Соколова І. І., Прокопова М. В.

Стан місцевого імунітету ротової порожнини у практично здорових дітей та у дітей з вродженою глухотою під дією запропонованої схеми лікування та профілактики


Про автора:

Соколова І. І., Прокопова М. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлені результати первинного вивчення стану місцевого імунітету ротової по-рожнини дітей з вродженою глухотою та нормальним слухом. Надана оцінка ефективності запропонованого та традиційного лікувально-профілактичних комплексів з огляду на стан неспецифічної резистентності ро-тової порожнини. Проведені дослідження виявили суттєву (р<0,01) відмінність показників місцевого антимікробного імуні-тету та ступеню дизбіозу у глухих дітей та дітей, що чують. У дітей з вродженою глухотою кількість секретор-ного імуноглобуліну А та активність лізоциму були нижчими, а активність уреази та ступінь дисбіозу вищими, порівняно з дітьми, що мають нормальний слух. Діти з вадами слуху були поділені на дві підгрупи. До а підгрупи увійшли діти, які отримували традицій-ну схему лікування та профілактики, а до б підгрупи увійшли діти, яким проводили запропоновані лікуваль-но-профілактичні заходи. Протягом року спостереження показники стану місцевого імунітету ротової по-рожнини дітей а підгрупи так і не досяг рівня показників дітей з нормальним слухом і достовірно (р<0,05) відрізнялись від показників дітей б підгрупи. Що свідчить про більш високу ефективність запропонованого лікувально-профілактичного комплексу.

Ключові слова:

профілактика, місцевий імунітет, діти, вроджена глухота

Список цитованої літератури:

 • 1. Борисенко ю В. Стресорна реакція слинних залоз та її корекція : автореф. дис. на здобуття наукового ступе-ня канд. мед. наук : спец. 14. 00. 21 «Стоматологія», 03. 00. 04 «Біохімія» / ю. В. Борисенко. – Полтава, 1993. – 21 с.
 • 2. Ващенко Л. В. Инвалидность и инвалидность с детства как медико-социальная проблема / Л. В. Ващенко [та ін.] // Здоровье ребенка. – 2008. – №2. – С. 14-18.
 • 3. Загайнова Н. М. Порушення мікробіологічного та імунного гомеостазу ротової порожнини, показників мінерального обміну зубів та методи їх корекції при карієсі у дітей: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 «Патологічна фізіологія» / Наталія Миколаївна Загайнова ; МОЗ України, Луганський державний медичний університет. – Луганськ, 2009. – 22 с.
 • 4. Ковач И. В. Изменения отдельных показателей ротовой жидкости, влияющих на состояние твердых тканей зубов и пародонта у детей с основными стоматологическими заболеваниями / И. В. Ковач [та ін.] // Вісник стоматології. – 2008. – №1. – С. 64-65.
 • 5. Коваль ю. М. Фототерапія в комплексному лікуванні гінгівіту у дітей та підлітків: автореф. дис. на здобуття науко-вого ступеня канд. мед. наук : 14. 00. 22 «Травматологія і ортопедія» / юрій Миколайович Коваль; МОЗ України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. – К., 2001. – 26 с.
 • 6. Мірчук Б. М. Оцінка стану неспецифічної резистентності ротової рідини у пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями у період постійного прикусу / Б. М. Мірчук, М. С. Дрогомирецька // Вісник стоматології. – 2010. – №3. – С. 53-56.
 • 7. Пат. 43140 UA, МПК G01N 33/48 (2009) Спосіб оцінки ступеня дісбіозу (дісбактеріозу) органів і тканин / Левицький А. П., Дєньга О. В., Се ліванська І. О., Макаренко О. А., Дем’яненко С. О., Цісельский ю. В. ; заявник ДУ «Інститут стоматології АМН України». – №u 2008 15092 ; заявл. 26. 12. 2008 ; опубл. 10. 08. 2009, Бюл. №15, 2009 р.
 • 8. Петшак В. Эмоциональное развитие глухих детей: автореф. дис.на соискание ученой степени докторапсихолог.наук: 19. 00. 10 «Коррекционная психология» / В. Петшак. – Москва, 1991. – 33 с.
 • 9. Подильчак М. Д. Клиническая ензимологія / М. Д. Подильчак. – Киев: Здоров’я, 1967. – 292 с.
 • 10. Рахманов В. М. Психофізіологічний реабілітаційний потенціал хворих із сенсоневральною приглухуватістю та шляхи його оптимізації / В.М. Рахманов, Д.І. Клименко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2009. – №1. – С. 7-11.
 • 11. Савчук Н.О. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції по-рожнини рота у дітей: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора мед. наук : 14. 01. 22 «Ревматологія» / Наталія Олегівна Савичук, МОЗ України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. – К., 2001. – 39 с.
 • 12. Ферментативный метод определения дисбиоза полости рта для скрининга про- и пребиотиков: Метод. рекоменда-ции / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. А. Селиванская [и др.]. – Киев: ГФЦ, 2007. – 26 с.
 • 13. Oral Health Surveys. Basic Methods. 4th Edition. – WHO Geneva: 1997. – 73p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 357-364 сторінки, код УДК 616. 31-053. 2-08-084:612. 017. 1:616. 28-008. 14-053