Довгань Р. С.

Вплив небівололу на ультраструктура міокарда щурів з артеріальною гіпертензією


Про автора:

Довгань Р. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стан структурних компонентів передсердь при артеріальній гіпертензії та можливості попе-редження у них дистрофічно-деструктивних змін при впливі антигіпертензивних препаратів вивчені недо-статньо. Проведено електронно-мікроскопічний і морфометричний аналіз ультраструктури міокарда щурів, які протягом 60 діб отримували небіволол в дозі 1 мг / кг ваги один раз на добу. Небіволол зменшував ступінь розслаблення міофібрил в кардіоміоцитах правого передсердя щурів з артеріальною гіпертензією (АГ), про що свідчило повернення до контрольного показником середньої довжини саркомерів, який у нелікованих щурів був значно вище, ніж у нормотензивних. Небіволол сприяв відновленню міофібрил в передсердних кардіоміоцитах, об’ємна щільність яких у щурів з АГ була статистично ймовірно знижена. Нормалізувалися після застосування небівололу у щурів з АГ процеси синтезу і секреції ПНУП, ультраструктурні ознакою чого був якісний і кількісний аналіз передсердних секреторних гранул, вміст яких в значній мірі наближалося до контролю. Таким чином, 60 добовий курс небівололу позитивно впливав на скоротливі, енергетичні та се-креторні процеси в передсердних кардіоміоцитах щурів з АГ, але повністю не нормалізував їх, що обумовлює застосування поряд з цим препаратом метаболічних лікарських засобів.

Ключові слова:

щури, артеріальна гіпертензія, небіволол, електронна мікроскопія

Список цитованої літератури:

 • 1. Ахмедов В. А. Современные взгляды на тактику ведения пациентов с фибрилляцией предсердий / В. А. Ахмедов, В. Т. Долгих, Д. В. Наумов [и др.] // Врач. – 2008. – №2. – С. 65–66.
 • 2. Довгань Р. С. Вплив біпрололу та метаболітних препаратів на ультраструктуру міокарда щурів із спонтанною артеріальною гіпертензією / Р. С. Довгань, І. С. Чекман, Л. О. Стеченко [та ін.] // Науковий вісник НМУ. – 2008. – №2. – С. 40–59.
 • 3. Загородний М. І. Вплив карведилолу на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією / М. І. Загородний, Т. П. Куфтирева, Л. О. Стеченко [та ін.] // Науковий вісник НМУ імені О. О. Богомольця. – 2009. – Т. 26, №4. – С. 79–83.
 • 4. Казакова Н. ю. Ремоделирование сердца и предикторы эффективности электроимпульсной терапии при фибрил-ляции предсердий у больных артериальной гипертензией: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14. 01. 05 «Кардиология» / Н. ю. Казакова. – Тверь, 2011. – 26 с.
 • 5. Пузиренко А. М. Вплив амлодипіну та бісопрололу на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією / А. М. Пузиренко, І. С. Чекман, Т. П. Куфтирева // Фізіол. журн. – 2013. – Т. 59, №3. – C. 39–49.
 • 6. Соловьева З. М. Сравнительная эффективнось селективных липофильных пролонгированных бета – адреноблокато-ров у больных с хронической фибрилляцией предсердий на фоне структурних изменений сердца / З. М. Соловьева, ю. В. Шубик // Вестник аритмологии. – 2006. – №41. – С. 5–11.
 • 7. Bie P. Normotensive sodium loading in conscious dogs: regulation of renin secretion during beta – receptor blockade / P. Bie, S. Mшlstrшm, S. Wamberg // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. – 2009. – Vol. 296(2). – R. 428–435.
 • 8. Dietz J. R. Mechanisms of atrial natriuretic peptide secretion from the atrium / J. R. Dietz // Cardiovasc. Res. – 2005. – Vol. 68(1). – С. 8–17.
 • 9. Kim S. H. Attenuation of negatively regulated ANP secretion by calcium in hypertrophied atria / S. H. Kim, C. Cao, J. H. Han [et al.] // Regul. Pept. – 2002. – Vol. 105(3). – Р. 181–188.
 • 10. Leroy J. Spatiotemporal dynamics of beta – adrenergic cAMP signals and L – type Ca2± channel regulation in adult rat ventricular myocytes: role of phosphodiesterases / J. Leroy, A. Abi–Gerges, V. O. Nikolaev [et al.] // Circ. Res. – 2008. – Vol. 102(9). – Р. 1091–1100.
 • 11. Maddala R. L–type calcium channels play a critical role in maintaining lens transparency by regulating phosphorylation of aquaporin – 0 and myosin light chain and expression of connexins / R. Maddala, T. Nagendran, G. G. de Ridder [et al.] // PLoS One. – 2013. – Vol. 8(5). – Р. 646–676.
 • 12. Maffei A. Nebivolol induces nitric oxide release in the heart through inducible nitric oxide synthase activation / A. Maffei, A. Di Pardo, R. Carangi [et al.] // Hypertension. – 2007. – Vol. 50. – P. 652–656.
 • 13. Mahata M. Catecholamine biosynthesis and secretion: physiological and pharmacological effects of secretin / M. Mahata, K. Zhang, J. R. Gayen [et al.] // Cell Tissue Res. – 2011. – Vol. 345(1). – P. 87–102.
 • 14. Mшlstrшm S. Normotensive sodium loading in normal man: regulation of renin secretion during beta–receptor blockade / S. Mшlstrшm, N. H. Larsen, J. A. Simonsen [et al.] // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. – 2009. – Vol. 296(2). – P. 436–445.
 • 15. Reis W. L. Central nitric oxide blocks vasopressin, oxytocin and atrial natriuretic peptide release and antidiuretic and natriuretic responses induced by central angiotensin II in conscious rats / W. L. Reis, A. Giusti – Paiva, R. R. Ventura [et al.]// Exp. Physiol. – 2007. – Vol. 92(5). – P. 903–911.
 • 16. Ruskoaho H. Mechanisms of mechanical load – induced atrial natriuretic peptide secretion: role of endothelin, nitric oxide, and angiotensin II / H. Ruskoaho, H. Leskinen, J. Magga [et al.] // J. Mol. Med. (Berl). – 1997. – Vol. 75(11–12). – P. 876–885.
 • 17. Schiebinger R. J. Effect of adrenergic and muscarinic cholinergic agonists on atrial natriuretic peptide secretion by isolated rat atria. Potential role of the autonomic nervous system in modulating atrial natriuretic peptide secretion / R. J. Schiebinger, M. Z. Baker, J. Linden // J. Clin. Invest. – 1987. – Vol. 80(6). – P. 1687–1691.
 • 18. Tamargo J. Cardiac electrophysiological effects of nitric oxide / J. Tamargo, C R. aballero, R. Gуmez, E. Delpуn // Cardiovasc. Res. – 2010. – Vol. 87(4). – P. 593–600.
 • 19. Toblli J. E. Nebivolol: impact on cardiac and endothelial function and clinical utility / J. E. Toblli, F. DiGennaro, J. F. Giani, F. P. Dominici // Vasc. Health. Risk. Manag. – 2012. – Vol. 8. – P. 151–160.
 • 20. Xiao H. B. The association of chronic atrial fibrillation with right atrial dilatation and left ventricular dysfunction in the elderly / H. B. Xiao, S. A. Rizvi D. McCrea [et al.] // Med. Sci. Monit. – 2004. – Vol. 10(9). – P. 516–520.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 260-264 сторінки, код УДК 616. 127: 616. 124. 2: 57. 012. 4] – 085: 616. 12 – 008. 331. 1: 57. 085