Kоноваленко С. О.

Морфологічний аналіз вікових змін судин мікрогемоциркуляторного русла при кадмієвій інтоксикації


Про автора:

Kоноваленко С. О.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Сьогоднішнє зростання техногенного навантаження на довкілля призводить до збільшення в ньому кількості хімічних речовин та їхніх метаболітів, які негативно впливають на функцію та структуру орга-нів і систем організму та погіршують перебіг різних патологій. Відомо, що ураження серця і судин є найбільш розповсюдженими, їм присвячені чисельні дослідження, в яких вказано на значні досягнення в діагностиці, лікуванні та профілактиці даної патології, яка є важливою та актуальною медичною і соціальною проблемою. Необхідно вказати, що на даний час залишається недо-статньо вивчені зміни артеріального русла міокарда при дії на організм хімічних факторів у віковому аспекті. Майже відсутні дослідження, де б вивчалися вікові структурні зміни вінцевих артерій камер серця під впли-вом хлориду кадмію. Встановлено, що при тривалій дії на організм тварин хлориду кадмію вираженої структурної перебудови зазнають артерії шлуночків серця. При цьому збільшується їх зовнішній діаметр (у молодих тварин на 7,8%, а у старих на 8,5% ), товщина медії (у молодих тварин збільшилася на 80%, а у старих на 84,0% ), індекс Вогенворта (у молодих тварин зріс у 2,79 рази, а у старих – у 3,4 рази ), та виражено звужується просвіт (у молодих тварин на 38,1%, а у старих на 41,3% ), що призводить до зниження їх пропускної здатності та погіршення кровопостачання органа. Знайдена структурна перебудова артерій шлуночків у змодельованих патологічних умовах домінувала у судинах дрібного калібру лівого шлуночка та у дослідних тварин старшої вікової групи. Подальше усестороннє дослідження вікової структурної перебудови вінцевих артерій серцевого м’яза при токсичних ураженнях дозволить суттєво покращити діагностику, профілактику та їх корекцію.

Ключові слова:

артерії серця, хлорид кадмію, статевозрілі та старі білі щурі

Список цитованої літератури:

 • 1. Автандилов Г. Г. Основы количественной патологической анатомии / Г. Г. Автандилов. – М.: Медицина, 2002. – 240 с. 2. Беш Д. І. Порівняльний аналіз частоти деяких чинників ризику щодо розвитку серцево-судинних хвороб у пацієнтів
 • молодого та зрілого віку, котрі перенесли інфаркт міокарда / Д. І. Беш // Серце і судини. – Київ. – 2006. – №1(13). – С. 34–38.
 • 3. Волошин І. М. Оцінка впливу важких металів на стан здоров’я людей / І. М. Волошин // Сучасна екологія і екологічна патологія людини. – Львів: Б. І., 2007. – С. 10-12.
 • 4. Гнатюк М. С. Вікові особливості ремоделювання мікрогемоциркуляторного русла частин серцевого м’яза при уражен-нях хімічними факторами / М. С. Гнатюк, А. М. Пришляк, С. О. Коноваленко // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології: науково-практична конференція, 17-18 червня 2011 р.: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 54-56.
 • 5. Жуковський Я. З. Експериментальна модель вивчення патогенезу уражень мікроциркуляторного русла міокарда під впливом нітрату свинцю / Я. З. Жуковський // Матеріали наук. -прак. конференції з міжнародною участю “Сучасні ме-тоди наукових досліджень в морфології та патології”. – Миргород; Полтава, 2003. – Т. 2. – С. 66-67.
 • 6. Зербино Д. Д. Системная теория этиологии и розвития самых распространенных заболеваний сосудов / Д. Д. Зерби-но // Серце і судини. – Київ. – 2011. – №2(34). – С. 6–11.
 • 7. Есипова И. К. Патологическая анатомия легких / И. К. Есипова. – М.: Медицина, 2000. – 268 с.
 • 8. Коркушко О. В. Возрастные особенности функционального состояния эндотелия микрососудов / О. В. Коркушко, В. ю. Лишневская, Г. В. Дужак // Кровообіг та гемостаз. – 2007. – №4. – С. 5-10.
 • 9. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях Excell / С. Н. Лапач, А. В. Губенко, П. Н. Бабич. – К.: Морион, 2001. – 410 с.
 • 10. Соловьева Н. А. Изменения эндотелиальных клеток, предшествующие образованию эрозий интимы коронарных ар-терий и аорты, при артеросклерозе человека / Н. А. Соловьева, А. И. Лысенко // Архив патологии. – 2010. – №3. – С. 19-27.
 • 11. Сорочинников А. Г. Гистологическая и микроекопическая техника / А. Г. Сорочинников, А. Е. Доросевич. – М.: Меди-цина, 1997. – 448 с.
 • 12. Фальковский И. В. О некоторых количественных закономерностях старения нормального сердца человека / И. В. Фальковский, В. И. Бураковский, В. А. Арутюнова // Морфология и морфометрия сердца в норме и при врожден-ных пороках. – М.: Наука, 2000. – С. 32-38.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 269-273 сторінки, код УДК 616. 24 – 089. 168. 1 – 06. 616. 12