Ткаченко І. М.

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ РОЗМІРІВ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗУБІВ ЯК ОДНОГО З ГОЛОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ДІАГНОЗУ ПІДВИЩЕНА СТЕРТІСТЬ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ


Про автора:

Ткаченко І. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Підвищена стертість зубів розглядається як поліетіологічний прогресуючий процес без мож-ливості регенерації. Метою дослідження є визначення висоти і ширини коронкової частини зубів у пацієнтів різного віку та з різним видом прикусу які мають фізіологічний тип стирання зубів, для порівняння, в подальшому, з аналогіч-ними параметрами зубів пацієнтів, які мають підвищену стертість для об’єктивного встановлення діагнозу. Для досягнення мети дослідження й вирішення поставлених завдань проведено епідеміологічне дослі-дження пацієнтів за зверненням у кількості 875 осіб віком від 19 до 69 років. Проведено вимірювання розмі-рів зубів верхньої та нижньої щелеп із метою встановлення зміни розмірів зубів у віковому аспекті, при різних видах прикусу та за наявності підвищеної стертості зубів. При порівнянні розмірів коронкової частини зубів пацієнтів різних вікових груп майже не встановлено до-стовірної різниці зміни розмірів висоти і ширини зубів у пацієнтів віком від 20 до 29 років та пацієнтів віком від 30 до 39 років. У всіх інших групах порівняння чітко простежується відмінність розмірів зубів відносно віку зі зменшенням як висоти, так і ширини зубів на верхній та нижній щелепах. Дані з таблиці можна використо-вувати для зіставлення розмірів зубів відносно вікових характеристик.

Ключові слова:

фізіологічні розміри коронкової частини зубів, підвищена стертість твердих тканин зубів

Список цитованої літератури:

 • Алексеев В. А. Патологическое стирание зубов / В. А. Алексеев, А. М. Брозголь. – М. : Медицина, 1970. – 88 с.
 • Беда В. И. Клинические ошибки при лечении патологической стираемости твердых тканей зубов / В. И. Беда // Со-временная стоматология. – 1999. – №2(6). – С. 56-57.
 • Біда В. І. Патологічне стирання твердих тканин зубів та основні принципи його лікування / В. І. Біда. – К. : ВАТ Вид-во «Київська правда», 2002. – 93 с.
 • Брокар Д. Бруксизм / Д. Брокар, Ж. Лалюк, К. Кнеллисен. – Издательский дом «Азбука». – Москва, Санкт-Петербург, Киев, Алматы, Вильнюс, 2009. – 89 с.
 • Бушан M. Г. Ультраструктурные изменения жевательной поверхности зубов при патологической стираемости / М. Г. Бушан // Материалы конференции молодых ученых КГМИ. – Казань, 1970. – С. 7-8.
 • Зубов А. А. Одонтология в антропофонетике / А. А. Зубов, Н. И. Халдеева. – М. : РАН, Ин-т этнологии и антропологии, 1993. – 223 с.
 • Кобелева В. И. Распространенность некоторых некариозных поражений зубов у взрослого городского населения / В. И. Кобелева // Основные стоматологические заболевания. – М., 1981. – С. 70-72.
 • Луцкая И. К. Практическая стоматология / И. К. Луцкая. – Минск : Белорусская наука, 2001. – 360 с.
 • Наумов В. А. Некоторые данные о размерах зубов человека и их клиническое значение : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14. 01. 22 «Стоматология» / В. А. Наумов. – М., 1966. – 16 с.
 • Орехова Л. Ю. Клиника, диагностика и лечение кариозных, некариозных заболеваний: указания к практическим за-нятиям студентов III курса стоматолог. ф-та / Л. Ю. Орехова. – М., 2002. – 66 с.
 • Characterization of recombinant pig enamelysin activity and cleavage of recombinant pig and mouse amelogenins // Ryu O. H., Fincham A. G., Hu C. C. [et al.] // J. Dent. Res. – 1999. – Vol. 78. – Р. 743–750. [PubMed].
 • Ott R. W. Zur Atiologie des Keilormigen Defektes. Ein funktionsorientierter, epidemiologischer und experimentaller Beitrag / R. W. Ott, P. Proschel // Dtsch. Zahnarztl. Z. – 1985. – Bd. 40, №12. – S. 1223-1227.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 169-173 сторінки, код УДК 616. 314-001. 4 -084-08