Селіхова Л. Г., Коломієць А. А., Борзих О. А., Дегтярь Н. І., Герасименко Н. Д.

Динаміка показників серцево-судинної системи у хворих на бронхіальну астму ліквідаторів аварії на чаес в результаті лікування


Про автора:

Селіхова Л. Г., Коломієць А. А., Борзих О. А., Дегтярь Н. І., Герасименко Н. Д.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі вивченні суб’єктивні та об’єктивні дані зі сторони серцево-судинної системи у хво-рих БА ліквідаторів аварії на ЧАЕС(основна група) і хворих БА, які не приймали участі в ліквідації аварії на АЕС(контрольна група) в результаті лікування. Дослідження показали, що комплексна терапія хворих БА основної групи сприяла нормалізації деяких показників ЕКГ. Так, синусова тахікардія після лікування нормалізувалась у 2/3 хворих. Екстрасистолія, яка спостерігалась до лікування, у хворих після лікування як в основній так і в контрольній групі не відмічена ні в одному випадку. У більшого числа хворих обох груп нормалізувались зміни інтервалу і зубців ЕКГ, в тому числі і деякі признаки Соколова-Лайона. Так, у хворих БА основної групи R а VR5 мм і більше нормалізувалась у 28,2% тоді як в контрольній групі – у 38,3%(Р<0,01), часу внутрішнього відхилення у відведенні V 0, 04-0,07 с, відповідно 21,2% и 32,1% депресія S-T V негативний Т – 21,0% и 37, 5%. Високий, загострений Р Р Р аVF 1,5 мм при лікуванні в контрольній групі покращувались частіше, ніж у основній групі. Відповідно показники роботи серця у хворих БА основної групи нормалізувалась в меншій мірі, ніж в контрольній, що свідчить про великі зміни серця в цій групі, чим немало важливу роль зіграло радіоактивне опромінення. Встановлено, що зміни у великому та малому колах кровообігу залежать від виявлення порушення бронхіальної прохідності, яка значно зменшилась в результаті рекомендованої комплексної терапії. Тому комплексна терапія, рекомендована хворим БА, покращує функціональний стан серцево-судинної системи, причому також у значній мірі у хворих контрольної групи.

Ключові слова:

бронхіальна астма, серцево-судинна система, ліквідатори аварії на ЧАЕС

Список цитованої літератури:

  • 1. Гончарик И. И. Артериальная гипертензия у жителей причернобыльской зоны / И. И. Гончарик // Здравоохр. Беларуси. – 1992. – №6. – С. 10-13.
  • 2. Дифференцированный подход к разработке физиологических нормативов и его значение для профилактической кардиологии / Р. Г. Оганов, Л. И. Бриов, И. А. Гундров [и др.] // Кардиология. – 1984. – №4. – С. 52-56.
  • 3. Палеев Н. Р. Миокардит и аллергия / Н. Р. Палеев, В. А. Одинокова, В. В. Смирнов // Клин. мед. – 1980. – Т. 18. – С. 60-64
  • 4. Редчиц И. В. Реабилитация больных с предастмой и бронхиальной астмой на санаторном этапе: дис.… доктора мед. наук: 14. 00. 05, 14. 00. 34 / Редчиц Иван Васильевич. – Полтава, 1981. – 410 с.
  • 5. Селиванова К. Ф. Функциональное состояние миокарда у больных бронхиальной астмой / К. Ф. Селиванова, В. Ф. Шапран, В. Н. Заял // Пульмонология. – 1983. – С. 82-85.
  • 6. Ткачишина Н. ю. Проблематичні питання і особливості перебігу гіпертонічної хвороби у ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Н. ю. Ткачишина // Сучасні проблеми кардіології та ревматології – від гіпотез до фактів: Матеріали Української науко-во-практичної конференції. – Київ, 2001. – С. 140.
  • 7. Торубанов Д. С. О диагнозе вегетативно-сосудистой дистонии у лиц, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС / Д. С. Торубанов, М. К. Николаев, Д. В. Дахно // Мед. радиология. – 1991. – №9. – С. 54-56.
  • 8. Hargrefve F. E. The assessment and treatment of asthma: A conference report / F. E. Hargrefve, J. Dolovich, M. T. Newhouse// J. Allerge Clin. Immunol. – 1990. – Vol. 85. – P. 1098- 1111.
  • 9. Weiss E. B. Bronchial Asthma: Mechanisms and Therapeutics (3rd ed.) / E. B. Weiss, M. Stein. – Boston: Little, Brown and Company, 1993. – 1284 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 183-186 сторінки, код УДК 616. 248+616. 12] – 08