Ткаченко П. І., Старченко І. І., Білоконь С. О.

ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ ЩИТО-ЯЗИЧНОЇ І ЗОБНО-ГЛОТКОВОЇ ПРОТОК ЯК АНАТОМІЧНИХ УТВОРЕНЬ, ЩО МОЖУТЬ СТАТИ ДЖЕРЕЛОМ РОЗВИТКУ КІСТ ШИЇ


Про автора:

Ткаченко П. І., Старченко І. І., Білоконь С. О.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведено літературні дані стосовно походження щито-язичної та зобно-глоткової про-ток. На підставі власних морфологічних досліджень показана різниця в будові цих анатомічних утворень, описані можливі механізми їх облітерації, порушення чого може призводити до розвитку серединних або бокових кіст шиї.

Ключові слова:

язик, щито-язична протока, зобно-глоткова протока, серединна кіста шиї

Список цитованої літератури:

 • Банченко Г. В. Язык–«зеркало»организма/Г. В. Банченко, Ю. М. Максимовский, В.М.Гринин.–ЗАО«БизнесЦентр«Сто-матология», 2000. – 408 с.
 • Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии / Ю. И. Бернадский. – М. : Ме-дицинская литература, 2000. – 404 с.
 • Быков В. Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека [2-е изд., испр.] / В. Л. Быков. – СПб. : Специ-альная литература, 1998. – 247 с.
 • Ванцян Э. Н. Наружные и внутренние свищи / Э. Н. Ванцян. – М. : Медицина, 1990. – 221 с.
 • Гемонов В. В. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов / В. В. Гемонов, Э. Н. Лаврова, Л. И. Фалин – М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. – 256 с.
 • Дитяча хірургічна стоматологія. Практичні заняття (Частини І–ІІІ). Методичні рекомендації / П. І. Ткаченко, О. В. Гуржій, С. О. Білоконь [та ін.]. – Полтава, 2005. – 140 с.
 • Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухора-мов. – Москва, 2008. – 206 с.
 • Костиленко Ю. П. Метод изготовления гистологических препаратов, равноценных полутонким срезам большой об-зорной поверхности, для многоцелевых морфологических исследований / Ю. П. Костиленко, И. В. Бойко, И. И. Стар-ченко, А. К. Прилуцкий // Морфология. – 2007. – №5. – С. 94-96.
 • Солнцев А. И. Кисты челюстно-лицевой области и шеи / А. И. Солнцев, В. С. Колесов. – Киев, Здоров’я, 1982. – 144 с.
 • Тимофеев А. А. Челюстно-лицевая хирургия / А. А. Тимофеев. – К., 2010. – 574 с.
 • Ткаченко П. І. Серединні кісти та нориці / П. І. Ткаченко, І. І. Старченко, С. О. Білоконь, О. В. Гуржій // СтоматологИнфо. – 2013. – №12 – С. 47-50
 • Фалин Л. И. Гистология и эмбриология полости рта и зубов / Л. И. Фалин. – М. : Гос. изд-во мед. лит., 1963. – 234 с. 13. Харьков Л. В. Хірургічна стоматологія дитячого віку / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. А. Чехова. – К. : Книга-плюс, 2003. – 480 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 179-182 сторінки, код УДК 616. 31+616. 313