Силенко Г. Я., Литвиненко Н. В., Пінчук В. А., Кривчун А. М., Пурденко Т. Й.

Застосування ламотриджинів в терапії нейропатичних больових синдромів


Про автора:

Силенко Г. Я., Литвиненко Н. В., Пінчук В. А., Кривчун А. М., Пурденко Т. Й.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою проведеного дослідження стало вивчення ефективності лікування нейропатичних та не-вралгічних синдромів з застосування препарату «Епілептал®». За показниками психологічного тестування після лікуванння відмічалось зменшення депресивних про-явів, що підтверджено показниками шкали депресії Бека і шкали тривожності. Згідно отриманих результатів ми виявили, що у пацієнтів основної групи рівень депресії значно знижувався в порівнянні з показниками до лікування та з групою традиційно лікованих. Реактивна тривожність після лікування в найбільшій мірі змен-шувалася у хворих основної групи і достовірно була меншою в порівнянні з хворими, що лікувалися за тра-диційною схемою. В результаті проведеного лікування та аналізу отриманих результатів для підвищення ефективності лі-кування хворих з нейропатичним больовим синдромом ми рекомендуємо до схеми традиційного лікування додавати препарат Епілептал® в дозі 100 мг 2 раза на добу.

Ключові слова:

Епілептал®, нейропатичний біль, візуальна аналогова шкала

Список цитованої літератури:

  • 1. Белова А. И. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и психиатрии / А. И. Белова. – Москва, 2004. – 366 с.
  • 2. Бурчинский С. Г. Возможности комплексной нейропатической фармакотерапии при нейропатических и неврологиче-ских синдромах / С. Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2009. – №4. – С. 1-3.
  • 3. Данилов А. Б. Нейропатическая боль / А. Б. Данилов, О. С. Давидов. – М.: Бергес, 2007. – 192 с.
  • 4. Міроненко Т. В. Клініко-неврологічні співвідношення при діабетичній полінейропатії / Т. В. Міроненко //Український медичний альманах. – 2003. – Т. 6, №6. – С. 110-110.
  • 5. Морозова О. Г. Нейропатическая боль. Взгляд невролога / О. Г. Морозова, А. А. Ярошевский // Новости медицины и фармации. – 2010. – №339. – С. 62-67.
  • 6. Самосюк І. З. Застосування Фастум-гелю в лікуванні захворювань опорно-рухової системи, що супроводжуються бо-льовими синдромами / І. З. Самосюк, Н. І. Самосюк, С. М. Федоров // Ревматологія. – 2010. – №5. – С. 64-69.
  • 7. Шиман А. Г. Физиотерапия заболеваний периферической нервной системы / А. Г. Шиман, Л. А. Сайкова, В. В. Кирья-нова. – СПб., 2001. – 337 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 191-194 сторінки, код УДК 616. 833. 17-002-085. 21