Назарук Р. М.

Результати застосування комплексу лікувально-профілактичних заходів у 12-річ-них дітей, які мешкають в екологічно несприятливих районах


Про автора:

Назарук Р. М.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття присвячена вивченню ефективності профілактики та лікування уражень твердих тканин постійних зубів і захворювань тканин пародонта у 60 школярів 12-річного віку, які постійно проживають на територіях із підвищеним вмістом важких металів у об’єктах довкілля. З метою апробації комплексу ліку-вально-профілактичних заходів школярів поділили на основну і контрольну групи. В основній групі був впро-ваджений запропонований нами лікувально-профілактичний комплекс. Під час спостереження за дітьми двох диспансерних груп встановлено, що впровадження запропонованої схеми лікувально-профілактичних заходів супроводжувалося зменшенням приросту карієсу зубів у 2,1 рази, зменшенням проявів катаральних явищ у слизовій оболонці ясен. Через два роки редукція карієсу постійних зубів у дітей основної групи від-повідала 46,67%, а редукція приросту карієсу – 53,33%. Показники інтенсивності та поширеності катараль-ного гінгівіту в дітей основної групи були меншими від величини аналогічних індексів у школярів контрольної групи відповідно у 4 рази (р<0,05) і в 1,6 рази. Необхідно зазначити, що кращий профілактичний ефект спо-стерігався в дітей через два роки проведення лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова:

діти, важкі метали, карієс, гінгівіт, профілактика

Список цитованої літератури:

  • 1. Гірчак Г. В. Застосування біогенних стимуляторів у комплексному лікуванні захворювань пародонта у дітей та підлітків, які проживають у регіоні видобування сірки / Г. В. Гірчак // Стоматологічні новини. – Львів. – 2000. – С. 36-37.
  • 2. Екологічне захворювання з порушенням обміну кальцію у дітей, що постійно проживають на території, забрудненій солями важких металів та фтору / Н. С. Лук’яненко, Г. Р. Акопян, С. О. Печеник [та ін.] // Збір. праць наук. конф. «Вікові аспекти чутливості організму до ксенобіотиків». – Чернівці: Медик, 2006. – С. 29.
  • 3. Калашников А. В. Вплив різних доз кальцію на мінеральний обмін в організмі / А. В. Калашников, О. І. Рибачук, Л. І. Апуховська // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2001. – №4. – С. 257-259.
  • 4. Масний З. П. Вітаміни в стоматології дитячого віку / З. П. Масний // Стоматологічні новини. – Львів. – 2000. – С. 58-61. 5. Обоснование интегральной профилактики воспалительных заболеваний пародонта и кариеса у женщин в период бе-ременности / Г. Ф. Белоклицкая, В. А. Пахомова, Л. Г. Сандыга [та ін.] // Вісник стоматології. – 2000. – №5. – С. 27-28.
  • 6. Смоляр В. І. Концептуальні аспекти радіозахисного харчування / В. І. Смоляр // Довкілля та здоров’я. – 1996. – №1. – С. 60-63.
  • 7. Смоляр Н. І. Порівняльна оцінка захворюваності карієсом зубів дітей м. Львова / Н. І. Смоляр, Е. В. Безвушко, Н. Л. Чухрай // Вісник стоматології. – 2006. – №3. – С. 77-81.
  • 8. Трахтенберг І. М. До аналізу впливу ксенобіотиків на дитяче населення та довкілля / І. М. Трахтенберг, Т. П. Поморцева, К. П. Козлов // Довкілля та здоров’я. – 1998. – №3. – С. 52-59.
  • 9. Циприян В. И. Проблемы, состояние и перспективы использования БАД в Украине / В. И. Циприян, Т. Н. Билко // Нутрицевтики в медицине: Тез. научн. -практич. конф. – Днепропетровск, 1998. – С. 4-5.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 343-346 сторінки, код УДК 616. 31. 613. 2+084+546. 48+613. 95