Добростан О. В., Плиска О. І.

Функціональні можливості серцево-судинної системи першокурсниць з низьким індексом маси тіла


Про автора:

Добростан О. В., Плиска О. І.

Рубрика:

ФІЗІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Було обстежено 85 студенток Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова з метою оцінки індексу маси тіла та показників функціонального стану серцево-судинної системи. Протягом навчального року показники ССС в студенток обох груп зазнають різнонаправлених змін. В студенток осно-вної групи – спостерігається погіршення до низького рівня, що в свою чергу свідчить про зниження функці-ональних можливостей ССС.

Ключові слова:

індекс маси тіла, адаптація, серцево-судинна система

Список цитованої літератури:

 • 1. Агаджанян Н. А. Проблемы адаптации и учение о здоровье / Н. А. Агаджанян, Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М.: РУДН, 2006. – 283 с.
 • 2. Артеменков А. А. Изменение вегетативных функций у студентов при адаптации к умственным нагрузкам / А. А. Арте-менков // Гигиена и санитария. – 2007. – №2. – С. 62-64.
 • 3. Большова О. В. Ожиріння в дитячому та підлітковому віці / О. В. Большова // Здоров’я України. – 2008. – №18/1. – С. 50-53.
 • 4. Василенко С. Г. Функциональные возможности организма подростков в зависимости от индекса массы тела / С. Г. Василенко, Г. Ф. Беренштейн // Гигиена и санитария. – 2003. – №3. – С. 51-55.
 • 5. Глазков Е. О Показники серцево-судинної системи при порушенні адаптації студентів до навчальної діяльності / Е. О. Глазков // Наука і освіта. – 2012. – №4. – С. 41-43.
 • 6. Гиріна О. М. . Поширеність ожиріння як чинник ризику соматичної патології серед підлітків / О. М. Гиріна, А. В. Громо-вич // Практикуючий лікар. – 2012. – №2. – С. 32-35.
 • 7. Калиниченко І. О. Використання проби Руф’є для оцінки функціональних резервних можливостей організму дітей 6-17 років / І. О. Калиниченко // Наука і освіта. – 2012. – №4. – С. 82-86.
 • 8. Козлов А. Г. Цікава фізіологія в дослідах / А. Г. Козлов, О. І. Плиска, В. В. Лазоришенець, Г. В. Книшов. – К.: Парла-ментське видавництво, 2003. – 60 с.
 • 9. Левенець С. О. Роль лептину та інсуліну в патогенезі порушень менструальної функції у дівчат-підлітків із різною ма-сою тіла / С. О. Левенець, Д. А. Кашкалда, Т. А. Начьотова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – Том 73, №4. – С. 231-233.
 • 10. Сіобен Д. Гарлоу. Менструація і менструальні розлади / Сіобен Д. Гарлоу // Новости медицины и фармации: Акушер-ство, гинекология, репродуктология. – 2009. – №296. – Ресурс http://www. mif-ua. com/archive/article/10694.
 • 11. Хребтій Г. І. Структурно-геометричне ремоделювання лівого шлуночка серця, внутрішньосерцева гемодинаміка та ендотеліальна функція судин у хворих з гіпертонічною хворобою залежно від маси тіла / Г. І. Хребтій // Український кардіологічний журнал. – 2009. – №4. C. 49-52.
 • 12. Хребтій Г. І. Патогенетичні особливості лікування гіпертонічної хвороби у пацієнтів з різною масою тіла / Г. І. Хребтій // Світ медицини та біології. – 2010. – №4. – С. 63-65.
 • 13. Шихвердиев Н. Н. Диагностика и лечение осложнений у больных с искуственными клапанами сердца / Н. Н. Шихвер-диев, Г. Г. Хубулава,С. П. Марченко. – Санкт-Петербург: Фолиант, 2006 – 232 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 385-388 сторінки, код УДК 612.1