Довгаль Г. В.

Порівняльний аналіз результатів підсумкового модульного контролю з анатомії людини


Про автора:

Довгаль Г. В.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті проаналізована якісна успішність студентів медичних факультетів з анатомії людини за підсумками тестового контролю, як незалежного кінцевого етапу оцінювання, та двоетапної системи під-сумкового модульного контролю (тестування та практичні навички). Якісна успішність була дещо вищою при одноетапному варіанті екзамену, при цьому був забезпечений високій рівень об’єктивності. Практичні на-вички з дисципліни при одноетапному підсумковому модулі в повному обсязі контролюються на змістовних модулях та наприкінці дисципліни.

Ключові слова:

анатомія людини, якісна успішність, тестування

Список цитованої літератури:

  • 1. Багрій М. М. Тестовий контроль теоретичних знань у структурі підготовки майбутніх лікарів / М. М. Багрій // Вісник про-блем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4, Т. 1. – С. 64-67.
  • 2. Вища освіта в Україні: Навч. посібник / За ред. В. Г. Кременя, С. М. Николаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327с.
  • 3. Довгополова Я. В. Впровадження тестової методики в процес навчання у вищих навчальних закладах / Я. В. Довгопо-лова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2011. – №972. – С. 173-178.
  • 4. Замараев В. А. Инновационная система совершенствования непрерывного образовательного процесса по курсу ана-томии в вузах физической культуры / В. А. Замараев // Вестник УГТУ-УПИ. Серия «Образование и воспитание. Эконо-мика и управление физической культуры и спорта». Современные проблемы развития физической культуры и спорта: сб. науч. статей / под ред. И. В. Брызгалова. – Екатеринбург. – 2006. – №10 (81), Вып. 6, Т. 1. – С. 35-37.
  • 5. Касярум О. П. Проблеми діагностування й контролю результатів навчання студентів / О. П. Касярум, Н. В. Касярум // Вісник Черкаського університету. – 2010. – Вип. 181. – С. 145-148.
  • 6. Кулагин В. П. Информатизация образования: направления, средства, технологии: пособие [для системы повышения квалификации] / [В. П. Кулагин, Г. А. Краснова, Б. Б. Овезов и др.]. – М.: МЭИ, 2004. – 868 с.
  • 7. Мистецтво бути викладачем: практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десантс, М. Флемм [та ін.]; за ред. О. І. Сидоренка. – К.: На-вчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2003. – 144 с.
  • 8. Маладика Л. Тестовий контроль професійних знань у структурі підготовки майбутніх фахівців МНС України / Л. Мала-дика // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2009. – №3. – С. 92-96
  • 9. Щевелева Г. М. Диагностическое тестирование предметных знаний первокурсников / Г. М. Щевелева // Педагогика. – 2001. – №7. – С. 53-58.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 91-93 сторінки, код УДК 611: 378. 146