Шарипов М. В.

ВИКОРИСТАННЯ БАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВАЖКОСТІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ ДРЕНУВАННЯ


Про автора:

Шарипов М. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Для оцінки важкості перебігу гнійно-запальних процесів, нами було запропоновано вико-ристання комплексу оцінки місцевих симптомів: біль у вогнищі запалення, запальна контрактура нижньої щелепи, вираженість набряку м’яких тканин, об’єм раневого ексудату. Показники периферичної крові: лейкоцитоз, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Також ми оцінювали ступінь репаративних процесів в післяопераційній рані: характер і кількість грануляції. У дослідженні брало участь 64 хворих, розділених на дві групи: У 1-ій групі – 31 людина, використовувався пристрій для дренування гнійних ран запропонованої нами конструкції, в 2-ій групі – 33 людини, використовувалися традиційні трубчасті дренажі. Отримані нами дані, дозволяють прогнозувати і оцінювати характер перебігу гнійного процесу.

Ключові слова:

гнійно-запальні захворювання, бальна система оцінки, біль, інфільтрат, ексудат, кров, грануляція, дренажі, пристрій, прогноз

Список цитованої літератури:

 • Агапов B. C. Современный подход к выбору способов комплекснойтерапиигнойно-воспалительныхзаболеванийчелюстно-лицевойобласти / B. C. Агапов, В. В. Шулаков // Стоматология для всех. – 1999. – № 1(6). – С. 20-22.
 • Астохова Ю. Р. Диагностика и прогнозирование течения воспалительного процесса челюстно-лицевой области / Ю. Р. Астохова, В. А. Коробкин, М. М. Соловьёв // Материалы XII Международной конференции челюстно-лицевых
 • хирургов и стоматологов «Новые технологии в стоматологии». – СПб., 2007. – С. 30-31.
 • Гайворонская Т. В. Оптимизация лечения больных одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области (экспери-ментально-клиническое исследование) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / Т. В. Гайворонская. – Москва, 2008. – 37 с.
 • Дрегалкина А. А. Пути повышения эффективности диагностики и лечение одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук : спец. 14. 00. 21 «Стоматология» / А. А. Дергалки-на. – Екатеринбург, 2004. – 20 с.
 • Забелин А. С. Особенности клиники и комплексного лечения больных с флегмонами лица и шеи в зависимости от вы-раженности синдрома эндогенной интоксикации : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора мед. наук : спец. 14. 00. 21 «Стоматология» / А. С. Забелина. – Смоленск, 1997. – 45 с.
 • Левенец А. А., Чучунов А. А. Одонтогенные флегмоны челюстно-лицевой области / А. А. Левенец, А. А. Чучунов // Сто-матология. – 2006. – № 3. – С. 27-29.
 • Соловьёв М. М. Общие принципы диагностики и лечения абсцессов и флегмон. Клиника, диагностика, лечение и про-филактика воспалительных заболеваний лица и шеи: руководство для врачей / М. М. Соловьев – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002 – С. 267-291.
 • Пат. України на корисну модель № 50436 А61М 27/00, А61В 17/00, А61В 19/00. Пристрій для дренування гнійних ран щелепно-лицьової локалізації / Малевич О. Є., Гребенченко О. І., Шарипов М. В., Ідашкина Н. Г. – заяв. 07.12.2009; опубл. 10. 06. 2010, Бюл. № 11.
 • Пат. України на корисну модель № 50020 А61В 17/00, А61В 19/00. Пристрій для дренування гнійних ран щелепно-ли-цьової локалізації / Малевич О. Є., Шарипов М. В. -заяв. 02. 11. 2009; опубл. 25.05.2010, Бюл. №10.
 • Основные направления патогенетической терапии одонтогенных флегмон / Г. П. Тер-Асатуров, Т. П. Иванюшко // Ма-териалы X Международной конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. – СПБ-2005. – С. 181-182.
 • Шаргородский А. Г. Частота воспалительных заболеваний лица ишеи(поматериаламСмоленскойобласти)/А. . Г. Шар-городский// Стоматология. – 1984. – № 4. – С. 28-30.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 228-234 сторінки, код УДК 616. 716-002. 36:616-001. 1-002. 3-089. 48