Ковтун М. І.

Соціально-психологічний аспект реформування висококваліфікованої офтальмологічної допомоги


Про автора:

Ковтун М. І.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Представлені результати оцінки професійної думки середнього медичного персоналу (64 лю-дини) про необхідність реформування висококваліфікованої офтальмологічної допомоги. У анкетах, запро-понованих медсестрам, були виділені два аспекти: професійно-психологічний і фінансово-психологічний, а також містилися питання відносно реформи охорони здоров’я. Встановлено, що (64±6,0)% опитаних медсестер хотіли б працювати інтенсивніше за більшу винагороду, (78±5,2)% – вважають, що отримувана ними заробітна плата не відповідає якості і об’єму виконуваної роботи. Переважною організаційною фор-мою охорони здоров’я (42±6,1)% опитаних рахують приватну медицину, (13±4,2)% – державну; бюджетний механізм фінансування галузі підтримують (27±5,6)% опитаних, за багатоканальний механізм фінансування висловилися (14±4,3)%, введення виключно страхової медицини підтримують (4±2,4)% респондентів.

Ключові слова:

реформа охорони здоров’я, соціально-психологічні аспекти, середній медичний персо-нал, висококваліфікована офтальмологічна допомога

Список цитованої літератури:

  • 1. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. president. gov. ua/docs/Programa_reform_FINAL_2. pdf.
  • 2. Ковтун М. И. Реформирование высококвалифицированной офтальмологической помощи: социально-психологиче-ский аспект / М. И. Ковтун // Вестник проблем биологии и медицины. – 2013. – Вып. 4, Т. 2 (105). – С. 249-253.
  • 3. Кущ Л. И. К вопросу о реформировании системы здравоохранения Украины: правовой аспект / Л. И. Кущ [ Электрон-ный ресурс]. – Режим доступа: archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum. /Pchdu/2012_2/006.
  • 4. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М.: Высшая школа. – 1990. – 352 с.
  • 5. «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо вдосконалення надання медичної допомоги»: Закон України від 7 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. –2011. – №14. – Ст. 86.
  • 6. Риков С. О. Ефективність підготовки та використання кадрових ресурсів при наданні офтальмологічної допомоги на-селенню в рамках інтегративно-диференційованої організаційної моделі / С. О. Риков // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. – 2003. – №1. – С. 53-58.
  • 7. Риков С. О. Організація кваліфікованої та висококваліфікованої офтальмологічної допомоги населенню України в рам-ках інтегративно-диференційованої моделі / С. О. Риков // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10, №4. – С. 108-113.
  • 8. Риков С. О. Організація офтальмологічної допомоги населенню з використанням диференціально-інтегративної моделі / С. О. Риков // Актуальные проблемы медицины и биологии: Сб. – К., 2002. – №2. – С. 191-194.
  • 9. Риков С. О. Організація спеціалізованої офтальмологічної допомоги населенню України в рамках інтегративно-диференційованої моделі / С. О. Риков // Буковинський медичний вісник. – 2003. – №4. – С. 205-210.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 301-305 сторінки, код УДК 614. 2. 003:617. 7:001. 5