Чумаченко О. В., Саяпіна Л. М., Пермінов О. Б., Ципан С. Б.

ПЕРЕДІМПЛАНТАЦІЙНА ПІДГОТОВКА КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУМІШІ ПРЕПАРАТУ «ОСТЕОПЛАСТ» ТА КОМПОНЕНТІВ ФІБРИНОВОГО ГЕЛЮ АУТОКРОВІ


Про автора:

Чумаченко О. В., Саяпіна Л. М., Пермінов О. Б., Ципан С. Б.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В результаті морфологічного порівняння коміркової кістки ділянок комірок після здійснених 12-14 місяців потому оперативних втручань з застосуванням суміші препарату «Остеопласт» та компонентів фібринового гелю аутокрові, та ділянок комірок, де оперативні передімплантаційні заходи не проводились встановлено, що після застосування кістково-пластичної суміші утворюється нова кістка, морфологічні по-казники якої не повністю відповідають нормі, але мають ознаки завершеного репаративного остеогенезу та стабільну морфологічну структуру.

Ключові слова:

комірковий паросток, передімплантологічна підготовка, кістково-пластичний матеріал, фібриновий гель аутокрові, морфологічні дослідження кістки, репаративний остеогенез

Список цитованої літератури:

  • Альфаро Ф. Э. Костная пластика в стоматологической имплантологии. Описание методик и их клинического приме-нения / Ф. Э. Альфаро. – М. : Азбука, 2006. – 235 с.
  • Васильева Г. И. Цитокины – общая система гомеостатической регуляции клеточных функцій / Г. И. Васильева, И. А. Иванова, С. Ю. Тюкавкина // Цитология. –2001. – Т. 43, №12. – С. 1101 – 1111.
  • Гизатуллин Р. М. Лечение деструктивных форм хронического периодонтита комбинацией пористого никелида титана с остеопластическим препаратом КоллапАН–гель / Р. М. Гизатуллин // Сборник «Биосовместимые материалы с памя-тью формы и новые технологии в стоматологии». – Томск, 2006. – 296 с. – С. 76 – 79.
  • Кузьминых И. А. Хирургическое лечение радикулярных кист с использованием биокомпозиционного материала «Ал-ломатрикс-имплант» и фибрина, обогащённого тромбоцитами : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14. 00. 21 «№Стоматология» / И. А. Кузьминых. – Пермь, 2008. – 22 с.
  • Поворознюк В. В. Костная система и заболевания пародонта / В. В. Поворознюк, И. П. Мазур. – К., 2004. – 446 с.
  • Чумаченко О. В., Стаханська О. О., Маланчук В. О. Спосіб отримання біоптату з тканини щелепи / О. В. Чумаченко, О. О. Стаханська, В. О. Маланчук. Патент на корисну модель №53799. 25. 10. 2010.
  • JamshidiK. Bonemarrow biopsy with unaltered architecture: a new biopsy device / K. Jamshidi,W.R. Swaim // J. Lab. Din. Med. – 1971. – Vol. 77. – P. 335-342.
  • Lieberman Jay R. Bone regeneration and repair: biology and clinical applications / Jay R. Lieberman, Gary E. Friedlaender. – 2005. – 398 р.
  • Roberts E. W. Bone physiology and metabolism / E. W. Roberts, L. P. Garetto, N. Brezniak. -Contempo, 1993 – Р. 327-330.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 221-224 сторінки, код УДК 616. 314-089. 843+615. 242+615. 454. 1