Харченко О. В.

Діагностика змін епітелію слизової оболонки шлунка за допомогою гістологічного та імуногістохімічного методів у хворих на хронічну виразку дванадцятипалої кишки


Про автора:

Харченко О. В.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведена діагностика за допомогою гістологічного методу та імуногістохімічного марке-ру Кі-67, яка показала зміни епітелію слизової оболонки характерні для дисплазії епітелію в слизовій обо-лонці шлунка у пацієнтів, які хворіють на хронічну виразку дванадцятипалої кишки. Виявлено, що мітотич-ний індекс слизової оболонки шлунка в пілоричному відділі склав 16,54,2‰, кількість мітозів в метафазі 37,87,8%, кількість патологічних мітозів10,61,3%. На малій кривизні мітотичний індекс склав16,02,4‰, кількість мітозів в метафазі 38,83,7%, кількість патологічних мітозів 9,01,4%. В тілі шлунка мітотичний ін-декс був 7,81,6‰, кількість мітозів в метафазі 20,03,1%, кількість патологічних мітозів 3,71,5%. Тенден-ція зростання показників мітотичного режиму відбувається в напрямку від ділянки тіла до малої кривизни та до пілоричного відділу. Існує сильний за тіснотою зв’язок між ступенем дисплазії епітелію слизової оболонки шлунка та показ-никами мітотичного режиму: мітотичним індексом, мітозами в стадії метафази та патологічними мітозами, коефіцієнт кореляції Пірсона rxy склав відповідно 0,853, 0,754 та 0,853. Між показниками експресії маркеру Кі-67 та ступенем дисплазії епітелію слизової оболонки шлунка коефіцієнт кореляції Пірсона rxy 0,935, що свідчить про дуже сильний за тіснотою кореляційний зв’язок. Отрима-ні показники говорять про наявність статистично достовірної залежності з ймовірністю 0,99.

Ключові слова:

мітотичний індекс, патологічні мітози, мітози в метафазі

Список цитованої літератури:

 • 1. Алов И. А. Определение митотического режима ткани в патогистологической диагностике предраковых процессов и рака (методические указания) / И. А. Алов, М. Е. Аспиз, И. А. Казанцева. – М.: 1973. – 143 с.
 • 2. Аруин Л. И. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника / Л. И. Аруин, Л. Л. Капуллер, В. А. Иса-ков. – М.: Триада – Х, 1998. – 483 с.
 • 3. Аруин Л. И. Международная классификация хронического гастрита: что следует принять и что вызывает сомнения / Л. И. Аруин, А. В. Кононов, С. И. Мозговой // Арх. пат. – 2009. – Вып. 4. – С. 11–18. .
 • 4. Данилова И. А. Комплексное изучение основных морфологических форм рака желудка в связи с показателями их про-гностической оценки / И. А. Данилова, Н. М. Аничков // Арх. пат. – 2009. – Вып. 5. – С. 27–32.
 • 5. Данилова И. А. Паренхиматозно-стромальные взаимоотношения при раке желудка кишечного типа / И. А. Данилова, Н. М. Аничков // Арх. пат. – 2011. – Вып. 3. – С. 31–34.
 • 6. Карселадзе А. И. Некоторые основополагающие понятия онкоморфологии в свете достижений современной молеку-лярной биологии / А. И. Карселадзе // Арх. пат. – 2009. – Вып. 5. – С. 17–21.
 • 7. Кононов А. В. Морфогенез атрофии слизистой оболочки желудка как основа фенотипа хронического гастрита / А. В. Кононов, С. И. Мозговой, М. В. Маркелова, А. Г. Шиманская // Арх. пат. – 2011. – Вып. 3. – С. 26–31.
 • 8. Меркулов А. Т. Курс патологoгистологической техники / Меркулов А. Т. – Л.: Медицина, 1969. – 243 с.
 • 9. Мозговой С. И. Алгоритм определения типа кишечной метаплазии слизистой оболочки желудка с помощью комбини-рованных гистохимических методов / С. И. Мозговой // Арх. пат. – 2009. – Вып. 4. – С. 46–47.
 • 10. Москвина Л. В. Современные представления о молекулярных механизмах прогрессии рака желудка / Л. В. Москвина, П. Г. Мальков // Арх. пат. – 2010. – Вып. 4. – С. 58–62.
 • 11. Пальцев М. А. Атлас патологии опухолей человека / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. – М.: Медицина, 2005. – 424 с.
 • 12. Шалімов С. О. Рак в Україні, 2000–2001 / С. О. Шалімов, З. П. Федоренко, Л. О. Гулак // Бюлетень національного канцер-реєстру України – К., 2002. – 73 с.
 • 13. Янкин А. В. Скрининг рака желудка / А. В. Янкин // Практ. онкология. – 2010. – №11(2). – С. 96–101.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 289-294 сторінки, код УДК 616. 33 – 008. 3: 616 – 071