Удод О. А., Сироткіна О. В., Попова О. Є.

Порівняльне дослідження ефективності прогнозування карієсу зубів у дітей


Про автора:

Удод О. А., Сироткіна О. В., Попова О. Є.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведено результати порівняльного дослідження ефективності прогнозування каріоз-ного ураження зубів у дітей віком 5 років за різними методами оцінки структурно-функціональної кисло-тостійкості емалі. Доведено, що в термін 6 та 12 місяців прогнозування карієсу зубів за показником струк-турно-функціональної кислотостійкості емалі з об’єктивною комп’ютерною оцінкою систематично більш ефективним, ніж з візуальним оцінюванням.

Ключові слова:

діти, карієс зубів, прогнозування, структурно-функціональна кислотостійкість емалі, комп’ютерна оцінка

Список цитованої літератури:

  • 1. Епідеміологічні дослідження – основа планування заходів профілактики стоматологічних хвороб у дітей / Л. Ф. Каськова, Н. В. Левченко, О. ю. Андріанова [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2011. – №2. – С. 25–26.
  • 2. Косарева Л. И. Метод клинической оценки структурно-функциональной резистентности эмали и его применение в системе диспансеризации школьников: автореф. на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.21 «Стоматология» / Л. И. Косарева. – К., 1983. – 24 с.
  • 3. Окушко В. Р. Методика выделения диспансерных групп школьников на основе донозологической диагностики ка-риеса зубов / В. Р. Окушко, Л. И. Косарева // Стоматология. – 1983. – №6. – С. 8–10.
  • 4. Окушко В. Р. Основы физиологии зуба: учебник для врачей-стоматологов и студентов медицинских университе-тов. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2005. – 240 с.
  • 5. Пат. 76681 України на корисну модель, МПК А 61 С 19/06. Спосіб визначення структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів / О. А. Удод, О. В. Сироткіна, Л. І. Косарєва. – №u201208129 ; заявл. 02. 07. 12 ; опубл. 10. 01. 13, Бюл. №1.
  • 6. Савичук Н. О. Стоматологічне здоров’я дітей, методологічні підходи та критерії оцінки / Н. О. Савичук // Современная стоматология. – 2008. – №1. – С. 94–98.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 372-374 сторінки, код УДК 616. 314-002-037-053. 2