] / В. Т. Пустовойтенко, А. В. Белецкий, С. В. Макаревич, А. Н. Мазуренко. Режим доступа – http:// www. bsmu. by/2010/index. php.
  • Сороковиков В. А. Формирование синдрома нестабильности позвоночно-двигательного сегмента и патогенетиче-ские обоснованные способы его коррекции [Текст] : дис. … доктора мед. наук / В. А. Сороковиков. – Иркутск, 2003. – 218 с.
  • Федосов В. М. Форма шейного отдела позвоночника в различные возрастные периоды [Текст] / П. Л. Жарков // Арх. Анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1989. – Т. 96, №5. – С. 35-37.
  • Хаджимуратова С. Х. Количественная оценка нормальных формы и подвижности позвоночника по данным рентгено-грамометрии [Текст] : автореф. дисс. на соискание научной степени канд. мед. наук : спец. 14. 01. 13 «Лучевая диа-гностика, лучевая терапия» / С. Х. Хаджимуратова. – М., 2010. – 19 с.
  • Сгибательно-разгибательная подвижность поясничного отдела позвоночника у мужчин и женщин по данням рентге-нограмметрии [Электронный ресурс] / С. Х. Хаджимуратова, П. Л. Жарков, Г. С. Пуртова, И. А. Удельнова, А. В. Зуева. Режим доступа: //http: //vestnik. rncrr. ru /vestnik/v9/ 2010/papers/ hadjimuratova2_v9. htm.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 164-168 сторінки, код УДК 616. 073. 7. 617. 546, 617. 547, 617. 53. 616-036. 86