Кошарний В. В., Павлов А. І.

Особливості клінічного перебігу при локалізації гематом в задній черепній ямці


Про автора:

Кошарний В. В., Павлов А. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було встановити особливості клінічного перебігу та діагностики тяжких черепно-мозкових травм. Проводився аналіз історій хвороб пацієнтів надійшли у відділення нейрохірургії обласної лікарні ім. Мечникова м. Дніпропетровська, з важкими черепно-мозковими травмами в основно-му після дорожньо-транспортних пригод. У хворих у несвідомому стані, повноцінне обстеження утруднено. Провідне значення набувають симптоми, для виявлення яких контакт з хворим необов’язковий. З метою локалізації внутрішньочерепних гематом отримані симптоматичні дані завжди потрібно зіставляти зі сто-роною травми, з областю пошкодження м’яких покровів, місцем перелому кісток черепа. Діагностика ге-матом у хворих в несвідомому стані ґрунтується на результатах отриманих при: огляді (наявність видимих пошкоджень черепа); динаміки неврологічної симптоматики – загальномозкової і осередкової, порушення свідомості і вегетативних функцій – пульсу, артеріального тиску, дихання; виявлення болю при пальпації і перкусії черепа; наявності менінгеальних симптомів; даних додаткових методів дослідження.

Ключові слова:

черепно-мозкова травма, гематома

Список цитованої літератури:

 • 1. Исаков ю. В. Острые травматические внутричерепные гематомы / ю. В. Исаков. – М.: Медицина, 1977. – С. 36-43.
 • 2. Каджая Н. В. Диагностика и клиническое течение травматической внутричерепной оболочечной гематомы редкой локализации / Н. В. Каджая, В. П. Мазепа [и др.] // Клин. хирургия. – 1993. – №(7-8). – С. 42 – 45.
 • 3. Коновалов А. Н. Классификация черепно-мозговой травмы / А. Н. Коновалов, Л. Б. Лихтерман, А. А. Потапов // Сбор-ник научных трудов. – 1992. – С. 175.
 • 4. Корниенко В. Н. Компьютерная томография в диагностике черепно-мозговой травмы / В. Н. Корниенко, Н. Я. Васин, В. А. Кузьменко. – М.: Медицина, 1987. – С. 15.
 • 5. Кошарный В. В. Особенности клинического течения и диагностики тяжелых черепно–мозговых травм у больных в бессознательном сосотоянии / В. В. Кошарный, А. И. Павлов // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – №1. – С. 256-259.
 • 6. Крылов В. В. Диагностика и хирургическое лечение повреждений задней черепной ямки / В. В. Крылов, А. Э. Талыпов, А. И. Ишмухаметов // В сб. науч. – практ. конф. «Черепно-мозговая травма и ее последствия» главный военный клини-ческий госпиталь им. H. H. Бурденко, Москва. – 1998. – С. 38.
 • 7. Крылов В. В. Травматические повреждения задней черепной ямки / В. В. Крылов, А. Э. Талыпов // Вестник практиче-ской неврологии. – 1997. – №3. – С. 231-237.
 • 8. Педаченко Е. Г. Особенности клинического течения и диагностики травматических внутричерепных гематом редкой локализации / Е. Г. Педаченко, Н. В. Каджая // Журнал невропатологии и психиатрии.-1993. – Vol. 93, №1. – С. 48-51.
 • 9. Педаченко Е. Г. Травматические внутричерепные гематомы редкой локализации / Е. Г. Педаченко, Н. В. Каджая. – Киев: «Здоровье», 1995. – С. 45-61.
 • 10. Талыпов А. Э. Диагностика и хирургическое лечение повреждений структур задней черепной ямки: дисс. на соиска-ние ученой степени канд. мед. наук: спец. 14. 00. 28 / А. Э. Талыпов. – Днепропетровск, 2002. – 156 с.
 • 11. Fujiwara-S. Traumatic intracerebral hemorrhage developing in the apparent course / Fujiwara-S., Nishimura-A., yanagida-y. [et al.] // Nippon-Hoigaku-Zasshi. – 1991. – Vol. 45, №3. – P. 242-251.
 • 12. Fumeya H. MR imaging of traumatic cerebellar dysfunction / [Fumeya H., Ito K., Okyama K., Funatsu N., Shiwaku Т., Ogura H. Oba T.] // No- Shinkei-Geka. – 1990. – Vol. 18, №3. – P. 279-283.
 • 13. Traumatic hematomas supra-subtentorial localization / [Krylov V., Talypov A., Borzunov A., SharifUllin F., Kuznetsova I.] // Neurotrauma symposium cruise Moscow – Volga river. July 12-17, 1997. – Programme and abstracts, Mосква. – 1997. – P. 27.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 151-154 сторінки, код УДК 611. 012/013:591. 3-092. 9:613. 16:614. 879