Яценко О. В., Яценко В. П.

Порівняльний аналіз особливостей деформабільності еритроцитів в системі «мати – плід» при гравітаційному навантаженні


Про автора:

Яценко О. В., Яценко В. П.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Представлені результати порівняльного аналізу особливостей деформабільності еритроци-тів плодів щурів та вагітних самиць (всього 30 експериментальних тварин різного віку, включаючи 14, 18 і 20-денних зародків), які перенесли відцентрове гравітаційне навантаження у краніо-каудальному та каудо-краніальному напрямках. Встановлено, що у плодів основним проявом адаптивних властивостей організму є помірно підвищена кількість ехіноцитів першого і другого типів, тоді як у дорослих особин адаптація орга-нізму проявляється збільшенням в периферійній крові, в основному, субпопуляції стоматоцитів.

Ключові слова:

зародки щурів, вагітні самиці, гравітаційне навантаження, ехіноцити, стоматоцити

Список цитованої літератури:

  • 1. Березовский В. А. Профиль концентрации кислорода в клетке и некоторые спорные вопросы перемещения свобод-ного кислорода в биологических объектах / В. А. Березовский, Б. С. Сушко // Физиологический журнал. – 1984. – Т. 30, №3. – С. 345-353.
  • 2. Кадыров Х. К. Синтез математических моделей биологических и медицинских систем / Х. К. Кадыров, ю. Г. Антомо-нов. – К.: Наукова думка, 1974. – 222 с.
  • 3. Новодержкина ю. К. Конфигурация и поверхность клеток крови в норме и патологии / ю. К. Новодержкина, З. Г. Шиш-канова, Г. И. Козинец. – М.: «Триада-фарм», 2004. – 151 с.
  • 4. Серебрякова Е. Н. Морфология эритроцитов и показатели перекисного окисления липидов в плазме у новорожден-ных с синдромом полиорганной недостаточности / Е. Н. Серебрякова, Д. К. Волосников, Н. В. Симакова // Педиа-трия. – 2012. – Т. 91, №1. – C. 27-31.
  • 5. Флоренсов В. В. Патогенетические механизмы задержки внутриутробного развития плода (профилактика, диагно-стика и акушерская тактика): дисс. …доктора медицинских наук: 14. 00. 01 / В. В. Флоренсов. – Иркутск, 2004. -224 с.
  • 6. Яценко В. П. Морфометричний метод оцінки стану червоної крові на основі програмно-апаратних засобів обробки відеозображень незабарвлених еритроцитів / В. П. Яценко, О. В. Яценко // Міжнародна наук. -техн. конф. “АВІА-2001”. – 2001. – С. 36-39.
  • 7. Яценко О. В. Дослідження деформування еритроцитів у різні періоди онтогенезу щурів / О. В. Яценко // Biomedical and Biosocial Anthropology. Official journal of the International Academy of Integrative Anthropology. – 2008. – №10. – P. 89-91.
  • 8. Meyburg J. Decreased mechanical stability of neonatal red cell membrane quantified by measurement of the elastic area compressibility modulus / J. Meyburg, T. Bohler, O. Linderkamp // Clin. Hemorheol. Microcirc. – 2000. – Vol. 22, №1. – P. 67-73.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 215-219 сторінки, код УДК 611. 51. 629. 7(092)